Van:                                            Koepel Adviesraden Sociaal Domein <post@koepeladviesradensociaaldomein.nl>

Verzonden:                             woensdag 16 december 2020 9:00

Aan:                                            info@adviesraadsociaaldomeineersel.nl

Onderwerp:                            Nieuwsbrief December 2020 | Nieuws, trainingen en inspirerende voorbeelden

 

 

 

Geachte leden en volgers van de Koepel,


Wat was het een bijzonder jaar. Leden fysiek ontmoeten was door corona ineens niet (of nauwelijks) meer mogelijk. Terwijl adviesraden juist nu hun rol willen pakken en hierbij ondersteuning nodig hebben. Dit vroeg om flexibiliteit en durf. In korte tijd zetten we een groot online aanbod op. We sloten aan bij concrete vragen en behoeftes van leden, mede door de online ontmoetingen die we met u hadden. Onze webinars werden heel goed ontvangen, evenals online themaworkshops en onze welbekende trainingen. Het is duidelijk dat adviesraden juist nu hun toegevoegde waarde aan de gemeente en inwoners kenbaar willen maken.

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2020. Namens het bestuur en bureau van de Koepel wens ik u alvast fijne feestdagen en een mooi en gezond nieuwjaar toe. We hopen u ook volgend jaar te mogen inspireren!

Hartelijke groeten,
Sanne Hekman, communicatieadviseur Koepel
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

 

De Koepel op social media
Bijna dagelijks delen we nieuws en onze trainingen en bijeenkomsten op social media. Volgt u ons al?
De Koepel op LinkedIn volgen >>>
De Koepel op Twitter volgen >>>

 

Kerstvakantie Koepel
Van maandag 21 december t/m zondag 3 januari is de Koepel Adviesraden Sociaal Domein gesloten. Onze medewerkers zijn in deze periode telefonisch en per mail niet bereikbaar. Vanaf 4 januari komen we graag weer met u in contact.

 

Vraag van leden
Kan de adviesraad stukken doorsturen aan de gemeenteraad? In de nieuwsbrief van november gingen we in op deze vraag van onze leden. In navolging hierop kregen we een reactie vanuit de Participatieraad Haarlemmermeer. In deze reactie geven ze o.a. aan wat zij in de verordening hebben afgesproken over communicatie richting de gemeenteraad en geven ze de suggestie om ongevraagde adviezen wel gelijktijdig te versturen aan het College en de gemeenteraad. Omdat wij kennisuitwisseling tussen leden onderling belangrijk en waardevol vinden delen wij hierbij de hele reactie van de Participatieraad Haarlemmermeer graag met u.  

 

Adviesraad Arnhem op zoek naar Beleidsondersteuner/ambtelijk secretaris
De Adviesraad Arnhem is op zoek naar een Beleidsondersteuner/ambtelijk secretaris Jeugd/Wmo. Als onafhankelijk beleidsondersteuner / ambtelijk secretaris  denk je, zonder op de stoel van de leden van de Adviesraad te gaan zitten, actief mee hoe leden van de adviesraden zichzelf kunnen voeden, hoe zij vanuit het brede inwonersperspectief kunnen adviseren en welke manieren er zijn om de adviesfunctie vorm te geven. Daarnaast zorg je dat overleggen, adviesaanvragen, themasessies en concept-adviezen goed worden voorbereid. Hierdoor zal de werkbelasting van de leden van de Adviesraden in balans zijn met hun vrijwillige inzet. Meer lezen >>>

 

Leden delen: De Grijze Ezel
Tijdens de workshop ‘Toekomst van informele zorg’ die we in november organiseerden voor leden, vertelde één van de deelnemers (Harry Wagendorp van de Participatieraad Sociaal Domein Heemskerk) over Stichting de Grijze Ezel Heemskerk. Een onafhankelijke stichting die zich laat sturen door een adviesraad en die informele ouderenzorg, mantelzorgers en zorgvrijwilligers wil ondersteunen. In dit document leest u meer over de oprichting van De Grijze Ezel en in dit document leest u praktische informatie ‘Wie zijn wij?’.   

 

 

Online themadossiers
Onze online ladekast maakte begin dit jaar plaats voor themadossiers.  Een lijst met meer dan 50 thema's die relevant zijn voor lokale advies- en cliëntenraden. Zoals cliëntenparticipatie, eenzaamheid, vrijwillige inzet en inkoop. Onder ieder thema vinden leden* documenten, linkjes en/of dossiers van onze samenwerkingspartners of door onszelf vervaardigd. Achter het thema Adviesraden vindt u concrete en praktische informatie die uw werk als adviesraadslid makkelijker maken. 
*Onze themadossiers zijn alleen toegankelijk voor leden van de Koepel

 

 

Nieuwe handreikingen Koepel 

Recent verschenen er weer nieuwe handreikingen online:
Handreiking Mantelzorg
Handreiking Bewustwording en passende ondersteuning voor mensen met dementie
Handreiking Participatie: Meedoen in de samenleving

 

 

TRAININGEN & BIJEENKOMSTEN

 

Webinar Beschermd wonen en maatschappelijke opvang: aansluiten in de wijk
Gemeenten zijn verantwoordelijk om beschermd wonen en maatschappelijke opvang zo te organiseren dat er een woon- en leefsituatie ontstaat die van meerwaarde is voor cliënten. Dat klinkt mooi, maar in de praktijk komt hier heel wat bij kijken. Want wat hebben mensen nodig om hun plek in de samenleving te krijgen? Wat is het absorptievermogen van wijkbewoners? Wat zijn uitdagingen voor de gemeente én voor de gemeenschap? Deze vragen staan centraal tijdens de webinar ‘Beschermd wonen en maatschappelijke opvang: aansluiten in de wijk’ op dinsdag 16 februari 2021 vanaf 19.30 uur. Thijs Honig, Senior beleidsadviseur en Voorzitter Netwerk Opvang en Wonen gemeente Den Bosch, deelt tijdens deze webinar allereerst om welke mensen het gaat als we het hebben over beschermd wonen. Hij neemt u mee in de historie van het beschermd wonen in Nederland, de afbouw van GGZ-bedden, het financiële ‘plaatje’ en de aanpak in buurlanden. Ook deelt hij zijn ideeën over wat we als maatschappij kunnen of willen doen omtrent dit thema. Daarbij vertelt Thijs over oorzaken van de stijging van dak- en thuisloosheid en mogelijke oplossingen. Meer lezen en/of aanmelden >>>

Webinar Hoe verloopt inclusie in de wijk voor mensen met een verstandelijke beperking?
De wijk vormt een belangrijke plek om sociale inclusie vorm te geven. Hoe verloopt deze inclusie voor mensen met een verstandelijke beperking? Wat is de rol van de gemeente en de gemeenschap hierbij? En hoe kunnen adviesraden bijdragen? Deze vragen staan centraal tijdens de webinar ‘Hoe verloopt inclusie in de wijk voor mensen met een licht verstandelijke beperking?’. Deze webinar vindt plaats op woensdag 20 januari 2021 vanaf 19.30 uur. Annica Brummel, senior onderzoeker bij de HAN en Pluryn én gepromoveerd op dit thema, deelt tijdens deze webinar haar kennis over de rol die je als wijkbewoner kunt hebben als het gaat om inclusie, over obstakels om inclusie te bevorderen en over bewonersgroepen die actief zijn in de wijk. Ze zal meer vertellen over haar promotieonderzoek, waarbij ze drie Nijmeegse wijken met elkaar vergeleek en daarbij specifiek keek naar wijkspecifieke kenmerken en het ontstaan van informele sociale netwerken. Meer lezen en/of aanmelden >>>

 

Online training voor beginnende adviesraadsleden

We merken dat met name nieuwe adviesraadsleden het soms lastig vinden om invulling te geven aan hun rol. Want hoe breng je de leefwereld van inwoners nu het beste binnen bij de gemeente? Daarom hebben we een training ontwikkeld waarbij we beginnende adviesraadsleden op weg helpen. Tijdens deze praktische, online training gaan we in op de volgende onderwerpen:

  • Korte introductie in het sociaal domein en de rol van adviesraden;
  • Wat houdt het in om lid te zijn van een adviesraad?;
  • Waar haal je je informatie vandaan?;
  • Welke netwerken kan je hierbij opbouwen en inzetten?;
  • Hoe geef je het inwonersperspectief vorm en inhoud?;
  • Hoe geef je invulling aan je adviesfunctie?

Er is nog plek op vrijdag 26 maart 2021 en op zaterdag 10 april 2021. We bieden deze training online aan via Zoom. Deelnemers ontvangen een handleiding voor het gebruik van deze videotool. De training is praktisch en inhoudelijk van aard en bevat vooral concrete tips over het invullen van de adviesrol. Vragen van leden proberen we zo veel mogelijk te behandelen gedurende de training.
Meer lezen en/of aanmelden >>>

 

Training Adviseren kan je leren
Adviesraden hebben de rol om te adviseren: het woord ‘Adviesraad’ zegt het natuurlijk al. Maar in de praktijk blijkt dat het niet zo eenvoudig ligt. Want vanuit welk perspectief adviseer je? Wie adviseer je (en wie niet?). Waar baseer je je adviezen op? We delen het in de Training Adviseren kan je leren  op zaterdag 6 februari in Utrecht*

 * Mocht het vanwege de maatregelen rondom het coronavirus niet mogelijk zijn om t.z.t. fysiek samen te komen, dan gaan we over tot een online bijeenkomst. De kosten worden hier dan ook op aangepast. 

En verder op de Agenda:
Vrijdag 8 januari Themabijeenkomst voor voorzitters van adviesraden (online)
Zaterdag 23 januari Training Adviseren in tijden van corona (online)
Zaterdag 30 januari Inspiratiesessie voor voorzitters van adviesraden in grote steden (online)

 

 

 

Blogs

We hebben de afgelopen weken weer nieuwe blogs online gezet:

Huidige vraagstukken vragen om een constructieve samenwerking – Petra van der Horst

Er is veel mogelijk in de ondersteuning van mantelzorgers voor inwoners met psychische kwetsbaarheid – Els Bransen

De fragiele balans tussen sociale cohesie en polarisatie – Carsten de Dreu

Het belang van bewegen voor mentale en fysieke gezondheid – Marloes Aalbers

Gevangen door COVID-19 – Anneke van der Vlist

Hoe krijg je een diverse groep inwoners aan tafel? – Debra Trampe

Hoe word je nog gelukkig oud in deze tijden? – Crétien van Campen

Verjaag jeugdwerkloosheid: een top 5 – Sonja Bekker

Dit kan de Adviesraad doen met signalen van eenzaamheid – Hugo van den Beld

Gemeenten moeten zich schikken naar de samenleving – Pieterjan van Delden

Voorkomen is beter dan saneren – Erik Derx

 

 

 

 

ALGEMEEN NIEUWS: SOCIAAL DOMEIN

 

Zingevingsvragen: bij wie kan je terecht? 
Levensvragen horen bij het leven. Iedereen maakt op een bepaald moment in het leven wel een ingrijpende gebeurtenis mee, zoals een ongeneeslijke of chronische ziekte; een scheiding of het verlies van een baan of dierbare. Het is niet altijd mogelijk om met naasten te praten over gevoelige zaken als eenzaamheid, spijt, schuld of het naderend einde. Voor sommige groepen kan een gesprek met een geestelijk verzorger uitkomst bieden. Deze gesprekken kunnen thuis plaatsvinden. Voor sommige groepen worden de gesprekken vergoed. Meer lezen >>>

 

Gezondheidsverschillen voorbij
Ondanks alle inspanningen van de afgelopen decennia is het niet gelukt om de gezondheidsverschillen te verkleinen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) constateerde in 2018 dat algemene maatregelen weliswaar leiden tot gezondheidswinst, maar dat de mensen bovenaan de maatschappelijke ladder daar meer van hebben geprofiteerd dan degenen onderaan de ladder. De verschillen tussen groepen nemen hierdoor nauwelijks af en dreigen op verschillende terreinen zelfs groter te worden. Met een dergelijk track record dringt de vraag zich op of het huidige beleid zich wel concentreert op de juiste zaken. Heeft de term ‘sociaaleconomische gezondheidsverschillen’ ons begrip van het probleem onbedoeld versmald en ons blind gemaakt voor de dieperliggende oorzaken achter deze ongelijkheid? In dit essay gaat de RVS op zoek naar andere manieren om het tij te keren. Daarvoor kijken we eerst naar de achterliggende oorzaken die gezondheidsverschillen in stand houden. Vervolgens gaan we in op historische doorbraken die enorme gezondheidswinst hebben opgeleverd. Daarnaast trekken we lessen uit het meer recente verleden.

Participatie online organiseren
Online participatie biedt kansen én uitdagingen. Zo kan online uitkomst bieden wanneer fysiek samenkomen niet mogelijk is en kan het efficiënter of minder belastend zijn. Maar online past niet bij elk doel van participatie of bij elke doelgroep. In dit dossier bundelen we de (on)mogelijkheden, voorbeelden van organisaties die al ervaring hebben opgedaan en praktische tips. Meer lezen >>>

Publicatie 'Blijvende bron van zorg. Ontwikkelingen in het geven van informele hulp 2014-2019' 
Het beroep op mantelzorgers nam de afgelopen jaren toe. Met name het aandeel mantelzorgers van mensen met psychische problemen groeide. Hoewel ook het aantal ernstig belaste mantelzorgers iets steeg, bleef het percentage stabiel. Niet-westerse mantelzorgers en mantelzorgers die iemand binnen hun eigen huishouden helpen geven relatief vaak intensieve hulp, waardoor zij een grotere kans lopen op ernstige belasting. Mantelzorgers rapporteren een betere afstemming met professionals zoals de thuiszorg, mantelzorgers die intensief helpen zeggen echter begrip en ondersteuning van deze professionals juist te missen. Over het algemeen weten meer mantelzorgers waar ze terecht kunnen voor ondersteuning door gemeenten. Onder ernstig belaste mantelzorgers ligt dit aandeel echter lager dan bij anderen. Dit constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau in het onderzoek Blijvende bron van zorg. Ontwikkelingen in het geven van informele hulp 2014-2019.

Participatie in de omgevingsvisie
Hoe betrek je als gemeente inwoners bij een complex onderwerp als het vormgeven van de omgevingsvisie? Deze handleiding bespreekt 7 stappen op weg naar een geslaagd project!
In deze gids vindt u:

  • Een praktisch stappenplan voor het opzetten van een participatieproces;
  • Welke afwegingen meespelen tijdens een (eerste) project;

Voorbeelden van hoe andere gemeenten het hebben aangepakt. Gids downloaden >>>

 

 

AGENDA 2020 en 2021

Op onze website vindt u een agenda met activiteiten die interessant kunnen zijn voor adviesraden. Heeft u activiteiten die hier op zouden moeten staan? Geef dit dan even door aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  

 

Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de website, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Mijn gegevens aanpassen

Afmelden