Van:                                            Koepel Adviesraden Sociaal Domein <post@koepeladviesradensociaaldomein.nl>

Verzonden:                             maandag 29 maart 2021 1:00

Aan:                                            info@adviesraadsociaaldomeineersel.nl

Onderwerp:                            Nieuwsbrief Maart I Met oa. Workshop Werven en selecteren van leden, Handreiking onafhankelijke cliëntondersteuning en veel nieuwe blogs

 

 

 

Geachte leden en volgers van de Koepel,


Zaterdagavond zag ik publiek op de tribunes bij een wedstrijd van het Nederlands Elftal. De 5000 bezoekers lieten vooraf zien dat ze een negatief resultaat hadden op hun coronatest. Het was gewoon weer wennen om zo'n grote groep mensen bij elkaar te zien! We zijn onze Algemene Ledenvergadering die eind mei plaatsvindt aan het voorbereiden. En het blijft gek dat we nog niet weten of we elkaar dan fysiek kunnen ontmoeten, of dat we het programma opnieuw (net als vorig jaar) online moeten aanbieden. We hopen het medio april met u te kunnen delen. Tot die tijd steken we energie in ons online aanbod: om dit zo persoonlijk en prettig mogelijk aan te bieden. 

Hartelijke groeten,
Sanne Hekman, communicatieadviseur Koepel
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

 

Online in contact met anderen leden
Twee weken geleden kwamen we met zo'n 15 verschillende adviesraden online samen, om ervaringen binnen het adviesraadswerk uit te wisselen. Steeds weer ervaren we dat zo'n uurtje samen delen heel inspirerend is. We nodigen leden dan ook van harte uit om op dinsdag 20 april of maandag 31 mei ook aan te sluiten bij deze online ledenontmoetingen. U kunt vooraf concrete vragen inbrengen. Meer lezen en/of aanmelden >>> 

Jaarverslagen en jaarplannen online
Op het afgeschermde gedeelte van onze website vindt u inmiddels een hele rij met jaarverslagen van leden. Sommige leden hebben ook hun jaarplan voor 2021 met ons gedeeld. Neem gerust een kijkje om te lezen hoe andere adviesraden hun werk inrichten en uitvoeren. 
 

 

 

 

Nieuwe Handreikingen online 

Op onze website vindt u een hele reeks aan Handreikingen. De meeste zijn alleen toegankelijk voor leden. Recent zijn de volgende handreikingen verschenen: 
Handreiking Onafhankelijke cliëntondersteuning en adviesraden sociaal domein (door Movisie)
Nieuwe versie van de Handreiking Energietransitie 

 

 

TRAININGEN & BIJEENKOMSTEN

 

Online workshop Werven en selecteren van nieuwe leden

We merken in ons contact met leden dat advies- en cliëntenraden moeite hebben om nieuwe leden te werven. In deze online workshop onderzoeken we met elkaar welke inwoners geschikt zijn als lid van de advies- of cliëntenraad. En wanneer voelen mensen zich aangesproken om te solliciteren? Ook delen we tips voor kanalen om te werven. En we hebben aandacht voor diversiteit in achtergrond, leeftijd, kennis en ervaring van de verschillende leden. En als het dan gelukt is om sollicitanten aan te trekken, dan vraagt de selectie en het inwerken natuurlijk ook de nodige aandacht. Ook hier delen we tijdens de workshop informatie over.
Deze workshop vindt online plaats op zaterdag 15 mei van 09.30 - 12.00 uur en is toegankelijk voor leden en niet-leden van de Koepel. Leden betalen een gereduceerd tarief. 


Meer lezen en/of aanmelden >>>

 

Online training voor beginnende adviesraadsleden: vrijdag 11 juni

Er is erg veel belangstelling voor onze online training voor beginnende adviesraadsleden. De trainingen in april en mei zijn vol, maar er zijn nog voldoende plekken beschikbaar op vrijdag 11 juni. De training duurt van 10.00 - 15.30 uur (met van 12.15 - 13.15 uur een lunchpauze). 
Meer lezen en/of aanmelden >>>

 

Online sessie voor voorzitters: Hoe betrek je inwoners en organisaties bij je werk?

Op vrijdag 23 april organiseren we een online sessie speciaal voor voorzitters (en hun secretarissen). Een lokale advies-of cliëntenraad heeft ‘voeding’ nodig vanuit de samenleving om het College van B&W te kunnen adviseren vanuit inwoners- en cliëntenperspectief. Tijdens gesprekken met voorzitters kwam naar voren dat er behoefte is om met elkaar uit te wisselen hoe inwoners en organisaties betrokken worden door leden van de advies- en cliëntenraad. Hoe advies- en cliëntenraden zich voeden dus. Hierover gaan we dan ook in gesprek met elkaar op vrijdag 23 april.

We besteden aandacht aan de volgende vragen:

  • Wie/wat zijn belangrijke  lokale “informanten” voor een advies- en cliëntenraad?
  • Hoe en waar kunnen deze informanten gevonden worden?
  • Op welke wijze kunnen deze informanten geraadpleegd worden?
  • Welke vragen zijn relevant om het inwonersperspectief op te halen?
  • Wat zijn aandachtspunten bij het betrekken en raadplegen van (groepen) inwoners en organisaties? 

Meer lezen en/of aanmelden >>>

 

 

 

Blogs

We hebben de afgelopen weken weer nieuwe blogs online gezet:

Leerlingenvervoer essentieel voor slagen passend onderwijs - Margrite Kalverboer

Whatsappend door het online leven – Evert van Rest

Het versterken van het jeugdstelsel: wat is daarvoor nodig? – Danielle Jansen

Buurtplatforms: een uitkomst, maar niet voor mijn buurvrouw – Jasper van de Kamp

Hoe informele zorgorganisaties heel goed naast elkaar kunnen ondersteunen – Linda Otterman

De noodzakelijke brede scope van het sociaal domein – Jo Caris

Voorkomen dat uw adviesraad door de gemeente als excuus gebruikt wordt? – Dirk Postma

Wie hoort waarbij? - Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink

Wederkerigheid in vrijwilligersrelaties: vraag ook eens om een wederdienst - Marjolein Broese van Groenou

 

 

 

 

ALGEMEEN NIEUWS: SOCIAAL DOMEIN

 

Zet stappen als betrokken buurt of dorp tegen eenzaamheid
Verbinding en ontmoeting opzetten om eenzaamheid te verminderen, is een terrein waarop bewonersinitiatieven heel graag iets willen betekenen. Maar waar te beginnen? En hoe kan je je aanpak – als je al een tijdje bezig bent - verbeteren? LSA ontwikkelde eerder al de speciale toolkit Betrokken Buurten tegen eenzaamheid. Nu bieden ze bewonersinitiatieven die een extra stap willen zetten, hulp bij een plan om eenzaamheid in je buurt te verminderen. In een paar maanden tijd werk je met behulp van een ‘’meedenker’’ aan een concreet plan en ga je aan de slag. Meer lezen >>>

ZSW-publicatie Thuiskomst. Wonen, zorg en welzijn voor ouderen met een migratieachtergrond

‘Er gebeurt veel, maar we zijn er nog lang niet’, zegt Sevilay Luiken-Dalli, bestuurder van IMEAN Care in de publicatie ‘Thuiskomst. Wonen, zorg en welzijn voor ouderen met een migratieachtergrond.’ Dat geeft precies de huidige stand van zaken rond wonen, zorg en welzijn voor ouderen met een migratieachtergrond weer. Het aanbod van voorzieningen sluit onvoldoende aan op de vraag van ouderen met een migratieachtergrond. Langzamerhand nemen meer initiatiefnemers het heft in eigen handen, zoals Sevilay. Zij heeft in Almelo een eigen voorziening opgezet. Zij is niet de enige. Er zijn de afgelopen jaren nieuwe hoopgevende initiatieven ontstaan. Ook vanuit de verschillende ‘migrantengemeenschappen’. Meer lezen >>>

Ontwikkelingen in de maatschappelijke gevolgen van corona
2020 was een bijzonder jaar. De coronapandemie heeft niet alleen grote gevolgen voor de volksgezondheid en de economie, maar ook voor de maatschappij. Voor verschillende groepen pakken deze anders uit. Het Sociaal en Cultureel Planbureau wil graag een bijdrage leveren aan het inzicht in die maatschappelijke ontwikkelingen in coronatijd. Deze publicatie geeft een overzicht van veranderingen die hebben plaatsgevonden sinds corona voor zowel burgers als de maatschappij. Dit doen ze op basis van beschikbare literatuur, dataverzameling in het LISS-panel en aanvullende (internationale) bronnen. De onderzoeksvraag die in deze publicatie centraal staat, is: Welke veranderingen in de (lichamelijke en psychische) gezondheid, onderwijs, arbeid en inkomen, sociale contacten en informele participatie, maatschappelijke samenhang en draagvlak, en legitimiteit van het overheidsbeleid treden op sinds corona en welke verschillen zijn er daarbij tussen groepen?

Laten we aan inburgering net zulke hoge eisen stellen als aan zorg en onderwijs
Het inburgeringsbeleid heeft een U-bocht genomen. Met de nieuwe inburgeringswet is het motto van ‘eigen verantwoordelijkheid’ van de baan en krijgen gemeenten wederom de regie. Maar de marktwerking blijft grotendeels bestaan. Voor het lokale inburgeringsonderwijs zijn daarom nationale kwaliteitseisen en toezicht nodig, net als voor al ons onderwijs. Meer lezen >>>

Meer vrijheid voor gemeenten bij uitvoering cliëntervaringsonderzoek 
Sinds enkele jaren zijn gemeenten verplicht een cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo uit te voeren. Essentie is dat zij jaarlijks de ervaringen in kaart moeten brengen die cliënten hebben met de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning. Vanaf 2021 mogen gemeenten dit onderzoek meer naar eigen inzicht inrichten. Meer lezen >>>

 

 

AGENDA 2021

Op onze website vindt u een agenda met activiteiten die interessant kunnen zijn voor adviesraden. Heeft u activiteiten die hier op zouden moeten staan? Geef dit dan even door aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  

 

Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de website, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Mijn gegevens aanpassen

Afmelden