Van:                                            Koepel Adviesraden Sociaal Domein <post@koepeladviesradensociaaldomein.nl>

Verzonden:                             woensdag 18 november 2020 10:15

Aan:                                            info@adviesraadsociaaldomeineersel.nl

Onderwerp:                            Nieuwsbrief November 2020 | Nieuws, trainingen en inspirerende voorbeelden

 

 

 

Geachte leden en volgers van de Koepel,


Voor de blogs die we wekelijks publiceren heb ik contact met allerlei mensen in Nederland. Experts als het gaat om thema's die adviesraden bezighouden. In sommige gevallen weten deze experts niet van het bestaan van adviesraden. Aan mij dan de taak om ze 'bij te praten'. En iedere keer opnieuw vind ik dan samen met de blogger een 'haakje': een duidelijk verband tussen het thema en de rol die een adviesraad hierin kan hebben. Of het nu gaat over het belang van bewegen, eenzaamheid of sociale cohesie. Niet alleen zien bloggers welke kansen er voor adviesraden liggen, maar andersom valt het kwartje dat adviesraden ook van grote waarde voor organisaties, onderzoekers, initiatieven en de gemeente kan zijn. Omdat ze weten wat er speelt onder inwoners! Mooi hoe het dus twee kanten op werkt: hoe we u kunnen informeren door onze blogs, maar ook hoe we bloggers informeren over het bestaan en de rol van adviesraad. Win win!

Hartelijke groeten,
Sanne Hekman, communicatieadviseur Koepel
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

 

Jerzy Soetekouw nieuw bestuurslid 
Na instemming van onze Algemene Ledenvergadering kunnen we Jerzy Soetekouw verwelkomen als nieuw lid van ons bestuur. Jerzy is 32 jaar oud en woon in Almere.
Tot vorig jaar was hij wethouder Sociaal Domein in de gemeente Almere. Hier was hij onder meer verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Omgeving, de Sociale Dienst en de Sluitende aanpak personen met verward gedrag. Landelijk was hij betrokken bij verschillende initiatieven om de domeinen zorg en veiligheid meer op elkaar te laten aansluiten. Binnen de G40 was hij actief als voorzitter van de themagroep Statushouders en namens de VNG-commissie "Participatie, Schuldhulpverlening en Inburgering" was hij portefeuillehouder van de thema's "Inburgering" en "Armoede".

 

Bij de SER-commissie "Werkende Armen" vertegenwoordigde Jerzy de VNG. Op dit moment is Jerzy algemeen directeur bij de Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere en geassocieerd adviseur namens Lysias Advies te Amersfoort.
 
Jerzy: “Ik kijk er naar uit om het bestuur van de Koepel te versterken met mijn kennis en kunde. In het Corona-tijdperk verwacht ik dat de vraag naar hulp en ondersteuning verder zal stijgen. Tel daar ook de dubbele vergrijzing bij op en je ziet hoe belangrijk het is dat de adviesraden een goede positie pakken bij dit cruciale maatschappelijke vraagstuk. In het bestuur zal ik mij dan ook vooral willen inzetten om de positie van de adviesraden verder te versterken, zodat we uiteindelijk vanuit onze rol zo goed mogelijk kunnen bijdragen aan de juiste zorg en ondersteuning.”

 

Succesvolle online sessies Eenzaamheid en Informele Zorg
Als aanvulling op onze ALV organiseerden we vorige week 2 online sessies: één over Eenzaamheid en één over de Toekomst van informele zorg. In beide sessies spraken we met ongeveer 25 leden over deze thema’s. Movisie leverde een inhoudelijke bijdrage en daarna deelden leden hun eigen ervaringen, vragen en ideeën: zowel via videobeeld als via de chat. Waardevolle informatie ook voor ons als Koepel!
Leden kunnen de presentaties en aanvullende documenten/links nalezen via onderstaande links:
Informatie vanuit webinar Eenzaamheid >>>
Informatie vanuit interactieve workshop Toekomst van Informele Zorg >>>
 
Wat ons betreft konden we nog langer doorpraten over deze thema’s. We kijken als Koepel hoe we begin 2021 gehoor kunnen geven aan deze behoefte. Er staan in ieder geval al vijf online ledenontmoetingen gepland, waar ruimte is voor het uitwisselen van ervaring en vragen.

 

Vraag van leden
Al enkele keren kregen wij de vraag van onze leden of zij stukken namens de adviesraad zelf door kunnen sturen aan de gemeenteraad. Bijvoorbeeld als de samenwerking met de gemeente traag of niet constructief verloopt. Onze reactie hierop is als volgt:
“De meeste adviesraden hebben alleen de taak om advies te geven aan het College en niet aan de gemeenteraad. Het college stelt het in deze gevallen vaak niet op prijs dat stukken door de adviesraad worden gestuurd aan de gemeenteraad. Het college kan eventueel zelf initiatief nemen om stukken vanuit de adviesraad door te sturen aan de gemeenteraad.
In sommige gemeenten staat in de verordening (of in nadere regels) dat de adviesraad ook rechtstreeks adviesorgaan is voor de gemeenteraad. Alleen in die gevallen kunnen adviesraden zelf adviezen sturen aan de gemeenteraad. In andere gevallen strekt de invloed van de adviesraad tot en met de bevoegdheden van het college. Het is verstandiger om het gesprek aan te gaan met het college over de samenwerking en hoe er wordt om gegaan met de adviezen die worden gegeven. Hierdoor voorkom je dat het college vertrouwen verliezen in de leden van de adviesraad.”
Als Koepel kunnen we ondersteunen bij de evaluatie van de samenwerking tussen adviesraad en gemeente. Met als doel om constructieve samenwerking te bevorderen. Meer over dit aanbod leest u hier >>>

 

 

Online themadossiers
Onze online ladekast maakte begin dit jaar plaats voor themadossiers.  Een lijst met meer dan 50 thema's die relevant zijn voor lokale advies- en cliëntenraden. Zoals cliëntenparticipatie, eenzaamheid, vrijwillige inzet en inkoop. Onder ieder thema vinden leden* documenten, linkjes en/of dossiers van onze samenwerkingspartners of door onszelf vervaardigd. Achter het thema Adviesraden vindt u concrete en praktische informatie die uw werk als adviesraadslid makkelijker maken. 
*Onze themadossiers zijn alleen toegankelijk voor leden van de Koepel

 

 

Nieuwe handreikingen Koepel 

Recent verschenen er weer nieuwe handreikingen online*
Handreiking Social Media voor adviesraden*

Handreiking Bewustwording en passende ondersteuning voor mensen met dementie
Handreiking Participatie: Meedoen in de samenleving

*Onze handreikingen staan op het afgeschermde gedeelte van onze website en zijn zodoende alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. Zij kunnen inloggen. 

 

 

TRAININGEN & BIJEENKOMSTEN

 

Nieuw: Training Adviseren in tijden van corona

Het coronavirus brengt veel teweeg in de samenleving. Zowel voor mensen persoonlijk, als ook voor de samenleving als geheel. Bestaande ontwikkelingen en vraagstukken worden versterkt en vergroot door het virus. Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de rol die je als adviesraad vervult? En vooral ook voor het advies dat je geeft aan de gemeente?

In de training ‘Adviseren in tijden van corona’ gaan we dit met elkaar onderzoeken.

- We kijken naar de rol die je als adviesraad hebt (het inbrengen van inwonersperspectief) en wat hierin veranderd is door de komst van corona.
- Maar vooral ook kijken we naar de context: welke belangrijke ontwikkelingen en vraagstukken spelen er momenteel in het sociaal domein?
- Wat betekent dit voor de verschillende rollen die inwoners in de samenleving vervullen (cliënt, buur, vrijwilliger, mantelzorger, inwoner)?
- Welke vragen roept dit op bij deze inwoners?
- Welke verwachtingen hebben zij van de gemeente?
- En van de gemeenschap?

Tijdens deze training leren we met elkaar naar vraagstukken te kijken vanuit meervoudig perspectief. Om van daaruit de gemeente te kunnen adviseren over hoe deze vraagstukken uitpakken vanuit de leef- en belevingswereld van mensen.

We bieden deze training aan op:
Zaterdag 2 januari 2021 van 10.30 uur – 15.00 uur in Tilburg (inclusief lunch)*
Zaterdag 23 januari 2021 van 10.30 uur – 15.00 uur in Amersfoort (inclusief lunch)*
*Mocht het vanwege de maatregelen rondom het coronavirus niet mogelijk zijn om t.z.t. fysiek samen te komen, dan gaan we over tot een online training. De kosten worden hier dan ook op aangepast. 

Meer lezen en/of aanmelden >>>

 

Online training voor beginnende adviesraadsleden

We merken dat met name nieuwe adviesraadsleden het soms lastig vinden om invulling te geven aan hun rol. Want hoe breng je de leefwereld van inwoners nu het beste binnen bij de gemeente? Daarom hebben we een training ontwikkeld waarbij we beginnende adviesraadsleden op weg helpen. Tijdens deze praktische, online training gaan we in op de volgende onderwerpen:

  • Korte introductie in het sociaal domein en de rol van adviesraden;
  • Wat houdt het in om lid te zijn van een adviesraad?;
  • Waar haal je je informatie vandaan?;
  • Welke netwerken kan je hierbij opbouwen en inzetten?;
  • Hoe geef je het inwonersperspectief vorm en inhoud?;
  • Hoe geef je invulling aan je adviesfunctie?

De training vindt  plaats op vrijdag 15 januari 2021 (=VOL) en zaterdag 13 februari 2021. We bieden deze training online aan via Zoom. Deelnemers ontvangen een handleiding voor het gebruik van deze videotool. De training is praktisch en inhoudelijk van aard en bevat vooral concrete tips over het invullen van de adviesrol. Vragen van leden proberen we zo veel mogelijk te behandelen gedurende de training.
Meer lezen en/of aanmelden >>>

 

Online Training Adviseren kan je leren
Adviesraden hebben de rol om te adviseren: het woord ‘Adviesraad’ zegt het natuurlijk al. Maar in de praktijk blijkt dat het niet zo eenvoudig ligt. Want vanuit welk perspectief adviseer je? Wie adviseer je (en wie niet?). Waar baseer je je adviezen op? We delen het in de Online Training Adviseren kan je leren  op zaterdag 19 december 2020.
 
En verder op de Agenda:
Vrijdag 8 januari Themabijeenkomst voor voorzitters van adviesraden (Amersfoort*)
Dinsdag 12 januari Informatiebijeenkomst voor beleidsmedewerkers sociaal domein (Amersfoort*)
Zaterdag 30 januari Inspiratiesessie voor voorzitters van adviesraden in grote steden (online)

* Mocht het vanwege de maatregelen rondom het coronavirus niet mogelijk zijn om t.z.t. fysiek samen te komen, dan gaan we over tot een online bijeenkomst. De kosten worden hier dan ook op aangepast. 

 

 

 

Blogs

We hebben de afgelopen weken weer nieuwe blogs online gezet:

Vrijwilligers en beroepskrachten: a match made in heaven/hell? – Ben Boksebeld
Een wijkcoach die haar cliënt voor de keus stelt: die vrijwilliger eruit of ik eruit: “Twee kapiteins op één schip, dat gaat niet”. Een budgetconsulent die in huilen uitbreekt nadat een vrijwilliger haar de wacht heeft aangezegd. Twee voorbeelden van hoe het mis kan gaan tussen vrijwilligers en beroepskrachten in de schuldhulpverlening. 
 
Vijf aanbevelingen voor de aanpak van vraagverlegenheid – Mark Reijnders
Een vrouw met reuma die niet om hulp vraagt van de thuiszorg. Een overbelaste mantelzorger die geen ondersteuning vraagt voor de zorg van haar autistische zoon. Een man die door een ongeluk zijn baan kwijt is en schulden heeft, maar daarvoor geen hulp zoekt.
 
Aandacht voor eenzaamheid bij jongeren stijgt – Jolanda van Gerwe
Wanneer eenzaamheid bij jongeren te lang aanhoudt zijn de gevolgen ernstig. Denk aan depressiviteit, verslavingsproblematiek, voortijdig schoolverlaten en fysieke klachten. Een preventieve en duurzame aanpak die verder gaat dan alleen verbinden is noodzakelijk.
 
Hoe krijg je de wereld van stenen en harten bij elkaar? – Susan van Klaveren
“We hebben woningen nodig voor mensen uit beschermd wonen en de opvang. Maar wat voor woningen, daar is geen antwoord op.” Deze ogenschijnlijke simpele vraag van een gemeentelijk beleidsmedewerker wonen hoorde ik onlangs tijdens een congres. Maar waarom is het dan zo moeilijk deze vraag te beantwoorden?’
 
Schuldhulpverlening voor iedereen… -  Ruud van den Tillaar
Door corona lijkt het erop dat er een tsunami aan aanvragen om schuldhulpverlening gaat ontstaan. Maar, wat was de stand van zaken in het pre-coronatijdperk? In die periode hielpen de hulpverlenende instanties een kleine 200.000 huishoudens met schuldenproblematiek.
 
Behoefte vindt vrijwilliger: het belang van verbinden ook in tijden van corona – Joost van Alkemade
De uitdaging voor Adviesraden Sociaal Domein, de gemeenten & gemeenschap rondom het vrijwilligerswerk is te kijken hoe de hulpbehoefte wel in beeld kan komen. Een behoefte die soms inderdaad heel praktisch is: een boodschap doen, maar ook een behoefte tot een goed gesprek, echte aandacht.
 
Betrek adviesraden bij het vinden en ondersteunen van mantelzorgers – Lars Ramaker en Carole Groenescheij
Het is belangrijk dat mantelzorgers weten dat ze er niet alleen voor hoeven te staan, dat hun gemeente hen hierin kan ondersteunen en dat er mogelijkheden zijn. Maar vooral dat zij zelf hun rol als mantelzorger inzien. Voor gemeenten is het dan ook de uitdaging hoe je deze mantelzorgers kan bereiken en passend kan ondersteunen, zeker als zij zich zelf niet als mantelzorger zien...
 
Thuisgevoel voor de zelfredzamen – Fenneke Wekker
Wat opviel bij de Burengroepen was dat, met het doel van het zelfredzaam maken van mensen met verstandelijke beperkingen en psychiatrische problemen, met name die buurtbewoners volop opbloeiden en zich helemaal thuis begonnen te voelen bij elkaar die al over een vrij grote mate van zelfredzaamheid beschikten.

 

 

 

Normaliseren in de jeugdhulp: de normaalste zaak in de wereld!
Nicole Veuger schreef recent deze inspirerende blog over de jeugdhulp. We vroegen Nicole of ze kan toevoegen wat de rol of taak van de adviesraad hierin kan zijn. Nicole: "De jeugdhulp is erg complex. Helaas is er niet een antwoord of oplossing om de problemen en tekorten op te lossen. 

 

Uitgangspunt is dat we voor goede ondersteuning van kinderen willen zorgen en daarin soms keuzes durven te maken om hier recht aan te doen. En dat betekent dat we met elkaar kritische vragen moeten blijven stellen.
En daar hebben de adviesraden een belangrijke taak in. Durf uitleg te vragen over hoe de jeugdhulp in elkaar zit en waarom bepaalde keuzes worden gemaakt in een gemeente. Durf mee te denken over mogelijke oplossingen. Juist door vanuit verschillende invalshoeken te kijken, kan er meerwaarde ontstaan. Maar laten we het vooral samen doen als ouders, professionals, cliëntvertegenwoordigers/adviesraden, ervaringsdeskundigen, aanbieders en gemeenten. Vanuit een dialoog kunnen we verdere stappen zetten, niet door met vingers naar elkaar te wijzen."  

 

 

 

ALGEMEEN NIEUWS: SOCIAAL DOMEIN

 

Check de onafhankelijke cliëntondersteuning in uw gemeente

Gemeenten zijn verplicht onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden aan mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag. De meeste gemeenten hebben dit op eigen wijze ingericht, passend bij de lokale situatie. Met deze checklist kunnen belangenbehartigers, leden van adviesraden en andere betrokkenen nagaan of in hun gemeente de onafhankelijke cliëntondersteuning goed wordt aangeboden. Meer lezen en/of checklist downloaden >>>
 

De kracht van het gewone - Het voorveld van de Wmo in nieuwe verhoudingen

Wat hebben de Talenten in Almelo, Kunst op recept in Nieuwegein en de sociaal makelaar in Haarlemmermeer met elkaar gemeen? Ze zijn innovatief, vrij toegankelijk voor iedere inwoner én zijn voorliggend aan Wmo-maatwerkvoorzieningen. Door de lokale variatie is het lastig om goed zicht te krijgen op wat werkt. Platform31 beschrijft in het online magazine ‘De kracht van het gewone’ negen uiteenlopende initiatieven, die zonder indicatie toegankelijk zijn. Het gaat daarbij om kleine activiteiten die ertoe bijdragen dat iemand een ‘gewoon’ leven kan hebben, waarin iemand het gevoel heeft mee te doen in de maatschappij. Meer lezen >>>
 

Boekje Alzheimer Nederland: Meer maatwerk
Gemeenten staan voor een groot aantal opgaven. We vinden het belangrijk dat de mens hierbij steeds een centrale plek inneemt. Bijvoorbeeld als het gaat om inwoners met dementie. In 2040 zal in Nederland het aantal mensen met dementie verdubbeld zijn naar ruim een half miljoen en dat heeft een impact op elke gemeente. Het overgrote deel daarvan woont immers thuis en is aangewezen op zorg en ondersteuning vanuit de gemeente. En de betrokken en gedreven mantelzorgers die het langer thuis wonen mogelijk maken verdienen ook onze steun. We hebben dus een mooie opdracht en gelukkig gebeurt er al veel. Maar we kunnen nog meer doen en vooral van elkaar leren. De verhalen in dit boekje laten zien wat gemeenten kunnen betekenen voor hun inwoners met dementie, mantelzorgers én professionals. Meer lezen >>>
 

Sociaal domein stagneert: Vijf jaar na decentralisatie is de ondersteuning van kwetsbare burgers nog niet op orde
Meer participatie in de samenleving voor mensen die dit niet (helemaal) op eigen kracht kunnen; dat was het streven toen vijf jaar geleden gestart werd met de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De resultaten blijven in de praktijk achter bij de verwachtingen van deze decentralisatie. De deelname van mensen met een beperking aan de samenleving is niet toegenomen, er zijn nog steeds knelpunten in de jeugdzorg en de kansen op werk voor mensen met een arbeidsbeperking zijn nauwelijks verbeterd. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in ‘Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid’. De verwachtingen van het nieuwe beleid waren te hoog gespannen, bijvoorbeeld over de zelfredzaamheid van mensen en een zorgzamere samenleving. Gemeenten behalen nog geen betere resultaten dan het rijk. De betrokken ministeries zijn nu aan zet om realistische doelen te stellen en regels beter op elkaar af stemmen.
De samenvatting van het rapport vindt u hier >>>

 

 

AGENDA 2020 en 2021

Op onze website vindt u een agenda met activiteiten die interessant kunnen zijn voor adviesraden. Heeft u activiteiten die hier op zouden moeten staan? Geef dit dan even door aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  

 

Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de website, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Mijn gegevens aanpassen

Afmelden