Van:                                            Koepel Adviesraden Sociaal Domein <post@koepeladviesradensociaaldomein.nl>

Verzonden:                             maandag 12 juli 2021 12:15

Aan:                                            info@adviesraadsociaaldomeineersel.nl

Onderwerp:                            Nieuwsbrief Juli I Met oa. Zomervakantie Koepel en workshops over de Wmo, Jeugdwet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en Participatiewet

 

 

 

Geachte leden en volgers van de Koepel,


Van maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus is de Koepel Adviesraden Sociaal Domein gesloten. Collega Ron (van het secretariaat) gaat met zijn prachtige camper op pad, Petra (onze directeur) zet haar dagelijkse wandelingen ook de hele zomer voort en ik ben zelf op verschillende Nederlandse campings te vinden. Fijne momenten om weer op te laden en nieuwe ideeën op te doen voor het najaar. Er staat al behoorlijk wat op onze agenda: nieuwe workshops over de wetten binnen het sociaal domein, een webinar over nazorg aan ex-gedetineerden (datum volgt snel) en natuurlijk onze Hannie van Leeuwenlezing (hierover leest u meer verderop in deze nieuwsbrief). En deze zomer borrelen er vast nieuwe ideeën op, waardoor ons programma zich nog verder vult. Welke thema's ziet u graag terug in onze online sessies of handreikingen? Deel ze gerust met ons via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

We willen u bedanken voor de prettige contacten dit eerste halfjaar. En we wensen u een hele fijne en gezonde zomer toe! 


Hartelijke groeten,
Sanne Hekman, communicatieadviseur Koepel
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

 

Ombudsman Reinier van Zutphen verzorgt Hannie van Leeuwenlezing 2021 
Op vrijdag 5 november vindt voor de negende keer de Hannie van Leeuwenlezing plaats. We zijn verheugd te kunnen melden dat Ombudsman Reinier van Zutphen dit jaar onze hoofdspreker is. In ons contact met adviesraden horen we dat er een toenemend wantrouwen van groepen (kwetsbare) inwoners is ten opzichte van de overheid. Reinier van Zutphen geeft zijn visie op mogelijke oorzaken hiervan en deelt wat gevolgen zijn voor gemeentes en aandachtspunten voor adviesraden. 
Dit lezing vindt plaats in Utrecht, van 13.30 - 15.00 uur in vergadercentrum Domstad. Online meekijken is ook mogelijk. Na de zomer kunt u zich aanmelden. 
Beeld: Freek van den Berg

 

Vragen van leden: denkt u mee? 
Contact met culturele veld - Onze gemeente staat bekend als kunstenaarsdorp, maar wat mij opvalt is dat er geen contact is tussen organisaties uit het culturele veld en organisaties binnen het sociaal domein. Er is ook geen specifiek cultureel aanbod voor jongeren, wel voor sport e.d. Mijn vraag is : zijn er ook voorbeelden van andere gemeentes waar dit wel het geval is? Kan iemand mij helpen aan informatie over wat de weg is om deze brug te slaan?

Opslaan van documenten adviesraad - Onze adviesraad worstelt met de vraag welke manier van opslaan en samen werken aan documenten nu het meest handig is. Hoe doen andere adviesraden dit? Welke programma's kunnen zij adviseren? 

Jeugdzorg - Onze adviesraad hoort graag hoe andere adviesraden hun gemeente adviseren over problemen en ingewikkeldheden rondom de jeugdzorg. Wilt u uw ervaringen of adviezen delen? 


Wilt u meedenken met deze collega adviesraden? Of uw ervaringen delen? Dat kan via: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

 

 

Onze infographics 

Op onze website vindt u een hele reeks aan Handreikingen. In deze rij ook een viertal infographics, waarin we beeldend - in één oogopslag - informatie delen die relevant is voor uw werk als adviesraadslid. We merken dat de infographics ook vaak gebruikt worden om aan samenwerkingspartners duidelijk te maken wat de rol is van de adviesraad en waar ieders verantwoordelijkheden liggen.

Infographic 'Vanuit welk perspectief adviseer je?'
Infographic 'Het adviesproces' 
Infographic: 'Adviesraden sociaal domein: met wie heeft u te maken en waar liggen ieders verantwoordelijkheden?' 
Infographic 'Signalen ophalen' 

 

 

 

TRAININGEN & BIJEENKOMSTEN

 

Online workshops 'Inzicht in de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening'

Als (beginnend) adviesraadslid valt het soms niet mee om je de inhoud van de wetten waarover de adviesraad adviseert eigen te maken. Daarom organiseren we korte, online workshops waarin Arie Sax – beleidsregisseur sociaal domein – u een introductie geeft op de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en/of Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in:

De bedoeling van de wet of regelgeving;

Wie maken er gebruik van?

Wie zijn betrokken bij de uitvoering ervan?

De online workshop duurt 1,5 uur. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen of delen van eigen inzichten.

Waar en wanneer
De online workshops vinden plaats op: 
Inzicht in de Participatiewet: woensdag 1 september van 19.30 – 21.00
Inzicht in de Wet gemeentelijke schulphulpverlening: donderdag 9 september van 19.30 – 21.00
Inzicht in de Wmo: woensdag 15 september van 19.30 – 21.00
Inzicht in de Jeugdwet: donderdag 30 september van 19.30 – 21.00

Meer lezen en/of aanmelden >>>

 

Fysieke training Adviseren kan je leren: zaterdag 11 september

Gezien de ontwikkelingen rondom corona besluiten we om enkele trainingen weer fysiek te gaan aanbieden, waaronder de training 'Adviseren kan je leren'. Dit is een training van een hele dag, wat online behoorlijk intensief is. Juist fysiek samenzijn en elkaar op die manier inspireren werkt bij deze training goed, is onze ervaring. De eerstvolgende training Adviseren kan je leren staat gepland op zaterdag 11 september 2021, van 10.00 - 15.30 uur in Utrecht. Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Meer lezen en/of aanmelden >>>

Online training voor beginnende adviesraadsleden: vrijdag 17 september 
We merken dat met name nieuwe adviesraadsleden het soms lastig vinden om invulling te geven aan hun rol. Want hoe breng je de leefwereld van inwoners nu het beste binnen bij de gemeente? Daarom hebben we een training ontwikkeld waarbij we beginnende adviesraadsleden op weg helpen. Tijdens deze praktische, online training gaan we in op de volgende onderwerpen:

  • Korte introductie in het sociaal domein en de rol van adviesraden;
  • Wat houdt het in om lid te zijn van een adviesraad?;
  • Waar haal je je informatie vandaan?;
  • Welke netwerken kan je hierbij opbouwen en inzetten?;
  • Hoe geef je het inwonersperspectief vorm en inhoud?;
  • Hoe geef je invulling aan je adviesfunctie? 

Meer lezen en/of aanmelden >>>

 

 

 

Blogs

We hebben de afgelopen weken weer nieuwe blogs online gezet. O.a.:

Maak verschillende ideeën over focus armoedebeleid bespreekbaar - Keimpe Anema
Iets meer dan 1 miljoen mensen in Nederland  loopt een groot risico op armoede en moet rondkomen onder de lage-inkomensgrens, aldus cijfers van het CBS. Wat valt er te doen om hun bestaan te verbeteren of in bredere zin armoede te voorkomen? Daarover bestaan in de praktijk verschillende visies die vaak impliciet blijven. Dit maakt het lastig om een goed gesprek te voeren over toekomstambities omdat men een ander begrippenkader hanteert of er anders wordt gedacht over de beste remedie tegen armoede. Dit maakt het lastig om in te schatten hoe de verschillende visies elkaar kunnen versterken.
Meer lezen >>>

Adviseren binnen regionale samenwerkingsverbanden: bezint, eer ge begint - Petra van der Horst 
We zien steeds vaker dat gemeenten samenwerken in regionaal verband – met andere gemeenten – als het gaat om thema’s binnen het sociaal domein. Adviesraden worstelen hier soms mee: hoe kunnen wij hierin een rol pakken? En willen we dat überhaupt? In deze blog deel ik mijn ervaringen en tips. Meer lezen >>>

Grip op jeugdzorg begint met het lokale gesprek - Rutger Hageraats
De aanhoudende berichten over financiële problemen, wachtlijsten en bureaucratie in de jeugdzorg stemmen niet vrolijk. De verwachting dat gemeenten het na de decentralisatie wel even beter zouden regelen, was niet realistisch. En er ontstaat een eenzijdig beeld want er gebeurt ook veel goeds. Verbeteringen vragen tijd. Landelijk wordt nu gesproken over wat kan helpen maar het is nodig om vooral ook lokaal het gesprek te voeren. Waarover zou dat gesprek kunnen gaan zonder gelijk alle grote vraagstukken te willen oplossen? Meer lezen >>>

In gesprek over het levenseinde - Ilse Zwart-Olde
Toen ik werd gevraagd een blog over mantelzorg in de palliatieve fase te schrijven, heb ik lang naar de juiste woorden gezocht. In de afgelopen jaren was ik nauw betrokken bij een onderzoek van het Radboudumc over mantelzorg in de palliatieve fase. De onderzoekers hebben samen met studenten van Artez, hogeschool voor de kunsten in beeld gebracht wat het betekent om zorg te verlenen aan een dierbare in de laatste levensfase. Meer lezen >>>

 

 

'Hallo buurman!', in plaats van 'Hallo cliënt!'
Directeur van de Koepel, Petra van der Horst, aan het woord in de nieuwste editie van vakblad Sozio. Ze vertelt - samen met Gerdien Rabbers, directeur van Samen Sterk zonder Stigma, over samenleven in de wijk, over omkijken naar elkaar: “We moeten inwoners ondersteunen om contact met elkaar te maken. Dus ja, ook met buurtbewoners die een psychische kwetsbaarheid hebben of zich eenzaam voelen.” Een gesprek over stigma, inzichten bij professionals en de samenleving aan zet. https://www.sozio.nl/

 

 

ALGEMEEN NIEUWS: SOCIAAL DOMEIN

 

Armoede anders bekeken: wat is de beste aanpak tegen armoede?

In Fryslân leven bijna 38.000 mensen in armoede, waarvan bijna 9.000 minderjarige kinderen. Wat kunnen gemeenten en andere lokale partijen hier aan doen? In de publicatie ‘Armoede anders bekeken’ geeft het Fries Sociaal Planbureau een overzicht van verschillende benaderingen van het armoedevraagstuk. Deze publicatie is als ondersteuning bedoeld bij de vraag welke benadering het beste aansluit op de ambities en de praktijk in Fryslân. Meer lezen >>>
 

‘Waarom moet iemand komen bewijzen dat de stofzuiger kapot is?’

‘Dit brengt de bijstand verder richting letterlijk bij-staan.’ Zo luidde de verheugde reactie op 17 juni na afloop van de Participatielezing van socioloog Thomas Kampen. In een even scherpe als schrijnende analyse belichtte hij wat er mis is. Om van daaruit aan te geven hoe het beter kan: qua wetgeving en uitvoering. Meer lezen >>>  

Tienpuntenplan ‘Erken, waardeer en ondersteun de mantelzorger!’, een gepersonaliseerd pamflet voor gemeenten
Over een klein jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op dit moment worden de lokale verkiezingsprogramma’s geschreven. MantelzorgNL stuurde daarom het tienpuntenplan naar alle gemeenteraden in Nederland. Het tienpuntenplan is een gepersonaliseerd pamflet per gemeente. Het pamflet bevat relevante informatie en adviezen over mantelzorg. MantelzorgNL deelt het daarom ook graag met lokale adviesraden, zodat zij er ook aan bij kunnen dragen dat de positie van mantelzorgers de komende vier jaar versterkt en ondersteund wordt.

Organiseren van wonen voor mensen met een beperking
Hoe zetten gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties (bijvoorbeeld ouderinitiatieven) zich in om voldoende geschikte woningen voor mensen met een beperking te organiseren? Platform31 doet in de eerste helft van 2021 onderzoek naar het organiseren van wonen voor mensen met een beperking. Tijdens een webinar op donderdag 16 september presenteren ze de uitkomsten. Meer lezen >>>

Sociaal domein heeft baat bij een rechtvaardige en duurzame verzorgingsstad
De decentralisatie van het sociaal domein betekende een omvangrijke taakverzwaring voor gemeenten. Vanaf januari 2015 werden ze verantwoordelijk voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet.
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) evalueerde onlangs de decentralisatie en gaf een genuanceerd maar vooral somber antwoord op de vraag of het sociaal domein op koers ligt. De belangrijkste bevindingen van het SCP zijn dat het sociaal domein stagneert en dat de ondersteuning van kwetsbare burgers niet op orde is. Aan de hooggestemde verwachtingen kon met het gegeven budget en in de beschikbare tijd eenvoudigweg niet worden voldaan. Meer lezen >>>

 

 

AGENDA 2021

Op onze website vindt u een agenda met activiteiten die interessant kunnen zijn voor adviesraden. Heeft u activiteiten die hier op zouden moeten staan? Geef dit dan even door aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  

 

Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de website, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Mijn gegevens aanpassen

Afmelden