Van:                                            Koepel Adviesraden Sociaal Domein <post@koepeladviesradensociaaldomein.nl>

Verzonden:                             woensdag 26 mei 2021 11:00

Aan:                                            info@adviesraadsociaaldomeineersel.nl

Onderwerp:                            [ **** SPAM **** ]Nieuwsbrief Mei I Met oa. Denkt u mee met de vragen van deze adviesraden? & Webinar Jeugdzorg en bijeenkomst ambtelijk ondersteuners

 

 

 

Geachte leden en volgers van de Koepel,


Iedere week krijgen we vragen van leden. Bijvoorbeeld over de samenwerking met de gemeente of de rol van de adviesraad. Meestal bellen we hier met leden over, om zo onze ervaringen en inzichten te delen. Zo'n telefonisch consult is één van de privileges van ons lidmaatschap. In deze nieuwsbrief delen we twee vragen van leden, omdat we benieuwd zijn naar de ervaringen van andere adviesraden. Mocht het onderwerp betrekking hebben op uw adviesraad, dan horen we graag van u! Tenslotte is het onderling uitwisselen van ervaringen zo waardevol en prettig. 

Hartelijke groeten,
Sanne Hekman, communicatieadviseur Koepel
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

 

Poll: Maakt uw advies- of cliëntenraad gebruik van inwonerspanels? 
We weten dat adviesraden soms een kring van inwoners om zich heen hebben verzameld, waar ze signalen ophalen. Ook zien we gemeentes soms zelf starten met inwonerpanels. We zijn benieuwd hoe dit in uw adviesraad en gemeente gaat en wat uw ervaringen zijn met inwonerspanels. Daarom vragen we u om mee te doen aan deze poll. De poll bevat drie vragen; het invullen ervan duurt maximaal 5 minuten. We zullen de resultaten ervan delen met onze leden. 

Verordeningen en huishoudelijke reglementen op Afgeschermd gedeelte van onze website 
In de vorige nieuwsbrief vroegen we u om verordeningen en huishoudelijke reglementen met ons te delen, ter inspiratie voor andere leden. Hier is door meer dan 10 adviesraden gehoor aan gegeven, waarvoor hartelijk dank! U vindt ze op het Afgeschermde gedeelte van onze website (alleen toegankelijk voor leden). 

Oproep: Ervaringen met advisering als het gaat om gedupeerden van de toeslagenaffaire?
Eén van onze leden mailde ons met de vraag of wij een rol zien voor lokale advies- en cliëntenraden als het gaat om gedupeerden van de toeslagenaffaire. Als Koepel zien we dit zeker als een onderwerp waar de adviesraad over kan adviseren. Bijvoorbeeld door bij de gemeente na te vragen over hoeveel mensen het gaat en of de gemeente contact met hen opneemt en ondersteuning aanbiedt. We zijn benieuwd of er advies- of cliëntenraden zijn die hun gemeente over dit onderwerp hebben geadviseerd. En zo ja: wilt u het advies en uw ervaringen hiermee met ons delen? Dat kan door een mail te sturen aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

Vraag van leden: betrokkenheid nieuwe wet inburgering
“Onze adviesraad wordt goed betrokken bij de ontwikkelingen wat betreft de nieuwe wet inburgering. De ambtenaar gaf ons ook aan dat de uitwerking die in de (grote) arbeidsmarktregio plaats vindt niet wordt voorgelegd aan de adviesraden, want "er is immers sprake van een landelijke invoering". Onze vraag is of dit ook elders zo gebeurt. En zo ja: wat heeft uw adviesraad gedaan aan de hand van een dergelijke reactie vanuit de gemeente?”
U kunt uw inzichten en ervaringen delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

 

 

VACATURE: onafhankelijk voorzitter voor de Regionale Adviesraad
Beschermd wonen en opvang Zuid-Hollandse Eilanden

De gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard en Westvoorne (gezamenlijk genoemd: Zuid-Hollandse Eilanden) werken samen bij de uitvoering van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang. De gemeente Nissewaard treedt hierbij op als centrumgemeente. Voor de participatie van de inwoners bij deze centrumtaken is er een Regionale Adviesraad. Zij zoeken een onafhankelijk voorzitter voor de Regionale Adviesraad
Beschermd wonen en opvang Zuid-Hollandse Eilanden

De uitgebreide vacaturetekst vindt u hier >>>  

Ook een vacature binnen uw adviesraad delen? Mail: communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

 

Nieuwe Handreikingen online 

Op onze website vindt u een hele reeks aan Handreikingen. De meeste zijn alleen toegankelijk voor leden. Recent is de volgende handreiking verschenen: 
Handreiking Wat kunnen gemeenten doen om buurten en wijken te versterken? 
Graag brengen we ook eerder verschenen handreikingen bij u onder de aandacht:
Handreiking De adviesraad volgens de gemeente: oren en ogen van de samenleving
Handreiking Inclusiviteit in de bebouwde omgeving
Handreiking Ontwikkelingen in de Jeugdzorg en de rol adviesraden sociaal domein

 

 

TRAININGEN & BIJEENKOMSTEN

 

Webinar Jeugdzorg: maandag 14 juni

We merken in ons (online) contact met leden dat er binnen lokale advies- en cliëntenraden veel vragen zijn over het Jeugdveld. Om u meer inzicht te geven in de belangrijkste ontwikkelingen binnen de jeugdzorg op dit moment, organiseren we op maandag 14 juni van 19.30 - 21.00 uur een webinar over dit thema. Marloes Driedonks en Lieke Salome van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) gaan tijdens deze webinar o.a. in op de volgende vragen:

  • Hoe ziet het jeugdveld eruit?
  • Wie zijn de belangrijkste spelers?
  • Wat zijn de belangrijkste ingrediënten voor een goed jeugdveld?
  • Hoe zorgen we dat jongeren de juiste hulp krijgen?
  • Hoe komt het dat er wachtlijsten zijn? En wat moet je doen als je nog geen hulp kan ontvangen?
  • Hoe kan je ‘grip’ krijgen op de jeugdhulp?
  • Welke vragen kan de advies- en of cliëntenraad aan de gemeente stellen om vanuit inwonersperspectief te kunnen adviseren?

Met elkaar willen we verkennen waar de toegevoegde waarde van de advies- en cliëntenraad zit als het gaat om het adviseren van de gemeente over de jeugdzorg. Bijvoorbeeld door met de gemeente door te praten over begrippen als ‘eigen kracht’ en ‘keuzevrijheid’: wat zeggen deze begrippen? Hoe krijgen ze lading? Hoe kan de adviesraad toetsstenen formuleren?

Meer lezen en/of aanmelden >>>

 

Online ledenontmoeting: maandag 31 mei  

Eén van de privileges van ons lidmaatschap is het feit dat we faciliteren dat leden laagdrempelig ervaringen en kennis met elkaar kunnen uitwisselen. Dat kan o.a. tijdens onze online ledenontmoetingen, die we ongeveer eens per maand organiseren. Leden ontmoeten elkaar online en kunnen vooraf aangeven waar ze met elkaar van gedachten over willen wisselen. Petra van der Horst (directeur van de Koepel) is gespreksleider en zal zelf ook onderwerpen en kennis inbrengen. In maximaal anderhalf uur tijd leren we van elkaar en doen we inspiratie op door elkaars verhalen. Meer informatie en/of aanmelden >>>

Online uitwisselingsbijeenkomst voor ambtelijk secretarissen/ondersteuners: dinsdag 15 juni
Wij zien dat adviesraden op diverse plekken ondersteund worden door een ambtelijk secretaris/ondersteuner. We krijgen signalen dat ambtelijk secretarissen die dergelijke raden faciliteren behoefte hebben collega’s van andere gemeenten te ontmoeten. Om kennis en ervaring uit te wisselen en om te netwerken.
Tijdens deze online uitwisselingsbijeenkomst staan uw eigen vraagstukken centraal. Waar loopt u tegen aan in uw werk als ambtelijk secretaris/ondersteuner? Waarover wilt u sparren met collega’s? Vooraf aan de bijeenkomst vragen we uw input, zodat we het programma hier omheen kunnen vormgeven. Meer informatie en/of aanmelden >>>

 

 

 

Blogs

We hebben de afgelopen weken weer nieuwe blogs online gezet. O.a.:

Eenzaamheid onder jongeren - Susan de Vries
De 21-jarige Jasmine vertelt me over haar eenzaamheidsgevoelens. ‘Als ik dan eindelijk voor iets werd uitgenodigd, dan vond ik dat heel lastig. Dan ging ik niet. Ik was gewend geraakt aan het alleen zijn’. Hoe langer Jasmine zich eenzaam voelde, hoe moeilijker het voor haar werd om verbinding met anderen te maken. Door langdurige eenzaamheidsgevoelens kunnen jongeren in een negatieve spiraal terecht komen. Dit kan grote gevolgen hebben op de manier waarom jongeren naar zichzelf en de wereld kijken en beïnvloedt daardoor hun gedrag en gezondheid. Kennis over dit thema is versnipperd. Afgelopen jaar ben ik daarom met collega’s van Movisie gestart met een verkenning naar de stand van zaken in literatuur, beleid en praktijk op dit thema. Een beter begrip van welke rol eenzaamheid speelt bij jongeren helpt beleid aan te scherpen en stelt de samenleving in staat om jongeren beter te ondersteunen. Meer lezen >>>

 

 

 

ALGEMEEN NIEUWS: SOCIAAL DOMEIN

 

Patiëntenorganisaties willen actiever worden met achterbanraadpleging

Patiëntenorganisaties zijn op veel manieren in contact met hun achterban. Ze vinden dat vooral belangrijk voor belangenbehartiging en om het jaarplan en hun dienstverlening aan te scherpen.
Daarbij zorgt achterbanraadpleging ook voor meer verbinding met leden en donateurs: “Het is een kans om je leden aan boord te houden en nieuwe leden te trekken”. Meer lezen >>>
 

Propositie 'De winst van het sociaal domein'

In de propositie 'De winst van het sociaal domein' vragen de gemeenten aandacht van het rijk voor 3 opgaven: het herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond leven. Er staan interessante aanknopingspunten in voor adviesraden, om met het college van B&W over in gesprek te gaan. Meer lezen >>>

De Prokkelweek staat weer voor de deur!
Dit jaar is het Prokkelweek van maandag 7 tot en met zaterdag 12 juni. De opening is vrijdag 4 juni. Tijdens een live talkshow interviewen Ellis Jongerius en Marian Geling verschillende gasten over hun Prokkel ervaringen. Een bekende Nederlander zal de officiële openingshandeling doen. Ministeries en maatschappelijke organisaties grijpen de Prokkelweek aan om in gesprek te gaan met mensen met een verstandelijke beperking. Voor veel vraagstukken vragen zij inbreng van ervaringsdeskundigheid. Mooi om te zien dat steeds meer mensen met een licht verstandelijke beperking daaraan meedoen: zij hebben zich de kunst van het online verbinden goed eigen gemaakt. Individuen en groepen kunnen zich aanmelden: klik hier.

 

 

AGENDA 2021

Op onze website vindt u een agenda met activiteiten die interessant kunnen zijn voor adviesraden. Heeft u activiteiten die hier op zouden moeten staan? Geef dit dan even door aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  

 

Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de website, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Mijn gegevens aanpassen

Afmelden