Van:                                            Koepel Adviesraden Sociaal Domein <post@koepeladviesradensociaaldomein.nl>

Verzonden:                             woensdag 15 september 2021 12:30

Aan:                                            info@adviesraadsociaaldomeineersel.nl

Onderwerp:                            Nieuwsbrief September I Met oa. Hannie van Leeuwenlezing en webinar Bewonersinitiatieven

 

 

 

Geachte leden en volgers van de Koepel,


We hopen dat u een fijne zomer had! Dit najaar staan er veel interessante online workshops en trainingen gepland. Over thema's die we kozen op basis van onze contacten met u. Bijvoorbeeld een webinar over de Nazorg aan ex-gedetineerden, een webinar over Bewonersinitiatieven en een online training over het werven en selecteren van leden. Dus ja; veel van ons aanbod blijft online. Ondanks dat we elkaar gelukkig ook steeds makkelijker weer fysiek ontmoeten. Maar leden laten weten juist blij te zijn met het online aanbod, omdat het laagdrempelig is en het veel reistijd scheelt. Collega Petra ontmoette afgelopen zaterdag ook weer een groep adviesraadsleden in levende lijven in Utrecht voor een training. En eerlijk is eerlijk, dat gaf weer veel energie en inspiratie! 

In deze nieuwsbrief een overzicht van trainingen en bijeenkomsten, inspirerende blogs en vragen/oproepjes van onze leden. Helpt u hen verder? We hopen het! 


Hartelijke groeten,
Sanne Hekman, communicatieadviseur Koepel
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

 

Hannie van Leeuwenlezing 2021 bijwonen 
Op vrijdag 5 november vindt voor de negende keer de Hannie van Leeuwenlezing plaats. We zijn verheugd te kunnen melden dat Ombudsman Reinier van Zutphen dit jaar onze hoofdspreker is. In ons contact met adviesraden horen we dat er een toenemend wantrouwen van groepen (kwetsbare) inwoners is ten opzichte van de overheid. Reinier van Zutphen geeft zijn visie op mogelijke oorzaken hiervan en deelt wat gevolgen zijn voor gemeentes en aandachtspunten voor adviesraden. 
Dit lezing vindt plaats in Utrecht, van 13.30 - 15.00 uur in vergadercentrum Domstad. Alleen leden van de Koepel kunnen fysiek aanwezig zijn, aangezien er vanwege de coronamaatregelen maar plek is voor 65 bezoekers. Onze leden hebben een mail gekregen met informatie over aanmelden. Het is ook mogelijk de lezing online te volgen en hiervoor nodigen we iedereen van harte uit! Aanmelden voor het online bijwonen van de lezing kan via deze link >>>

 

Vragen van leden: denkt u mee? 

Advies over de Participatiewet?
Heeft uw adviesraad de gemeente (on)gevraagd geadviseerd over thema’s betreffende de Participatiewet en wilt u dit advies en/of ervaringen delen? Dan komen we graag met u in contact via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

Bent u ermee bekend of uw gemeente budget reserveert voor jongeren die in de schuldhulpverlening zitten en weer terug willen naar school?
Als Straat Consulaat behartigen wij de belangen van (ex)dak- en thuislozen. Voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar hebben we het Educatieproject van 12 weken met als doel de jongeren een opstap te geven zodat ze uiteindelijk hun startkwalificatie kunnen behalen. Voor veel jongeren geldt dat ze in de schuldhulpverlening zitten. Met hun schuldeisers hebben zij betaalregelingen getroffen. De schuldhulpverlening ziet dan ook liever een stabiel inkomen uit werk of uitkering dan een nieuwe lening voor schoolgeld. Gezien het beperkte netwerk om hen heen moeten ze zelf het schoolgeld betalen dat wordt gezien als een nieuwe schuld. Daarnaast zijn ze verplicht studiefinanciering aan te vragen en hun uitkering stop te zetten waardoor ze niet aan hun betaalregelingen kunnen voldoen. Deze jongeren moeten dan nog een baan erbij nemen om rond te komen. Door de situatie waar ze nog inzitten is dat niet haalbaar. Beide verplichtingen bemoeilijken en vertragen het proces om terug naar school te gaan. We zijn op zoek naar best practices op dit gebied en hopen dat er gemeenten en adviesraden zijn die hun ervaringen op dit gebied willen delen.

Opslaan van documenten adviesraad - Onze adviesraad worstelt met de vraag welke manier van opslaan en samen werken aan documenten nu het meest handig is. Hoe doen andere adviesraden dit? Welke programma's kunnen zij adviseren? 

Jeugdzorg - Onze adviesraad hoort graag hoe andere adviesraden hun gemeente adviseren over problemen en ingewikkeldheden rondom de jeugdzorg. Wilt u uw ervaringen of adviezen delen? 


Wilt u meedenken met deze collega adviesraden? Of uw ervaringen delen? Dat kan via: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

 

 

Onze Handreikingen 

Op onze website vindt u een hele reeks aan Handreikingen. Een aantal voorbeelden die wellicht van pas komen in uw werk:
Handreiking zorgcoöperaties: de de verhoudingen tussen zorgcoöperaties en adviesraden
Handreiking Vraagstukken in de wijk
Handreiking Vrijwilligersbeleid van gemeenten

 

 

 

TRAININGEN & BIJEENKOMSTEN

 

Webinar Nazorg aan ex-gedetineerden: 5 oktober 

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerde inwoners terug in de maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie helaas terug in strafbaar gedrag. Wat kan leiden tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke kosten. Gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om deze inwoners, waarbij er een sleutelrol ligt bij de gemeentelijke coördinator nazorg ex-gedetineerden. In een webinar op dinsdag 5 oktober delen we graag met u wat de verantwoordelijkheden zijn van de gemeente als het gaat om de nazorg van ex-gedetineerden. Ook hebben we het over de rol die lokale adviesraden kunnen vervullen rondom dit thema.

Linda van de Mortel, regioadviseur Verbindend Landelijk Ondersteuningsteam (VLOT) van de VNG, verzorgt een presentatie tijdens deze webinar. Waarbij ze o.a. ingaat op de volgende vragen:

 • Wat zijn de afspraken binnen het Bestuurlijk Akkoord, als het gaat om de nazorg aan ex-gedetineerden?
 • Hoe verloopt de re-integratie van ex-gedetineerden in de praktijk?
 • Wat is hierbij de rol van de gemeente?
 • En specifiek van de gemeentelijke coördinator nazorg ex-gedetineerden?
 • Hoe kunnen adviesraden de gemeente hierin adviseren? Welke signalen kunnen zij ophalen en delen?

Meer lezen en/of aanmelden >>>

 

Online training voor beginnende adviesraadsleden: zaterdag 9 oktober 

We merken dat met name nieuwe adviesraadsleden het soms lastig vinden om invulling te geven aan hun rol. Want hoe breng je de leefwereld van inwoners nu het beste binnen bij de gemeente? Daarom hebben we een training ontwikkeld waarbij we beginnende adviesraadsleden op weg helpen. Tijdens deze praktische, online training gaan we in op de volgende onderwerpen:

 • Korte introductie in het sociaal domein en de rol van adviesraden;
 • Wat houdt het in om lid te zijn van een adviesraad?;
 • Waar haal je je informatie vandaan?;
 • Welke netwerken kan je hierbij opbouwen en inzetten?;
 • Hoe geef je het inwonersperspectief vorm en inhoud?;
 • Hoe geef je invulling aan je adviesfunctie? 

Meer lezen en/of aanmelden >>>

Online workshop Werven en selecteren van leden: zaterdag 16 oktober
We merken in ons contact met leden dat advies- en cliëntenraden moeite hebben om nieuwe leden te werven. In deze online workshop onderzoeken we met elkaar welke inwoners geschikt zijn als lid van de advies- of cliëntenraad. En wanneer voelen mensen zich aangesproken om te solliciteren? Ook delen we tips voor kanalen om te werven. En we hebben aandacht voor diversiteit in achtergrond, leeftijd, kennis en ervaring van de verschillende leden. En als het dan gelukt is om sollicitanten aan te trekken, dan vraagt de selectie en het inwerken natuurlijk ook de nodige aandacht. Ook hier delen we tijdens de workshop informatie over. Deze online workshop vindt plaats op zaterdag 16 oktober van 09.30 – 12.00 uur.
Meer lezen en/of aanmelden >>>


Extra workshop Inzicht in de Wmo: donderdag 21 oktober
Vanwege veel interesse organiseren we de online workshop Inzicht in de Wmo nog een extra keer. Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in:

 • De bedoeling van de wet of regelgeving;
 • Wie maken er gebruik van?
 • Wie zijn betrokken bij de uitvoering ervan?

Meer informatie en/of aanmelden >>>

 

Webinar Bewonersinitiatieven: 11 oktober 

Nederland staat voor een enorme uitdaging om de zorg voor haar inwoners op een duurzame wijze te organiseren. We staan nog maar aan het begin van de vergrijzingsgolf en de (ouderen)zorg kraakt nu al in zijn voegen. Er is in grote mate consensus dat wij als inwoners meer zelf voor elkaar moeten zorgen, al was het alleen maar omdat anders de zorg onbetaalbaar en onuitvoerbaar wordt. Maar het is een illusie om te denken dat dit gaat lukken als we dit aan de individuele inwoner overlaten. De oplossing ligt in een meer betrokken samenleving rondom de oudere, sociale samenhang binnen wijken en dorpen, buren die elkaar helpen en ondersteunen. Gelukkig gebeurt dat ook. De lokale bewonersinitiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond.

In deze webinar op maandag 11 oktober praten we hier over verder. Evert van Schoonhoven, landelijk coördinator Helpdesk bij Nederland Zorgt Voor Elkaar verzorgt een presentatie waarin o.a. de volgende vragen aan bod komen:

 • Wat beweegt inwoners om zelf lokaal initiatieven te ontplooien?
 • Wat betekenen hun initiatieven lokaal voor inwoners, voor de gemeente, voor zorg/welzijnsinstellingen?
 • Om wat voor soort initiatieven gaat het op het terrein van zorg en welzijn?
 • Wat komen actieve inwoners aan voetangels/klemmen tegen als ze initiatieven ontplooien (in de voorbereiding en als het staat?)?
 • Wat hebben actieve inwoners van de gemeente nodig om hun initiatieven uit te kunnen (blijven) voeren?
 • Wat zijn aandachtspunten voor lokale adviesraden sociaal domein?

Meer lezen en/of aanmelden >>>

 

 

 

Blogs

We hebben de afgelopen weken weer nieuwe blogs online gezet. O.a.:

Leefbaarheid vergroten in buurten en tuinen - Meike Bokhorst 
In een voortuin van een corporatiewoning vlakbij station Den Haag centraal ligt het vuil al jarenlang vuistdiep. Glas, blikjes, plastic, sigarettenpeuken, wietzakjes, aanstekers. De erfenis van hangjongeren die voor de deur gratis konden parkeren en zich achter de hoge struiken ongezien waanden. De gemeente heeft betaald parkeren ingevoerd en de struiken op een meter hoogte afgezaagd. Verder lezen >>>

Een eigen huis, een plek onder de zon voor ex-gevangenen - Gerie-Anne van den Brink
Nico aan de telefoon. En nee, het was niet goed van hem geweest om wiet te kweken. En ja, er had ook nog iets met een vuurwapen gespeeld, maar – lang verhaal kort – hij was zijn huis kwijt geraakt. En bij de woningbouwvereniging kon hij niet meer voor een ander huis terecht. En nu was hij vrij. Of liever: vogelvrij. Verder lezen >>>

Hoe om te gaan met vrijwilligerswerkbeleid? - Jolinde Dermaux
Hoe om te gaan met vrijwilligerswerkbeleid is een vraag die veel gemeentes op hun eigen manier invullen. Vaak is er geen apart beleid en zijn de visie, ambitie of strategie verouderd. Movisie heeft afgelopen twee jaar met dertig gemeenten in leerkringen de vraag onderzocht: Hoe kan een gemeente het vrijwilligerswerk toekomstbestendig en integraal faciliteren, ondersteunen, stimuleren en organiseren? Verder lezen >>>

 

 

ALGEMEEN NIEUWS: SOCIAAL DOMEIN

 

Eenzaamheid onder jongeren aanpakken: event 5 oktober
Op 5 oktober organiseren VWS, Movisie, NJI, Argan, SWN en Join Us een event over eenzaamheid bij jongeren. Deelnemers leren deze middag hoe zij eenzaamheid kunt voorkomen, signaleren en aanpakken. We spreken over de kosten van eenzaamheid, geven praktische tips om tot een goede aanpak te komen en hoe je jongeren kunt signaleren. Ook het beleid vanuit VWS om eenzaamheid bij jongeren aan te pakken wordt besproken. Meer informatie is te vinden op: www.stronger-together.nl

 

Nieuwe inburgeringswet is veelbelovend, maar effectiviteit hangt af van uitvoering
De nieuwe inburgeringswet gaat per januari 2022 in en moet veel van de knelpunten in het huidige inburgeringsbeleid wegnemen. Of de hoge verwachtingen van de nieuwe wet ingelost kunnen worden, hangt af van een voortvarende uitvoering van het nieuwe beleid. Omdat gemeenten een regierol krijgen in de uitvoering van de nieuwe wet, wijst het SCP er op basis van eerder onderzoek op dat decentralisaties zoals de WMO, Jeugdwet en Participatiewet niet altijd opleverden wat werd beoogd. Naast een effectieve uitvoering van het nieuwe inburgeringsbeleid dient ingezet te worden op een kort en actief opvangbeleid, tijdige signalering van gezondheidsproblemen en toegankelijk onderwijs voor een goede integratie van statushouders. Dat blijkt uit de policy brief ‘In uitvoering. Een analyse van het op statushouders gerichte beleid en wat er nodig is om dit beleid te verbeteren’ die het SCP, WODC en RIVM vorige week publiceerden. Bij het nieuwe inburgeringsbeleid is het van belang dat de overheid en gemeenten alert zijn op hoe de uitvoering verloopt en welke bijstellingen nodig zijn.


Zet de deuren van asielzoekerscentra wagenwijd open naar de buurt
Wat hebben windmolens, daklozenopvang en asielzoekerscentra met elkaar gemeen? Niemand wil er graag één in de achtertuin. Tegelijkertijd vinden veel mensen ook dat Nederland gastvrij moet zijn voor échte vluchtelingen. Een combinatie die minder onmogelijk is dan het lijkt, als we er met z’n allen in willen investeren. Meer lezen >>>

Uitvraag onder ervaringsdeskundigen: uitrol VN-verdrag Handicap in gemeenten
Movisie wil onderzoeken op welke wijze de inzet van ervaringsdeskundigen bij de uitrol van het VN-verdrag Handicap in gemeenten kan worden verbeterd. Daarom start vandaag een online uitvraag, onder zoveel mogelijk ervaringsdeskundigen die actief zijn (geweest) in hun gemeente, om een beeld te krijgen van de huidige situatie en wat wensen en behoeften zijn ter verbetering. Meer lezen >>>

 

 

AGENDA 2021

Op onze website vindt u een agenda met activiteiten die interessant kunnen zijn voor adviesraden. Heeft u activiteiten die hier op zouden moeten staan? Geef dit dan even door aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  

 

Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de website, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Mijn gegevens aanpassen

Afmelden