Van:                                            Koepel Adviesraden Sociaal Domein <post@koepeladviesradensociaaldomein.nl>

Verzonden:                             woensdag 16 maart 2022 10:00

Aan:                                            info@adviesraadsociaaldomeineersel.nl

Onderwerp:                            [ **** SPAM **** ]Nieuwsbrief Maart I Met o.a. informatie over nieuwe webinars

 

 

 

Geachte leden en volgers van de Koepel,

Even leek het erop dat het leven na corona weer zijn normale beloop zou krijgen, maar de pandemie is nauwelijks uitgedoofd of een andere strijd barst los. Sinds de Russische inval, 24 februari in Oekraïne, is de wereld niet meer dezelfde en is niets meer vanzelfsprekend. Hier niet, in Europa niet. Deze verschrikkelijke oorlog raakt ons allemaal. En met de komst van duizenden vluchtelingen zijn de gevolgen van de oorlog ineens heel dichtbij en tastbaar. Hoe gaan we daarmee om met elkaar? Als gemeenschap, als individuen? Als Koepel zijn we in beraad of we hierin iets kunnen betekenen voor onze leden. Vooralsnog zetten we in op de organisatie van een webinar. Zodra hierover meer bekend is, zullen we u hierover vanzelfsprekend (!) informeren. 
 
In deze nieuwsbrief delen we o.a. belangrijk nieuws over de toegang tot onze - deels vernieuwde - website en belichten we een aantal nieuwe (en voor leden gratis) webinars. Verder delen we een aantal interessante blogs en starten we met een nieuwe rubriek 'Zien & Horen' waarin we steeds een podcast en documentaire en/of serie uitlichten die de moeite van het luisteren en kijken waard zijn. Ook uw input en tips zijn hiervoor van harte welkom! 

Voor nu veel leesplezier gewenst, 

Hartelijke groeten,
Annelies van der Woude, communicatieadviseur Koepel
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

 

Inloggen website Koepel voortaan met persoonlijk account
We nemen als Koepel afscheid van de mogelijkheid om met algemene inloggegevens op het afgeschermde deel van de website in te loggen. We vinden de veiligheid van de website - en daarmee de privacy van onze leden - namelijk belangrijk. Die veiligheid is beter te waarborgen wanneer gebruikers met hun eigen emailadres en wachtwoord inloggen. Afgelopen weken hebben we de procedure vereenvoudigd om een persoonlijk account aan te maken voor de website van de Koepel. 
 
Leden die nog geen persoonlijk account hebben, vragen we om z.s.m. een eigen account aan te maken op de website van de Koepel. U kunt dat via deze link doen. Op die manier heeft u altijd toegang tot het afgeschermde gedeelte met advieswijzers, handreikingen en achtergrondinformatie over tal van thema's. Voor het aanmaken van een persoonlijk account kunt u gewoon uw eigen (persoonlijke) emailadres gebruiken. Leden die al een persoonlijk account hebben hoeven niets te doen. Vanaf 15 april is inloggen met de algemene inloggegevens niet meer mogelijk.


Inspiratiesessies in samenwerking met Movisie en Vilans 
Kennisinstituten Movisie en Vilans bieden dit jaar ook weer een aantal gratis online inspiratiesessies aan voor de leden van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein. In deze sessies krijgen deelnemers een overzicht van de laatste stand van zaken per thema, komen goede voorbeelden aan bod en is er tijd om vragen en ervaringen te delen en te leren van elkaar. Op 31 maart vindt de sessie Grenzen aan inzet vrijwilligers en mantelzorg plaats en op 7 juni de sessie Inzet ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein. Hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief meer. Wacht niet te lang met aanmelden, want vol is vol. In het najaar volgen nog drie sessies samen met de kennisinstituten, waarover wij u later verder informeren. 

Nieuw: Inspiratiesessie voor wethouders
Al langer zien we bij de Koepel dat adviesraden niet alleen maar gevraagd advies geven, maar steeds vaker agenderend te werk gaan. Die veranderende rol vraagt ook om een andere houding van wethouders en een passende facilitering door gemeenten. Om die reden staat op 14 juni een nieuwe online inspiratiesessie gepland, speciaal voor de aankomende wethouders sociaal domein. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen en de uitkomst daarvan, kunt u straks de wethouders informeren over deze sessie. 

 

 

 

Inspiratiesessies door Movisie en Vilans voor leden van de Koepel:


Grenzen aan inzet vrijwilligers en mantelzorg

31 maart april van 11.00 - 12.30 uur
g
ratis voor leden van de Koepel

In deze inspiratiesessie gaan we in op de vraag wat precies wordt verstaan onder informele zorg (vrijwilligers en mantelzorgers). We kijken naar het samenspel tussen informele zorg en professionals, gaan op zoek naar kansen en staan stil bij de grenzen die er zijn aan informele zorg. 
Meer informatie en aanmelden>>
 

Inzet ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein

7 juni van 19.30 - 21.00 uur 
gratis voor leden van de Koepel

Deze inspiratiesessie focust op de ontwikkelingen rond de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid in het sociaal domein. Centraal staat de vraag of aanwezige ervaringskennis en -deskundigheid voldoende benut wordt. Hoe kunnen adviesraden advies uitbrengen om hier visie op te ontwikkelen? Zodat er meer met ervaringsdeskundigen gewerkt gaat worden en/of meer ervaringskennis benut wordt, ondermeer bij het ontwikkelen van beleid? Uiteraard kijken we ook naar de adviesraad zelf, want voor een adviesraad is het van belang om voldoende ervaringskennis in huis te hebben.
Meer informatie en aanmelden>>

 

 

Onze Handreikingen 

Op onze website vindt u een hele reeks aan Handreikingen. Een aantal voorbeelden die wellicht van pas komen in uw werk:
Handreiking zorgcoöperaties: de verhoudingen tussen zorgcoöperaties en adviesraden
Handreiking Vraagstukken in de wijk
Handreiking Vrijwilligersbeleid van gemeenten

 

 

 

TRAININGEN & BIJEENKOMSTEN

 

11 april: Webinar 'Zorg voor elkaar in eigen  buurt of dorp' 

gratis voor leden van de Koepel

Langer thuis blijven wonen, samen prettig oud worden, verminderen van eenzaamheid en streven naar een inclusieve samenleving: het zijn stuk voor stuk sociale vraagstukken die nu spelen. Antwoorden op deze uitdagingen liggen voor een groot deel in de gemeenschap en veel bewonersinitiatieven zijn hier actief mee bezig. Als we met elkaar een zorgzame samenleving willen vormgeven wat is daar dan voor nodig?
Deze webinar wordt gegeven in samenwerking met Marieke Koot van het LSA, de landelijke vereniging van bewonersorganisaties in wijken en buurten.

Meer informatie en aanmelden>>

 

 

25 april: Webinar Gemeentelijke advies-en cliëntenraden en de participatieverordening

gratis voor leden van de Koepel

Gemeentelijke advies-en cliëntenraden in het sociaal domein krijgen binnenkort allemaal te maken met de partipatieverordening. Dit wetsvoorstel verplicht gemeenten om een inspraakverordening op te stellen, bedoeld om inwoners te stimuleren om op allerlei terreinen mee te denken, mee te doen en zaken op te pakken. De participatieverordening prikkelt gemeenten tot bezinning op de vraag hoe zij de participatie van inwoners vorm willen geven. Frank Speel, vanuit de VNG actief bezig met dit onderwerp,  zorgt voor een inhoudelijke bijdrage aan deze webinar. Hij legt uit wat de verordening precies inhoudt en welke mogelijkheden deze verordening biedt voor gemeentelijke advies-en cliëntenraden in het sociaal domein.

Meer lezen en aanmelden>>

 

 

2 juni: Webinar: De waarde van bewegen

gratis voor leden van de Koepel

Voldoende bewegen en deelname aan sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sport en bewegen hebben allerlei positieve effecten op fysiek, sociaal en emotioneel gebied. Juist voor mensen in een (sociaal) kwetsbare situatie kan de inzet van bewegen en sport het verschil maken in het verminderen van bijvoorbeeld eenzaamheid en het vergroten van hun participatie en kansen in de maatschappij. Lonneke Schijvens en Lilian van den Berg vanhet kenniscentrum Sport & Bewegen nemen u tijdens deze webinar mee in de laatste inzichten en ontwikkelingen op dit terrein. 
Meer informatie & aanmelden>>


 

 

Blogs

Afgelopen weken hebben we weer een aantal interessante blogs online gezet. Neem gerust een kijkje op de website.

'
First place, then train' - Diana Roeg
Mensen met langdurige psychische problemen in de GGZ en Wmo hebben zelden een betaalde baan, terwijl het merendeel - vooral jongeren  - dat wel wil. In deze blog schrijft Diana Roeg over de meerwaarde van Individuele Plaatsing en Steun (IPS), een nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde en bewezen effectieve aanpak op basis van 'first place then train'. Naar de blog>>

Succes inburgering nog geen gelopen race  - Arend Odé
Ruim twintig jaar na de introductie van de verplichte inburgering hebben nieuwkomers nog steeds grote moeite om aansluiting te vinden bij de Nederlandse samenleving. Voor een beter resultaat is aandacht, geduld en geld nodig. De nieuwe Inburgeringswet  biedt hier meer dan in het verleden mogelijkheden voor. Arend Odé legt uit waarom het welslagen van de inburgering afhangt van de feitelijke mogelijkheden van gemeenten om hun nieuwe rol waar te kunnen maken.  Naar de blog>>

Niet hoog-opgeleid, niet zelfredzaam, niet gezond? - Almar Kok
Beleid gericht op het verbeteren van de volksgezondheid gaat steeds meer over het versterken van zelfredzaamheid van burgers, terwijl zelfredzaamheid ten diepste afhankelijk is van de sociale omgeving. Almar Kok legt uit waarom het alleen zinvol is om zelfredzaamheid te verlangen op aspecten waar burgers ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid voor kúnnen nemen. Naar de blog>>

De Dialoograad als bewaker van het cliëntenperspectief
Wijkteams lijken als paddenstoelen uit de lucht te schieten en vormen een belangrijke schakel als het gaat om de toegang tot goede hulp en ondersteuning voor inwoners. De Dialoograad in de gemeente Borger-Odoorn houdt de Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn scherp en  fungeert als een klankbord. Lees meer over de waardevolle samenwerking in deze blog>>.

 

 

Informatiebijeenkomst over onafhankelijke cliëntondersteuning
Op dinsdag 22 maart van 19.30 tot 21.00 uur organiseert Ieder(in) een online informatiebijeenkomst over het onderwerp onafhankelijke cliëntondersteuning. Centraal staat de vraag wat je als lokale belangenbehartiger kunt doen om de onafhankelijke cliëntondersteuning in jouw gemeente te verbeteren. En welke begeleiding je hierbij van Ieder(in) kunt krijgen. Aanmelden kan via de website van Ieder(in)


 

 

14 april: Online sessie over regionalisering
Donderdag 14 april 2022 van 19.15 – 21.15 uur  organiseren we opnieuw een online sessie over regionalisering voor leden van lokale advies- en cliëntenraden. De sessie is qua opzet en inhoud vergelijkbaar met de eerdere sessie in februari jl. over dit onderwerp. 

Op deze avond zorgt Astrid Jansen, VNG-programmamanager inclusieve samenleving, zorg en veiligheid voor een stevige inhoudelijk basis. Aansluitend gaan de voorzitters van de ASD Delft (Harry ter Braak) en de ASD Voorschoten (Hans Krikke) in op de uitdagingen van regionalisering voor lokale advies- en cliëntenraden. De volgende vragen komen daarbij in elk geval aan bod.  

Hoe krijgt de samenwerking tussen lokale advies- en cliëntenraden binnen samenwerkingsverbanden vorm?
Wat pakken advies- en cliëntenraden lokaal op?
En welke zaken gezamenlijk regionaal?
Op welke terreinen vraagt regionalisering om afspraken tussen raden en de betrokken gemeentes?
En wat zijn de belangrijkste aandachtspunten om een regionale samenwerking goed te laten functioneren?

Meer informatie & aanmelden>>

 

 

ALGEMEEN NIEUWS: SOCIAAL DOMEIN

 

Publicatie Movisie: Werken aan inclusieve burgermacht

Hoe krijg je burgers meer aan het stuur bij het werken aan een leefbare en inclusieve wijk? Samen met lokale initiatieven zoekt Movisie naar antwoorden op die vraag. Het zojuist verschenen rapport ‘Versterken van inclusieve burgermacht’ beschrijft hoe de Zutphense Stichting Lokaal dit voor elkaar probeert te krijgen in Waterkwartier, de grootste wijk van de gemeente. Meer lezen>>

Participatielezing door politicoloog Tim ’S Jongers
Op vrijdag 25 maart van 15.00 tot 17.00 uur houdt politicoloog Tim ’S Jongers de vijfde Participatielezing van Movisie. Titel is ‘Van kloof naar brug: het belang van ervaringskennis voor het verkleinen van verschillen’. Centraal in zijn verhaal staan ervaringskennis en de vraag hoe gemeenten daar veel beter gebruik van kunnen maken. Hoe kunnen beleid en uitvoering vanuit de verhalen van mensen beginnen? Meer lezen en aanmelden>>

Advies RVS: Fundamentele reflectie op stelsels noodzakelijk
In het advies ‘Grenzeloos samenwerken?’ onderzocht de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) waarom de belofte van domeinoverstijgende samenwerking in de praktijk vaak strandt. De belangrijkste conclusie is dat diepliggende tegenstrijdigheden tussen de verschillende stelsels van zorg en ondersteuning samenwerking in de praktijk per definitie beperkt mogelijk maken. Daarom is een fundamentele discussie over de toekomstbestendigheid van deze stelsels noodzakelijk. Meer lezen & advies downloaden>>

 

 

ZIEN & HOREN

Er verschijnen veel boeiende podcasts en documentaires. Op deze plek geven we u tips over programma's die de moeite van het kijken of luisteren waard zijn. Heeft u ook een tip? Stuur dan een mailtje naar communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

Podcast: Niet zo Zwart-wit
Is er nog ruimte voor nuance in het gesprek over diversiteit, racisme en inclusie? Sinds de Black Lives Matter-beweging voet aan de grond kreeg in Nederland, werd deze vraag steeds luider in het hoofd van Nathan de Vries (29), mediamaker uit Groningen met Ghanese roots. Nathan worstelt met het feit dat hij zich ‘gewoon Nathan’ voelt. In Niet zo Zwart-wit onderzoekt hij met verschillende gasten hoe je hierover in gesprek moet.

 

Documentaire: Reference man
Ontmoet Reference man: een witte man, zo'n 1.75m lang en ongeveer 80 kilo. Onze wereld is afgestemd, getest en gebouwd op hem. Dat is soms bijna knullig, maar af en toe ook levensbedreigend. In dit vierluik op NPO-start neemt Sophie Frankenmolen de kijker mee in haar onderzoek naar dit bizarre fenomeen.

 

 

AGENDA 2022

Op onze website vindt u een agenda met activiteiten die interessant kunnen zijn voor adviesraden. Heeft u activiteiten die hier op zouden moeten staan? Geef dit dan even door aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  

 

Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de website, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Mijn gegevens aanpassen

Afmelden