Van:                                            Koepel Adviesraden Sociaal Domein <post@koepeladviesradensociaaldomein.nl>

Verzonden:                             donderdag 17 juni 2021 11:00

Aan:                                            info@adviesraadsociaaldomeineersel.nl

Onderwerp:                            [ **** SPAM **** ]Nieuwsbrief Juni I Met oa. Denkt u mee met de vragen van deze adviesraden? & Online sessie Inclusie in de adviesraad

 

 

 

Geachte leden en volgers van de Koepel,


Vorige week hadden we een mooie inspiratiesessie over het ophalen van signalen, i.s.m. Movisie. Over hoe adviesraden dit doen en wat succesfactoren zijn. De adviesraad van Delft deelde ook hun ervaringen over het gebruik van data als het gaat om het ophalen van signalen van inwoners. Leden van de Koepel kunnen deze sessie terugkijken, ze ontvingen de gegevens hiervoor via onze Nieuwsflits. 
Wat mooi is: wij delen deze input ook weer met beleidsmedewerkers en wethouders, tijdens onze online sessies met hen. Want in contact staan met inwoners is natuurlijk niet alleen de taak van de lokale advies- of cliëntenraad, maar zeker ook van de gemeente zelf. Hoe u en uw gemeente elkaar hier in kunnen versterken kwam tijdens al deze sessies aan bod. We hopen zo een waardevolle 'schakel' te zijn tussen adviesraden en gemeenten. 

Hartelijke groeten,
Sanne Hekman, communicatieadviseur Koepel
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

 

Reacties van leden op vragen over Toeslagenaffaire en Nieuwe wet inburgering 
In de vorige nieuwsbrief deelden we twee vragen van leden. Wat fijn dat andere leden van de Koepel hierop gereageerd hebben. Zo delen we onderling kennis en ervaring en helpen we elkaar verder! Bent u zelf met één van deze 2 thema's bezig en benieuwd naar wat andere leden van de Koepel erover deelden? Stuur dan een mail aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl. Wij delen het graag met u, dat is één van de privileges van ons lidmaatschap. 

Vragen van leden: denkt u mee? 
Cliëntervaringsonderzoek - “Gemeenten moeten de resultaten van hun jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek rapporteren. Voorheen was dit een vragenlijst, maar m.i.v. 2021 hebben gemeenten meer vrijheid voor dit onderzoek. Ik ben benieuwd hoe andere gemeenten dit cliëntervaringsonderzoek nu gaan invullen. Zijn er adviesraden met ervaringen? En wat als de gemeente geen onderzoek uit zet vanwege gebrek aan respons? Hoe ga je hier als adviesraad mee om?”

Arbeidsmigranten - "Onze gemeente is een land- en tuinbouwgebied waar veel arbeidsmigranten werkzaam zijn. Rond hun verblijf is veel mis en/of behoefte aan verbetering. In onze adviesraad loopt nu een discussie over wat de gemeente kan doen en wij zijn een advies aan het voorbereiden. Zijn er ook andere adviesraden die zich hiermee bezig (hebben) gehouden en hun ervaringen met ons willen delen?" 

Signalen ophalen - "Zijn er adviesraden die hun succeservaringen willen delen als het gaat om het ophalen van signalen uit de achterban?" 


Wilt u meedenken met deze collega adviesraden? Of uw ervaringen delen? Dat kan via: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

 

 

Uitkomsten Poll: Maakt uw advies- of cliëntenraad gebruik van inwonerspanels? 
We weten dat adviesraden soms een kring van inwoners om zich heen hebben verzameld, waar ze signalen ophalen. Ook zien we gemeentes soms zelf starten met inwonerspanels. We vroegen onze leden hoe dit in hun adviesraad en gemeente gaat en wat hun ervaringen zijn met inwonerspanels. 40 adviesraden vulden de poll in, waarvoor hartelijk dank! De resultaten vindt u hier >>>

 

 

Ambtelijk secretaris gezocht?
 In ons werk komen we regelmatig in contact met mensen met waardevolle kennis en ervaring. Zo kennen we ook een ambtelijk secretaris die op zoek is naar een nieuwe uitdaging. Is uw advies- of cliëntenraad op zoek naar ambtelijke ondersteuning? Neem dan contact op met communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl en we brengen u met elkaar in contact. 

 

Nieuwe Handreikingen online 

Op onze website vindt u een hele reeks aan Handreikingen. De meeste zijn alleen toegankelijk voor leden. Recent is de volgende handreiking verschenen: 
Discussiestuk: Welke prioriteiten stellen adviesraden sociaal domein zich voor 2022? 

Graag brengen we ook eerder verschenen handreikingen bij u onder de aandacht:
Handreiking De rol van adviesraden ten opzichte van de sociale wijkteams
Handreiking Samenstelling van adviesraden sociaal domein
Handreiking Vraagstukken in de wijk

 

 

TRAININGEN & BIJEENKOMSTEN

 

Webinar Transformate in het sociaal domein: donderdag 8 juli

In vijf jaar decentralisatie zijn de transities in het sociaal domein gerealiseerd. De transformatie blijft echter achter bij de bedoeling. Dat betreft dan met name grote transformatiedoelen als normalisering, integrale ondersteuning en aansluiting op de draagkracht van mensen. Discussies op landelijk én lokaal niveau gaan echter over tekorten in het jeugd- en Wmo-budget, regionale samenwerking en selectief aanbesteden. Deze discussies lijken het te winnen van het gesprek over de voorwaarden waaronder de beoogde inhoudelijke veranderingen tot stand kunnen komen en hoe de samenwerking met aanbieders en inwoners daarbij noodzakelijk is.

Omdat dit precies het speelveld is waarin lokale advies- en cliëntenraden actief zijn, willen we hier vanuit de Koepel aandacht aan besteden middels een webinar. Frans Vos, coauteur van de publicatie ‘PACT-benadering een opgavegerichte aanpak voor transformatie in het sociaal domein’ en Evelien Rijken van bureau HHM zullen tijdens deze webinar in gaan op vragen als:

  • Wat is de transformatie in het sociaal domein en wat levert het inwoners / de samenleving op?
  • Welke stappen kunnen gemeentes zetten om de transformatie (verder) op gang te brengen/ te versnellen?
  • Wie zijn daarbij belangrijke partijen?
  • Welke bijdrage kan de transformatie in het sociaal domein leveren aan het beheersen van de uitgaven?

Meer lezen en/of aanmelden >>>

 

Online sessie voor voorzitters: Hoe betrek je inwoners en organisaties bij je werk?: dinsdag 22 juni

Een lokale advies-of cliëntenraad heeft ‘voeding’ nodig vanuit de samenleving om het College van B&W te kunnen adviseren vanuit inwoners- en cliëntenperspectief. Tijdens gesprekken met voorzitters kwam naar voren dat er behoefte is om met elkaar uit te wisselen hoe inwoners en organisaties betrokken worden door leden van de advies- en cliëntenraad. Hoe advies- en cliëntenraden zich voeden dus. Hierover gaan we dan ook in gesprek met elkaar op dinsdag 22 juni. Meer informatie en/of aanmelden >>>

Online inspiratiesessie Inclusie in de adviesraad: dinsdag 29 juni
Inclusie is een bekend thema voor lokale advies- en cliëntenraden. Zowel als thema waarover zij adviseren als om de samenstelling van de adviesraad. Tijdens deze online sessie willen we het hebben over inclusie in de samenstelling van de adviesraad. Als Koepel ervaren we dat adviesraden vaak inclusief zijn als het gaat om leden met een fysieke kwetsbaarheid, met een hulpvraag of ondersteuningsbehoefte. Maar denken adviesraden ook na over het aantrekken van leden met een andere huidskleur, met een andere etnische en/of culturele achtergrond, met een psychische kwetsbaarheid? Of inclusie van jonge mensen, van mannen en/of vrouwen, homoseksuelen, transgenders. Dit is een gesprek dat we graag met onze leden willen voeren. Omdat een inclusieve adviesraad bijdraagt aan de kwaliteit van gevraagde en ongevraagde adviezen aan de gemeente. Meer informatie en/of aanmelden >>>

 

 

 

Blogs

We hebben de afgelopen weken weer nieuwe blogs online gezet. O.a.:

Tijd voor versterken en veranderen - Anne Hoogenboom en Hans Christiaanse (Alliantie Kindearmoede)

De Alliantie Kinderarmoede bestaat twee jaar. Een jubileum dat we vierden met een dubbel gevoel, omdat de urgentie van ons bestaan nog steeds hoog is. Deze tijd is extra moeilijk voor gezinnen die in armoede leven en de inzet van onze inmiddels 275 alliantiepartners is groter dan ooit. De nadruk in de toekomst ligt dan ook, nog meer dan al het geval was, op actie.
Deelname aan de Alliantie Kinderarmoede is niet vrijblijvend. Alle partners hebben vanuit hun eigen expertise de intentie om met elkaar van 1 + 1= 3 te maken en te komen tot een Nederland zonder kinderarmoede. De Publieksacademies met inzet van lokale partners zijn hier een mooi voorbeeld van. Meer lezen >>>

 

 

 

ALGEMEEN NIEUWS: SOCIAAL DOMEIN

 

"Wij zijn de kanariepietjes in de kolenmijn" 

Een responsievere overheid die beter inspeelt op behoeften van burgers, wat is daarvoor nodig en hoe organiseer je dat? Daarover sprak Movisie-bestuurder Janny Bakker-Klein met Illya Soffer, directeur van Ieder(in) en Isabel Joosen (Vereniging Nederlandse Gemeenten, VNG). Meer lezen >>>

Stijging gebruik voorzieningen binnen sociaal domein tot en met 2019; maar niet alle kwetsbare groepen zijn goed in beeld
Gemeenten bieden binnen het sociaal domein hulp vanuit de Jeugdwet, Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de periode 2015-2019 is vooral een stijging te zien in het gebruik van voorzieningen binnen de Wmo en de Jeugdzorg, zo blijkt uit de publicatie ‘Voorzieningen in 3D’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Deze voorzieningen worden gebruikt door de kwetsbare groepen waarvoor ze bedoeld zijn. Tegelijkertijd zijn niet alle kwetsbare mensen in beeld bij gemeenten, terwijl zij soms wel hulp nodig hebben. Meer lezen >>>

Webinar Sturen op geluk
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en The Erasmus Happiness Economics Research Organisation (EHERO) nodigen u van harte uit voor het webinar ‘Sturen op geluk’ op donderdag 24 juni 2021 van 14.00 tot 16.30 uur. Hoe kan de overheid in de zin van levensvoldoening het geluksgevoel van mensen vergroten? Wat leren we van andere landen? Welke factoren zijn van invloed op geluk en zijn te sturen? Maakt de coronacrisis Nederlanders (on)gelukkig? Nationale en internationale geluksprekers nemen u mee in hoe overheden een bijdrage kunnen leveren aan een groter geluk van Nederlanders. Door tijdens het webinar ook óver de grens te kijken, verbreden we graag samen met u het perspectief op geluk.
Meer lezen of aanmelden >>>

Voorbeeld Verordening participatie en handreiking verschenen
Er is bij inwoners grote behoefte om invloed uit te oefenen op de democratische besluitvorming. Tegelijkertijd beseffen gemeenten dat een sterke lokale democratie voortdurend om aandacht en onderhoud vraagt. Het is juist nu van belang om inwoners blijvend te betrekken.
Uit de praktijk blijkt dat dit verder moet gaan dan alleen inspraak bij de voorbereiding van beleid, en dat gemeenten nadenken over en streven naar een stevige inrichting van participatie. Het rijk heeft een wetsvoorstel in voorbereiding om inspraak uit te breiden naar ‘participatie’ en eventueel  ook ‘uitdaagrecht’: de Wet versterking participatie op decentraal niveau. Los van dit wetgevingstraject gaan de ontwikkelingen bij gemeenten door en zien we in de praktijk dat de Inspraakverordening wordt gemoderniseerd en verbreed tot een participatieverordening. De VNG stelde daarom een Voorbeeld Verordening participatie [en uitdaagrecht] op. 
Meer lezen >>>

Renoveren in kwetsbare wijken
Woningcorporaties werken de komende jaren hard aan het verduurzamen van hun bezit. Dit is geen gemakkelijke opgave. Zeker in wijken waar de leefbaarheid al onder druk staat. Daar gaat de fysieke opgave hand in hand met een sociale opgave. De uitdagingen die met dit alles samenhangen vragen om nieuwe aanpakken, die bijdragen aan een zo soepel mogelijk verloop van renovatietrajecten. Voor zowel de huurders als voor woningcorporaties. In het project ‘Renoveren met aandacht voor kwetsbare huurders’ verkennen en delen we verschillende aanpakken. Meer lezen >>>

 

 

AGENDA 2021

Op onze website vindt u een agenda met activiteiten die interessant kunnen zijn voor adviesraden. Heeft u activiteiten die hier op zouden moeten staan? Geef dit dan even door aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  

 

Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de website, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Mijn gegevens aanpassen

Afmelden