Van:                                            Koepel Adviesraden Sociaal Domein <post@koepeladviesradensociaaldomein.nl>

Verzonden:                             woensdag 13 april 2022 11:29

Aan:                                            info@adviesraadsociaaldomeineersel.nl

Onderwerp:                            [ **** SPAM **** ]Nieuwsbrief April I Boordevol informatie over nieuwe webinars

 

 

 

Geachte leden en volgers van de Koepel,

Gemeentelijke advies-en cliëntenraden zijn een belangrijke sparringpartner en adviseur van het College van B&W. Vanuit de Koepel Adviesraden Sociaal Domein organiseren we regelmatig kosteloze webinars voor onze leden zodat zij goed geïnformeerd worden over belangrijke ontwikkelingen en vraagstukken. We zijn heel blij dat u afgelopen weken in grote getale onze inspiratiesessies en webinars heeft bijgewoond. Dankzij de inzet van betrokken en bevlogen professionals van uiteenlopende organisaties in het sociale domein hopen we u hiermee op een laagdrempelige manier te kunnen blijven informeren en inspireren. Ook de komende maanden, want er staan nog heel wat webinars op de planning. 

In de vorige nieuwsbrief kondigden we al aan dat we - met het oog op de grote stroom vluchtelingen uit de Oekraïene - een webinar wilden organiseren over de gevolgen hiervan op lokaal niveau. Dat is gelukt. In samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland bieden we op 23 mei een webinar aan over 'Opvang en integratie van vluchtelingen en asielzoekers in uw gemeenschap'. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hierover meer. Ook kunt u alvast twee nieuwe data in uw agenda noteren voor webinars in samenwerking met het Nederlands Jeugd Instituut: 23 juni en 4 oktober. De thema's die centraal staan zijn 'Complexe scheidingen' en 'Normalisering in de jeugdzorg'. We houden u op de hoogte over de precieze invulling. 
Voor nu veel leesplezier gewenst! 

Hartelijke groet,
Annelies van der Woude, communicatieadviseur Koepel
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

 

Inloggen website Koepel voortaan met persoonlijk account
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al aankondigden, nemen we als Koepel afscheid van de mogelijkheid om met algemene inloggegevens op het afgeschermde deel van de website in te loggen. We vinden de veiligheid van de website - en daarmee de privacy van onze leden - namelijk belangrijk. Die veiligheid is beter te waarborgen wanneer gebruikers met hun eigen emailadres en wachtwoord inloggen. 
 
Leden die nog geen persoonlijk account hebben, vragen we om z.s.m. een eigen account aan te maken op de website van de Koepel. U kunt dat via deze link doen. Op die manier heeft u altijd toegang tot het afgeschermde gedeelte met advieswijzers, handreikingen en achtergrondinformatie over tal van thema's. Voor het aanmaken van een persoonlijk account kunt u gewoon uw eigen (persoonlijke) emailadres gebruiken. Leden die al een persoonlijk account hebben hoeven niets te doen. Vanaf 15 april is inloggen met de algemene inloggegevens niet meer mogelijk.

Webinar gemist? 
Heeft u een webinar niet kunnen bijwonen, terwijl u dat wel graag had gewild? Als lid van de Koepel kunt u de oude webinars altijd terugkijken. De linkjes naar de opnames vindt u voortaan op het afgeschermde deel van onze website, onder het kopje 'bijeenkomsten' > 'oude webinars terugkijken'. Let op: deze optie is uitsluitend zichtbaar voor leden die zijn ingelogd op de website van de Koepel.
U vindt daar nu o.a. de link naar de inspiratiesessie in samenwerking met Movisie: 'Grenzen aan inzet vrijwilligers en mantelzorg'. Van de webinar 'Zorg voor elkaar in eigen buurt of dorp' is helaas geen zoom-link beschikbaar, wel is hiervan een mp4-bestand op te vragen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

Extra: fysieke training voor beginnende adviesraadsleden
Hoewel het gros van onze leden aangeeft dat zij onze online trainingen als heel prettig ervaart, geeft een aantal leden ook aan dat zij graag fysiek samenkomt - ondanks de hogere kosten en reistijd. Om aan deze wens tegemoet te komen, bieden we de online training voor beginnende adviesraadsleden in het najaar ook fysiek aan, en wel op 4 november in Utrecht. Online vindt deze training plaats op 21 mei en 3 september. Meer informatie en aanmelden>> 

Inspiratiesessie voor wethouders
Al langer zien we bij de Koepel dat adviesraden niet alleen maar gevraagd advies geven, maar steeds vaker agenderend te werk gaan. Die veranderende rol vraagt ook om een andere houding van wethouders en een passende facilitering door gemeenten. Om die reden staat op 14 juni een nieuwe online inspiratiesessie gepland, speciaal voor de nieuwe wethouders sociaal domein. Heeft uw gemeente een een nieuwe wethouder sociaal domein? Nodig hem of haar gerust uit voor deze sessie!

 

 

 

 

TRAININGEN & BIJEENKOMSTEN

 

25 april: Webinar Gemeentelijke advies-en cliëntenraden en de participatieverordening

gratis voor leden van de Koepel

Gemeentelijke advies-en cliëntenraden in het sociaal domein krijgen binnenkort allemaal te maken met de partipatieverordening. Dit wetsvoorstel verplicht gemeenten om een inspraakverordening op te stellen, bedoeld om inwoners te stimuleren om op allerlei terreinen mee te denken, mee te doen en zaken op te pakken. Frank Speel, vanuit de VNG actief bezig met dit onderwerp, zorgt voor een inhoudelijke bijdrage aan deze webinar. Hij legt uit wat de verordening precies inhoudt en welke mogelijkheden deze verordening biedt voor gemeentelijke advies-en cliëntenraden in het sociaal domein.

Meer lezen en aanmelden>>

 

 

23 mei: Webinar: Opvang en integratie van vluchtelingen en asielzoekers in uw gemeenschap
 
gratis voor leden van de Koepel 

Op maandag 23 mei van 19.30 tot 20.45 uur deelt Roswitha Weiler, senior beleidsmedewerker bij Vluchtelingenwerk Nederland, haar kennis en inzichten rond asielzoekers en vluchtelingen. In dit webinar komen de volgende vragen aan de orde: 

  • Welke uitdagingen en vraagstukken spelen er lokaal wat betreft het proces van opvang tot en met integratie?
  • Wat brengt de komst van vluchtelingen uit de Oekraïne teweeg op gemeentelijk niveau? Welke lessen zijn tot nu toe geleerd?
  • Wat zijn de belangrijkste vraagstukken en aandachtspunten voor gemeentes?
  • Welke rol kan de samenleving, de lokale gemeenschap spelen? Wat is daarvoor nodig?

Meer lezen en aanmelden>>
 

 

 

2 juni: Webinar: De waarde van bewegen

gratis voor leden van de Koepel

Voldoende bewegen en deelname aan sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sport en bewegen hebben allerlei positieve effecten op fysiek, sociaal en emotioneel gebied. Juist voor mensen in een (sociaal) kwetsbare situatie kan de inzet van bewegen en sport het verschil maken in het verminderen van bijvoorbeeld eenzaamheid en het vergroten van hun participatie en kansen in de maatschappij. Lonneke Schijvens en Lilian van den Berg vanhet kenniscentrum Sport & Bewegen nemen u tijdens deze webinar mee in de laatste inzichten en ontwikkelingen op dit terrein. 
Meer informatie & aanmelden>>


 

Boek alvast een fysieke plek voor de Training 'Adviseren met Impact’
Voor: zowel leden als niet-leden 
Data:
28 mei in Sittard en op 4 juni en 29 oktober in Utrecht
Deze training zoomt in op de vraag hoe u uw adviesfunctie vormgeeft binnen de gemeentelijke geledingen, rekening houdend met het specifieke karakter van de adviesraad. De training vormt een aanscherping van onze succesvolle training ‘Adviseren kan je leren’. Niet zozeer het schrijven van een advies staat centraal, maar de vraag: wat heeft effect en wat niet?  Meer info en aanmelden>>


Nog een paar plekken vrij voor workshop Communicatiemiddelen van adviesraden
Deze populaire online workshop voor leden en niet-leden biedt handvatten om aan de slag te gaan met uw website, nieuwsbrief of facebookpagina. Mits goed toegepast, bieden deze online kanalen veel kansen voor adviesraden. Bijvoorbeeld om zichtbaar te zijn bij inwoners, maar ook om signalen op te halen. Voor de workshop op 28 mei zijn nog enkele plekken vrij, dus wilt u nog deelnemen, wacht dan niet te lang met aanmelden. Meer info en aanmelden>>

 

 

BLOGS VOOR DE KOEPEL


Wederkerigheid organiseren - door Lou Repetur
In een prachtige, persoonlijke blog voor de Koepel schrijft Lou Repetur, programmadirecteur bij Movisie, over hoe gastvrij zij en haar familie als Chileense vluchtelingen destijds werden ontvangen in het Nederland van de jaren zeventig. Ze laat zien hoe groot het contrast is met het huidige vluchtelingenbeleid en pleit voor de organisatie van meer wederkerigheid in relaties met nieuwkomers. Lees hier de blog>>
 

Bijverdienen in bijstand als blijk van waardering -  door Judith Elshout
Socioloog en onderzoeker Judith Elshout schreef een mooie blog voor De Koepel waarin ze uitlegt waarom financiële erkenning niet mag ontbreken als we parttimers in de bijstand willen belonen en motiveren. Ook al zien steeds meer mensen in dat het huidige systeem niet meer voldoet en experimenteren verschillende gemeenten al met beloningen - het gebeurt nog te weinig. Nu is het moment is om de Participatiewet te herzien. Lees hier de blog>>

Op naar meer meer zorgzame gemeenschappen - door Yvonne Witter 
In een heldere blog voor de Koepel schrijft Yvonne Witter van het landelijke kennisplatform ZormSaamWonen dat het vanzelfsprekend nodig is om meer alternatieve woonvormen te creëren die aansluiten bij de wensen van (toekomstige) senioren. Maar het gaat om veel meer, o.a. óók om zorgzame buurten. Lees hier de blog>>

 

 

ALGEMEEN NIEUWS: SOCIAAL DOMEIN

 

Hoe brengt u lokaal de menselijke maat terug in de Participatiewet? 

In het tijdschrift voor Sociale Vraagstukken betoogt Evelien Meesters dat gemeenten al kunnen zorgen voor een humaan uitkeringsbeleid. Om te beginnen door te zorgen voor een overkoepelende visie over ‘de menselijke maat’: "Stel vast wat u belangrijk vindt voor uw inwoners en vertaal dat concreet naar naar lokale regelgeving en werkwijze. Het liefst domeinoverstijgend, bijvoorbeeld door programma’s te formuleren." Naar het artikel>>
 

Aandacht voor onzichtbare mechanismen cruciaal voor effectievere schuldenaanpak

De aanpak van problematische schulden hapert, schrijven Tamara Medern en Nadja Jungmann voor Zorg & Sociaal Web. Een grote groep huishoudens wordt niet bereikt en bij de groep die wel hulp krijgt duurt het vaak (te) lang voordat de schulden zijn opgelost. In het tweede kwartaal van dit jaar presenteert het Kabinet hoe zij invulling gaat geven aan de Vernieuwde schuldenaanpak 2022-2025. Naar het artikel>>

VNG: Handreiking beschermd wonen
Volgens de plannen voor doordecentralisatie van beschermd wonen, gaan de uitvoering en de bijbehorende middelen voor beschermd wonen nu stapsgewijs van centrumgemeenten naar alle gemeenten. De 'Handreiking 'Van beschermd wonen naar beschermd thuis' geeft inzicht in toegangsmodellen die gemeenten kunnen gebruiken bij de inrichting van de toegang tot beschermd wonen. Naar de handreiking>>

Publicatie SCP: 'Uitdagingen in het Sociaal Domein'
Graag delen we hier de recent verschenen publicatie 'Uitdagingen in het Sociaal Domein' van het Sociaal Cultureel Planbureau. Gelet op de knelpunten én maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de vergrijzing, de gevolgen van corona en de oorlog in Oekraïne, is het cruciaal dat de nieuwe gemeenteraden scherpe keuzes maken in de ondersteuning die zij mensen bieden en in hoe ze dat gaan doen. Naar de publicatie>>

Dossier Movisie: gevolgen oorlog Oekraïne voor het sociaal domein 
De oorlog in Oekraïne heeft ook op de Nederlandse samenleving impact – hoewel de gevolgen hier niet vergelijkbaar zijn met wat inwoners van Oekraïne doormaken. De oorlog zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor inwoners in buurten en wijken. In dit dossier van Movisie vindt u de beschikbare kennis en inzichten over wat werkt rondom sociale vraagstukken, die ook in deze actuele situatie bruikbaar zijn voor bestuurders, professionals in uitvoering en beleid bij de overheid en maatschappelijke organisaties en voor burgerinitiatieven. Naar het Oekraïne dossier>>
 

Hulp aan Oekraïense vluchtelingen door zorgzame gemeenschappen

Op vele plaatsen in ons land zijn bewoners al actief bij de opvang en ondersteuning van vluchtelingen voor de oorlog in Oekraïne. Het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg, Nederland Zorgt Voor Elkaar, heeft een aantal inspirerende voorbeelden op een rijtje gezet. Naar het overzicht>>

 

 

 

ZIEN & HOREN

Er verschijnen veel boeiende podcasts en documentaires. Op deze plek geven we u tips over programma's die de moeite van het kijken of luisteren waard zijn. Heeft u ook een tip? Stuur dan een mailtje naar communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

Podcast: Democratie in Uitvoering
Marije van den Berg onderzoekt, adviseert en werkt aan het lokale bestuur. Ze schrijft boeken en maakt al langer de podcast: Democratie in Uitvoering. Heel graag brengen de aflevering: 'The whole shabang van het sociaal domein' onder uw aandacht. Hierin gaat Marije in gesprek met jurist en bestuurskundige Tim Robbe over alle ins en outs van het sociaal domein.

 

Oranje - hoe een klein dorp groot kan zijn
Een documentaire uit 2020, maar opnieuw actueel. Te zien via NPO start. In het 150 inwoners tellende dorp Oranje in Drenthe wordt in 2014, zonder overleg, door Den Haag een opvang gerealiseerd voor aanvankelijk 1400 vluchtelingen. Oranje is ondanks boosheid over de procedure ook welwillend om de vluchtelingen te helpen. Een genuanceerde blik achter de nieuwsverhalen, die en passant inzicht geeft in hoe mensen reageren op onverwachte situaties. Naar de documentaire >>

 

 

AGENDA 2022

Op onze website vindt u een agenda met het complete overzicht van onze activiteiten, trainingen, workshops en webinars. 

 

Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de website, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Mijn gegevens aanpassen

Afmelden