Van:                                            Koepel Adviesraden Sociaal Domein <post@koepeladviesradensociaaldomein.nl>

Verzonden:                             woensdag 18 mei 2022 12:13

Aan:                                            rinycastelijns@planet.nl

Onderwerp:                            Nieuwsbrief Mei  I Met informatie over nieuwe webinars en meer

 

 

 

Geachte leden en volgers van de Koepel,

Met meer dan 60 aanmeldingen voor de webinars over de Paticipatieverordening en de Participatiewet - op respectievelijk 25 april en 16 mei - hebben we veel van onze leden kunnen informeren over complexe regelgeving in het sociale domein. En daar zijn we blij om, want we willen met onze webinars zoveel mogelijk inspelen op vraagstukken die nu leven. Om die reden zijn we ook verheugd dat we in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut in juni een webinar over complexe scheidingen kunnen organiseren. En dat in september een webinar over de lokale vraagstukken rondom de Jeugdwet op stapel staat. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer over. 
Voor het najaar staan ook weer een aantal online informatiesessies gepland over de gemeentelijke wetten in het sociaal domein. Onze trainer Arie Sax zal deze sessies in verband met zijn pensionering voor de laatste keer verzorgen. Petra van der Horst, directeur van de Koepel zal ook bij deze sessies aanwezig zijn. Neem vooral een kijkje in de agenda voor de precieze data.

Op de korte termijn tenslotte, staat 20 mei a.s. de voorjaars-ALV gepland. We kijken er naar uit een aantal van onze leden dan online te ontmoeten! 

Voor nu een hartelijke groet,
Annelies van der Woude, communicatieadviseur Koepel
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

 

Webinar gemist? 
Heeft u een webinar niet kunnen bijwonen, terwijl u dat wel graag had gewild? Als lid van de Koepel kunt u de oude webinars altijd terugkijken. De linkjes naar de opnames vindt u voortaan op het afgeschermde deel van onze website, onder het kopje 'bijeenkomsten' > 'oude webinars terugkijken'. Let op: deze optie is uitsluitend zichtbaar voor leden die zijn ingelogd op de website van de Koepel.
U vindt daar nu o.a. de link naar de Webinar over de Participatieverordening van 25 april en de opname van de webinar (16 mei) over de Participatiewet: welke focus kiest u?

Extra: fysieke training voor beginnende adviesraadsleden
Hoewel het gros van onze leden aangeeft dat zij onze online trainingen als heel prettig ervaart, geeft een aantal leden ook aan dat zij graag fysiek samenkomt - ondanks de hogere kosten en reistijd. Om aan deze wens tegemoet te komen, bieden we de online training voor beginnende adviesraadsleden in het najaar ook fysiek aan, en wel op 4 november in Utrecht. Online vindt deze training ook plaats, er zijn nog plekken vrij op 3 september. Meer informatie en aanmelden>> 

Inspiratiesessie voor wethouders op 21 september
Al langer zien we bij de Koepel dat adviesraden niet alleen maar gevraagd advies geven, maar steeds vaker agenderend te werk gaan. Die veranderende rol vraagt ook om een andere houding van wethouders en een passende facilitering door gemeenten. Om die reden houden we 21 september een online inspiratiesessie, speciaal voor de nieuwe wethouders sociaal domein. Heeft uw gemeente een een nieuwe wethouder sociaal domein? Nodig hem of haar gerust uit voor deze sessie!

 

 

TRAININGEN & BIJEENKOMSTEN

 

 

2 juni: Webinar: De waarde van bewegen

gratis en exclusief voor leden van de Koepel

Voldoende bewegen en deelname aan sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sport en bewegen hebben allerlei positieve effecten op fysiek, sociaal en emotioneel gebied. Juist voor mensen in een (sociaal) kwetsbare situatie kan de inzet van bewegen en sport het verschil maken in het verminderen van bijvoorbeeld eenzaamheid en het vergroten van hun participatie en kansen in de maatschappij. Lonneke Schijvens en Lilian van den Berg vanhet kenniscentrum Sport & Bewegen nemen u tijdens deze webinar mee in de laatste inzichten en ontwikkelingen op dit terrein. 

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven deze webinar bij te wonen, kan per adviesraad één lid deelnemen. 
Meteen aanmelden >>
Meer informatie >>


 

Inspiratiesessie: Inzet ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein
op 7 juni van 19.30 - 21.00 uur
verzorgd door Movisie en Vilans


Nog maar een paar plekken beschikbaar! 

gratis voor leden van de Koepel
 

De kloof tussen burgers en overheid lijkt alleen maar groter te worden. Daarom is het voor lokale overheden van belang om beleid te maken dat zo goed mogelijk aansluit bij de leefwereld van inwoners. Hierbij is ervaringskennis en de inzet van ervaringsdeskundigen onmisbaar.  

In deze inspiratiesessie op gaan we in op de ontwikkelingen rond de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein. Centraal staat de vraag of we aanwezige ervaringskennis en -deskundigheid voldoende benutten. Brengen we advies uit richting gemeente en professionals om hier visie op te ontwikkelen? Zodat zij meer met ervaringsdeskundigen gaan werken en/of meer ervaringskennis gaan benutten (o.a. in beleid)? En waar zou dit nog meer kunnen? Uiteraard kijken we ook naar de adviesraad zelf, want voor een adviesraad is het van belang om voldoende ervaringskennis in huis te hebben.

Meteen aanmelden >> 
Meer informatie >>

 

 

Webinar Complexe scheidingen binnen uw gemeente: uitdagingen en kansen
op 23 juni van 19.30 - 20.45 uur


gratis en exclusief voor leden van de Koepel

We merken in ons contact met leden dat er binnen lokale advies- en cliëntenraden veel vragen zijn over complexe scheidingen. Daarom organiseren wij hierover op 23 juni een webinar in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Een scheiding is in sociaal emotioneel opzicht een zeer ingrijpende gebeurtenis, maar ook in juridische, financiële en praktische zin. Om op de langere termijn onnodig veel schade te voorkomen, is een zorgvuldige afwikkeling in het belang van de kinderen én de (ex)-partners noodzakelijk. Rust is daarbij belangrijk. Bij complexe scheidingen ontbreekt het daaraan, waardoor problemen zich verergeren en opstapelen. 

Aan de hand van praktijkvoorbeelden belichten Harmke Bergenhenegouwen en Marloes Driedonks van het NJi zaken waarmee gemeentes geconfronteerd worden als gevolg van complexe scheidingen. 

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven deze webinar bij te wonen, kan per adviesraad één lid deelnemen. 
Meteen Aanmelden >> 
Meer informatie >>  


 

Webinar vraagstukken rondom de Jeugdwet vanuit lokaal perspectief
19 september van 19.30- 20.45 uur


gratis en exclusief voor leden van de Koepel

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg is er veel op het bordje van lokale bestuurders gekomen. Centraal hierbij staat de Jeugdwet, maar de uitvoering daarvan loopt bepaald niet op rolletjes - al heel lang niet. Kinderen krijgen niet de juiste hulp, wachtlijsten worden steeds langer en gemeenten kopen dikwijls verkeerde jeugdzorg in. De zorg voor Jeugd op lokaal niveau bezorgt kortom menigeen kopzorgen.

Op 19 september verzorgt Arina Kruithof, bestuurder van Jeugdzorg Nederland en tevens bestuurder van de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond een webinar waarin de Jeugdwet centraal staat. Arina zal deze avond uitvoerig stilstaan bij verschillende vraagstukken en knelpunten. Ze geeft uitleg over de complexe problemen waar jeugdzorg mee te maken heeft en deelt haar inzichten en bevindingen. Ook geeft ze tips en suggesties hoe gemeenten deze knelpunten lokaal kunnen aanpakken.
Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven deze webinar bij te wonen, kan per adviesraad één lid deelnemen. 
Meteen aanmelden>>
Meer informatie>>

 

 

 

BLOGS VOOR DE KOEPEL


Welke visie heeft uw gemeente op dilemma's sociaal domein? 
door Mirjam de Klerk en Patricia van Echteld
Het Sociaal en Cultureel Planbureau deed onderzoek naar ontwikkelingen in het sociaal domein en schetst een aantal dilemma’s waar gemeentebesturen keuzen in moeten maken. Het SCP signaleert een aantal aandachtspunten die gemeenten als handvat kunnen gebruiken bij het maken van die keuzes. Naar de blog>>

 

Een eerlijke kans op gezond leven – deel 1
door Aletta Winsemius en Erik Dannenberg, beiden werkzaam bij de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving
In Nederland leven mensen die goed kunnen rondkomen 7 jaar langer dan mensen die de eindjes aan elkaar moeten knopen. En ze hebben 15 jaar langer een goede gezondheid. Al zeker 30 jaar veranderen deze onthutsende verschillen nauwelijks. En al die 30 jaar proberen gezondheidswerkers, beleidsmakers en vele anderen om er iets aan te veranderen. Tot nu toe is het niet gelukt. Sterker nog, het verschil lijkt groter te worden. Hoe kan dat? Naar de blog>>

 

 

ALGEMEEN NIEUWS: SOCIAAL DOMEIN

 

Kim Putters: 'Dit is het moment om het anders te doen' 
Zeven jaar na de invoering van de decentralisaties staan kwetsbare inwoners aan de kant, constateert het Sociaal Cultureel Planbureau. Vertrekkend directeur Kim Putters doet een beroep op de nieuwe colleges en gemeenteraden: 'stuur direct bij, want over twee jaar lukt dat niet meer'.
Naar het artikel in VNG-magazine>>

Publicatie: 'Vrijwillige zorg in het gezin'
Het programma 'Vrijwillige zorg in het gezin' onderzocht wat de samenwerking tussen professionele en de vrijwillige zorg mogelijk maakt en wat de belemmeringen zijn. In deze mooie bundel van het Oranjefonds vol reflecties van de actie- onderzoekers van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW), die zorg- en welzijnsprofessionals èn de vrijwilligers hebben gecoacht en geholpen in de praktijk, kunt u hierover meer lezen. 
Naar de digitale bundel 'Vrijwillige zorg in het gezin'>>

De lessen van de coronacrisis voor het sociaal domein
De maatschappelijke impact van COVID-19 op Nederlandse steden en het land als geheel is enorm. Grootschalig surveyonderzoek verricht in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en landelijk, laat zien dat er verschillende kwetsbare groepen zijn die hard geraakt worden door de crisis. Er zijn ‘traditioneel’ kwetsbare groepen, zoals lager opgeleiden, ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Daarnaast zijn er ook ‘nieuwe’ kwetsbare groepen, zoals zzp’ers en mensen met een tijdelijke baan, onder wie veel jongeren. Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor deze kwetsbare groepen op de lange termijn? Naar de publicatie>>
 
Opvattingen Nederlanders over LHBT’s positiever, maar met kanttekeningen
Nederlanders denken de afgelopen vijftien jaar positiever over homo- en biseksualiteit. Zeker in vergelijking met de opvattingen in andere Europese landen. Alleen in IJsland zijn ze nog positiever over homo- en biseksualiteit. Dat blijkt uit het deze week verschenen onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de opvattingen van Nederlanders over LHBT’s. Het onderzoek laat echter ook zien dat de laatste paar jaar deze positieve tendens niet verder heeft doorgezet. Zo ligt zichtbare intimiteit tussen mensen van gelijk geslacht nog erg gevoelig en de acceptatie van transgender personen en seksuele diversiteit is minder groot dan die van homo- en biseksuelen.
Naar de publicatie>>

 

 

Bijzondere bijstand vaak onbenut
Hoe bijzondere bijstand en andere minimaregelingen in Nederland precies worden uitgevoerd, is lastig te zeggen. Uit signalen van mensen die er een beroep op doen, krijgt de Landelijke Cliëntenraad (LCR) een beeld dat het aanvragen onduidelijk is. Velen noemen de aanvraag een loterij waarbij de uitkomst zeer onzeker en vaak negatief is. De voorwaarden voor bijzondere bijstand en minimaregelingen helder opstellen én naleven, is nu belangrijker dan ooit: steeds meer mensen komen in de financiële problemen door verlies aan koopkracht en stijging energiekosten. Naar artikel>>

De staat van beschut werk: groeiende wachtlijsten
Een groot deel van de mensen die in aanmerking komt voor beschut werken, staat op een wachtlijst. De een staat er kort op, de ander heel lang. Het gaat om ongeveer 35 procent van het aantal mensen met een beschut werk-indicatie die op de wachtlijst staat. Tussen regio’s zijn grote verschillen in de wachtlijsten: hoe lang die is en hoe lang iemand erop staat. Dat zijn de voorlopige conclusies uit signalen die bij de Landelijke Cliëntenraad (LCR) zijn binnengekomen over Beschut werk. Naar artikel>>

 

 

ZIEN & HOREN

Er verschijnen veel boeiende podcasts en documentaires. Op deze plek geven we u tips over programma's die de moeite van het kijken of luisteren waard zijn. Heeft u ook een tip? Stuur dan een mailtje naar communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

Armoede is een gevangenis
Carla van der Vlist, lid van de directie van SchuldHulpMaatje Nederland, inspireerde en hielp organisaties door heel het land om innovatieveprojecten op te starten om mensen met schulden te ondersteunen en te begeleiden. Ze vertelt hierover in deze podcast bij NPO radio 5>>

 

Jason
Filmmaker Maasja Ooms volgt Jason van heel nabij terwijl hij worstelt met de psychische effecten van een traumatische jeugd, die alleen maar groter werden nadat hij op zestienjarige leeftijd door jeugdzorg werd opgesloten. Tijdens de hevige therapiesessies wordt duidelijk hoe gekwetst hij is en hoe ingrijpend de gevolgen zijn van verkeerde afslagen binnen de opvang. Bekijk hier de bekroonde documentaire uit 2021.

 

 

AGENDA 2022

Op onze website vindt u een agenda met het complete overzicht van onze activiteiten, trainingen, workshops en webinars. 

 

Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de website, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Mijn gegevens aanpassen

Afmelden