Van:                                            Koepel Adviesraden Sociaal Domein <post@koepeladviesradensociaaldomein.nl>

Verzonden:                             woensdag 19 januari 2022 13:57

Aan:                                            rinycastelijns@planet.nl

Onderwerp:                            Nieuwsbrief Januari I Met o.a. Workshops Inzicht in de WMO en Adviseren kan je leren.

 

 

 

Geachte leden en volgers van de Koepel,

Een nieuw jaar vol kansen en uitdagingen ligt voor ons. En net als voorgaande jaren blijft de Koepel haar leden en andere betrokkenen  informeren, ondersteunen en toerusten voor het werk dat adviesraden op plaatselijk en lokaal niveau verrichten. Als opvolger van Sanne Hekman zal dat voor mij als nieuwe communicatieadviseur vast nog even zoeken zijn, maar u kunt ervan op aan dat ik mijn best ga doen om de communicatie met de Koepel vlot en prettig te laten verlopen. Inhoudelijk liggen de thema’s in het sociale domein mij na aan het hart; als journalist heb ik altijd veel belangstelling gehad voor sociale vraagstukken. Al bij het Eindhovens Dagblad schreef ik als beginnend verslaggever verhalen over vluchtelingenwerk, uitgeprocedeerde asielzoekers, opbouwwerkers, jeugdbeschermers en problemen in buurten door overlast van verwarde mensen in de stad. De laatste jaren schrijf ik regelmatig achtergrond artikelen voor Zorg + Welzijn en Movisie. Dat ik dit schrijven nu mag gaan combineren met het werk voor de Koepel vind ik een mooie uitdaging!

 

We zullen elkaar de komende tijd vast beter leren kennen. Voor nu veel leesplezier gewenst!

Een hartelijke groet,

Annelies van der Woude
communicatieadviseur Koepel
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

 

Discussiestuk 
De kop is er weer af van het nieuwe jaar. Een jaar dat in lockdown is begonnen met een kersvers kabinet dat vol aan de bak mag. Moet. Er is veel reuring en veel thema’s in het sociale domein vragen aandacht. Landelijk, maar ook op wijk en buurtniveau. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 brengen we daarom graag nog eens het discussiestuk ‘Welke prioriteiten stellen de adviesraden sociaal domein voor 2022?’ onder uw aandacht. Dit stuk kan helpen om te bepalen waar u als adviesraad wel en geen energie in wilt steken. En vanuit welke houding: reactief of proactief? 

Inspiratiesessie
Al langer zien we bij de Koepel dat adviesraden niet alleen maar advies geven, maar steeds vaker agenderend te werk gaan. Die veranderende rol vraagt ook om een andere houding van wethouders en een passende facilitering door gemeenten. Om die reden werken we ook aan een nieuwe online inspiratiesessie, speciaal voor de aankomende wethouders sociaal domein. Tegen de tijd dat we daar meer over kunnen vertellen komen we hier graag bij u op terug.  

Controle contactadressen leden van de Koepel
Wekelijks sturen wij onze leden speciale ledeninformatie. Deze mailing gaat naar één (of soms twee) adres(sen) per adviesraad die lid is. Meestal is dit het mailadres van de voorzitter of secretaris. Wij sturen onze ledeninformatie bewust niet naar alle individuele leden, omdat de samenstelling van adviesraden aan mutaties onderhevig is. We willen u vragen om te controleren of onze ledeninformatie inderdaad wekelijks goed terecht komt bij uw voorzitter of secretaris. Twijfelt u hierover of zijn contactgegevens van uw voorzitter of secretaris recent gewijzigd? Neem dan contact met ons op via secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

 

Vragen van leden: denkt u mee?

De werkgroep communicatie van ASD Capelle aan den IJssel is van plan om een flyer of infographic te maken met algemene informatie over de ASD en haar activiteiten. De werkgroep is benieuwd of andere gemeentes hier al ervaring mee hebben en over voorbeelden beschikken. Mocht dat zo zijn, laat het even weten. Reacties kunnen naar secretariaat@adviesraadcapelle.nl

 

 

 

Nationale ombudsman zoekt contact met kwetsbare ouderen  

De Nationale ombudsman is gestart met een onderzoek naar de onderbenutting van financiële voorzieningen bij kwetsbare ouderen. Dit onderzoek richt zich op ouderen (vanaf de pensioengerechtigde leeftijd) die niet of niet optimaal gebruik maken van (overheids)voorzieningen en daardoor onnodig in de (financiële) problemen komen. Denk hierbij aan voorzieningen als huur- en zorgtoeslag, aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO), bijzondere bijstand en kwijtschelding lokale belastingen.
 
De Nationale ombudsman wil kwetsbare ouderen graag een stem geven en overheidsinstanties laten zien wat ze kunnen doen om onderbenutting van voorzieningen tegen te gaan. Hiertoe wil de Nationale ombudsman individuele gesprekken organiseren met ouderen om hun verhaal te horen. Waar en wanneer deze gesprekken plaatsvinden, wordt afgestemd met de (contactpersoon van deze) deelnemende ouderen. Om zoveel mogelijk ouderen in korte tijd te spreken, streeft de Nationale ombudsman ernaar om meerdere gesprekken op één dag en op één locatie te organiseren. 
 
Adviesraden in het Sociaal Domein die meerdere kwetsbare ouderen kennen die willen deelnemen aan deze gesprekken, worden verzocht contact op te nemen met projectleider Harnold van der Vegte van onderzoeks-, advies- en participatiebureau EMMA. Dit bureau voert het onderzoek uit in opdracht van de Nationale ombudsman. Contactgegevens: 06 40 94 73 26 of vandervegte@emma.nl.

 

 

Oproep 
In de provincie Utrecht heeft het kennisplatform Utrecht Sociaal Domein (kUS) een programma geïnitieerd rond het samenspel van informele en formele inzet bij zorgbehoeften van burgers. Informatie over dit programma is te vinden op deze website. Adviesraden Sociaal Domein worden van harte uitgenodigd aan dit programma deel te nemen. Dit kan door ideeën of projecten aan te dragen, mee te doen aan inspiratiebijeenkomsten of op andere manieren. Contactgegevens: Julia Muller: jmuller@handjehelpen.nl of Jean Pierre Wilken: jean-pierre.wilken@hu.nl

 

 

De Koepel op Facebook

Inmiddels heeft de Koepel ook een Facebookpagina. Hierop delen we bijvoorbeeld onze trainingen en bijeenkomsten, blogs en nieuws. Net als in onze LinkedIn groep. Het zou leuk zijn als u ons volgt en reageert. 

 

 

BLOGS VOOR DE KOEPEL

GroenLinks Statenlid en projectleider bij Platform31 Ali Karates schreef voor de Koepel van Adviesraden Sociaal Domein een blog over de participatiesamenleving en het uitdaagrecht. Karates is een voorstander van dit recht en hij vindt het een goede ontwikkeling om de toegang, ondersteuning en rechtspositie van inwoners ietsje meer te versterken. Lees hier de hele blog.

 

 

Onze Handreikingen 

Op onze website vindt u een hele reeks aan Handreikingen*. Een aantal voorbeelden die wellicht van pas komen in uw werk:
Handreiking Bezinning op denkbare rollen
Handreiking Energietransitie en adviesraden sociaal domein
Handreiking Vraagstukken in de wijk

*Een deel van onze handreikingen is alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. Dat is één van de privileges van lidmaatschap. 

 

 

 

TRAININGEN & BIJEENKOMSTEN

 

Training Adviseren kan je leren: zaterdag 12 februari 2022 in Utrecht 

De training 'Adviseren kan je leren' maakt al jaren deel uit van ons vaste trainingsaanbod. In 2021 hebben we de training herzien, we focussen nog meer op het uitbrengen van advies. Wat is de probleem- of vraagstelling en wat betekent dit voor het meedoen van verschillende (kwetsbare) groepen in de samenleving? Wat hebben inwoners nodig en wat betekent dit voor beleidsontwikkeling en -uitvoering? Met elkaar kijken we uitvoerig naar de bouwstenen voor een advies. Meer lezen en aanmelden>>>

Training Adviseren kan je leren: zaterdag 19 februari 2022 in Noordwolde 
Let op: speciaal voor onze leden in het Noorden en Oosten van het land organiseren we op zaterdag 19 februari 2022 een fysieke training Adviseren kan je leren, in Noordwolde.
U kunt zich al aanmelden via deze link >>>

 

 

Online workshop Inzicht in de WMO: dinsdag 15 februari 2022

Als (beginnend) adviesraadslid valt het soms niet mee om je de inhoud van de wetten waarover de adviesraad adviseert eigen te maken. Daarom organiseren we korte, online workshops waarin Arie Sax – beleidsregisseur sociaal domein – u een introductie geeft op de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en/of Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in:

  • De bedoeling van de wet of regelgeving;
  • Wie maken er gebruik van?
  • Wie zijn betrokken bij de uitvoering ervan?

De online workshop duurt 1,5 uur. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen of delen van eigen inzichten. Meer lezen en/of aanmelden >>>

Online workshop Communicatiemiddelen van adviesraden: vrijdag 18 februari 2022

Regelmatig vragen leden ons om mee te kijken met hun website, nieuwsbrief of facebookpagina. Het goed toepassen van deze online kanalen biedt veel kansen voor adviesraden. Bijvoorbeeld om zichtbaar te zijn bij inwoners, maar ook om signalen op te halen. De inzet ervan vraagt wel om een gedegen aanpak. Want hoe geven we invulling aan bijvoorbeeld een website of Facebookpagina? Wat delen we wel of juist niet? En met wie? En hebben we de tijd en inspanning er überhaupt voor over?

In deze praktische online workshop verkennen we met elkaar de mogelijkheden van de website, nieuwsbrief en social media voor adviesraden. Meer informatie en/of aanmelden >>>

 

 

Terugkijken Online inspiratiesessies

Een deel van de online bijeenkomsten en webinars die wij als Koepel organiseren kunnen door leden worden teruggekeken. Bijvoorbeeld de sessies over Armoede en Sociale Wijkteams, die wij in oktober en november dit jaar organiseerden i.s.m. Movisie. Of de sessie over Onafhankelijke cliëntondersteuning op maandag 29 november. Is uw adviesraad lid van de Koepel en wilt u e.e.a. terugkijken? Stuur dan een mail aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

 

 

ALGEMEEN NIEUWS: SOCIAAL DOMEIN

 

Hogere salarisschaal bij

Buurtzorg Nederland 

Buurtzorg Nederland gaat het zorgpersoneel vanaf  maart een salarisschaal hoger indelen.
Directeur Jos de Blok roept collega-bestuurders op hetzelfde te doen. Lees het
artikel verder in Zorgvisie. 

 

Manifest: oproep tot meer échte bijstand

Echte bijstand, die bestaanszekerheid biedt, mensen ondersteunt om mee te kunnen doen aan de samenleving en een volwaardig toekomstperspectief biedt. Daartoe roepen wetenschappers en betrokken uitvoerders van de bijstand op in een recent manifest. Momenteel komt er weinig van die oorspronkelijke bedoelingen terecht, vinden onder meer de initiatiefnemers prof Trudie Knijn van de Universiteit Utrecht en Amma Assante van de Landelijke Cliëntenraad. Lees hier meer over het manifest in Sociale Vraagstukken.
 
SCP mist centrale insteek vanuit burgers en samenleving in coalitieakkoord
Het SCP stelt op basis van een eerste analyse van het coalitieakkoord dat er een belangrijke opdracht ligt voor het nieuwe kabinet om bij de uitwerking van het akkoord het leven van burgers en samenleven centraal te stellen. Het akkoord verkent kansrijke routes om maatschappelijke problemen aan te pakken, en het SCP ziet kansen voor versterking van onze welvaart en ieders welbevinden. Om dat ook te realiseren zijn echter meer randvoorwaarden nodig. Het SCP adviseert daarom bij de uitwerking van dit coalitieakkoord te werken vanuit maatschappelijke opgaven om zo effectief beleid in te richten op de lange termijn. Oog voor de sociale en culturele dimensie van het leven van burgers, zoals sociale cohesie en zorgen over samenleven, is daarbij onmisbaar en ontbreken in het coalitieakkoord. Dat staat effectief beleid in de weg. U kunt de publicatie hier downloaden.
 
Wijkenbeleid en diversiteit: terug van weggeweest 
Ruim tien jaar na de abrupte afschaffing van het Krachtwijkenbeleid, is er in het nieuwe coalitieakkoord weer aandacht voor de opstapeling van problematieken in kwetsbare wijken. Nieuw beleid kan niet om de grote diversiteit in de wijken heen, vinden onderzoekers Hans Bellaart en Matthijs Uyterlinde. Hierover schreven zij het volgende artikel voor Sociale Vraagstukken.

Meer arbeidsmigranten of Participatiewet benutten?  

De arbeidsmarkt raakt overspannen en er is een groot tekort aan arbeidskrachten in de zorg en andere sectoren. De roep om ruimere toelating van arbeidsmigranten neemt toe. Bouwvakkers uit Oost-Europa, verpleegsters uit de Filipijnen, enzovoort. Dit kan een bijdrage zijn aan de oplossing, maar gaat ook gepaard met maatschappelijke spanningen. Fred Zijlstra beschrijft in dit artikel voor Zorg & Sociaalweb hoe de Participatiewet zowel een oplossing biedt voor een  maatschappelijk probleem, als ook organisaties helpt bij HR-problemen.  Zijlstra's oproep: Redt de participatiewet!

Wetswijzigingen 2022 t.a.v. schuldhulpverlening
Dankzij recente wetswijzigingen met betrekking tot schuldenproblematiek wordt de situatie voor mensen met schulden rustiger en stabieler. Dat zegt André Moerman, eigenaar van schuldinfo.nl in dit artikel van Zorg en Welzijn. Schuldhulpverleners en andere sociaal werkers kunnen hun cliënten nu beter begeleiden, maar moeten op diverse zaken wel heel alert zijn.
De belangrijkste (en te verwachten) wetswijzigingen voor schuldhulpverlening vindt u hier. 

 

 

AGENDA 2022

Op onze website vindt u een agenda met activiteiten die interessant kunnen zijn voor adviesraden. Heeft u activiteiten die hier op zouden moeten staan? Geef dit dan even door aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  

 

Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de website, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Mijn gegevens aanpassen

Afmelden