Copy

Geachte leden en volgers van de Koepel,


Ook voor ons waren de maatregelen die dinsdag door Mark Rutte werden aangekondigd even slikken. Maar wat moet, dat moet. Gezondheid en veiligheid van mensen gaan wat ons betreft altijd voor. Corona zorgt er voor dat bestaande vraagstukken binnen het sociaal domein 'ineens' vergroot en/of versneld worden. En dit vraagt ook iets van adviesraden. Heel graag voeden we u hierin. Om uw rol nog beter te kunnen pakken: juist nu zichtbaar zijn als adviesraad zo waardevol kan zijn!
Daarom zijn we druk bezig ons aanbod uit te breiden. Bijvoorbeeld met de nieuwe training 'Adviseren in tijden van corona' en een Inspiratiesessie speciaal voor voorzitters van adviesraden in grote steden.  En op korte termijn komt hier nog een interactieve lezing over belangrijke vraagstukken bij plus themagerichte workshops rondom armoede, jeugd en eenzaamheid. Kortom: we zitten niet stil. Keurig thuis vanachter de computer, dat dan wel :)


Hartelijke groeten,
Sanne Hekman, communicatieadviseur Koepel
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

Digitale ALV en inspirerende workshops
We hebben besloten om onze Algemene Ledenvergadering op 12 november opnieuw digitaal te organiseren, vanwege het coronavirus. Onze leden hebben de stukken t.b.v. deze digitale ALV op 12 oktober per mailing ontvangen (deze zijn verstuurd naar het contactpersoon van uw adviesraad dat bij ons bekend is; vaak uw voorzitter of secretaris). Normaal gesproken combineren wij de ALV met een workshopprogramma. Dat doen we dit najaar ook digitaal. Op woensdag 11 en donderdag 12 november bieden we een online workshop aan, via Zoom. Op woensdag is het thema van de workshop 'Eenzaamheid' en op donderdag hebben we het over 'Informele zorg in de toekomst'. Meer informatie over deze workshop ontvangt u eind oktober. U kunt zich vanaf dat moment ook inschrijven voor de workshops.

Terugblik webinar 'Dementie in de wijk'
Op dinsdag 6 oktober verzorgden Josephine Lambregts (medewerker belangenbehartiging Alzheimer Nederland) en Aleid van der Meer (secretaris Adviesraad Sociaal Domein Kaag en Braassem & Voorzitter dementievriendelijk Kaag en Braassem) namens de Koepel ASD een webinar over dementie. Door middel van een presentatie en een interactief element - waarbij deelnemers hun vragen stelden - bespraken we vragen als; Hoe verhoudt de gemeenschap zich tegenover mensen met dementie en hun mantelzorgers? Wat is de uitdaging voor buurtgenoten om een bijdrage te leveren aan een dementievriendelijke wijk?En wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente? U kunt de webinar terugkijken via deze link.
Volgend jaar zullen we vanuit de Koepel opnieuw webinars organiseren over thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van lokale advies- en cliëntenraden. U blijft hiervan op de hoogte via onze nieuwsbrief. 

Online themadossiers
Onze online ladekast maakte begin dit jaar plaats voor themadossiers.  Een lijst met meer dan 50 thema's die relevant zijn voor lokale advies- en cliëntenraden. Zoals cliëntenparticipatie, eenzaamheid, vrijwillige inzet en inkoop. Onder ieder thema vinden leden* documenten, linkjes en/of dossiers van onze samenwerkingspartners of door onszelf vervaardigd. Achter het thema Adviesraden vindt u concrete en praktische informatie die uw werk als adviesraadslid makkelijker maken. 
*Onze themadossiers zijn alleen toegankelijk voor leden van de Koepel

Nieuwe handreikingen Koepel 

Recent verschenen er weer nieuwe handreikingen online*
Handreiking Social Media voor adviesraden*
Handreiking Aanpak van Armoede en Schulden (door Movisie)
Handreiking Cliënt en Inwonerparticipatie (door Movisie)


*Onze handreikingen staan op het afgeschermde gedeelte van onze website en zijn zodoende alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. Zij kunnen inloggen. 

TRAININGEN & BIJEENKOMSTEN

Nieuw: Training Adviseren in tijden van corona

Het coronavirus brengt veel teweeg in de samenleving. Zowel voor mensen persoonlijk, als ook voor de samenleving als geheel. Bestaande ontwikkelingen en vraagstukken worden versterkt en vergroot door het virus. Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor de rol die je als adviesraad vervult? En vooral ook voor het advies dat je geeft aan de gemeente?

In de training ‘Adviseren in tijden van corona’ gaan we dit met elkaar onderzoeken.
- We kijken naar de rol die je als adviesraad hebt (het inbrengen van inwonersperspectief) en wat hierin veranderd is door de komst van corona.
- Maar vooral ook kijken we naar de context: welke belangrijke ontwikkelingen en vraagstukken spelen er momenteel in het sociaal domein?
- Wat betekent dit voor de verschillende rollen die inwoners in de samenleving vervullen (cliënt, buur, vrijwilliger, mantelzorger, inwoner)?
- Welke vragen roept dit op bij deze inwoners?
- Welke verwachtingen hebben zij van de gemeente?
- En van de gemeenschap?

Tijdens deze training leren we met elkaar naar vraagstukken te kijken vanuit meervoudig perspectief. Om van daaruit de gemeente te kunnen adviseren over hoe deze vraagstukken uitpakken vanuit de leef- en belevingswereld van mensen.

We bieden deze training aan op:
Zaterdag 2 januari 2021 van 10.30 uur – 15.00 uur in Tilburg (inclusief lunch)*
Zaterdag 23 januari 2021 van 10.30 uur – 15.00 uur in Amersfoort (inclusief lunch)*
*Mocht het vanwege de maatregelen rondom het coronavirus niet mogelijk zijn om t.z.t. fysiek samen te komen, dan gaan we over tot een online training. De kosten worden hier dan ook op aangepast. 

Meer lezen en/of aanmelden >>>

Training voor beginnende adviesraadsleden (online)

We merken dat met name nieuwe adviesraadsleden het soms lastig vinden om invulling te geven aan hun rol. Want hoe breng je de leefwereld van inwoners nu het beste binnen bij de gemeente? Daarom hebben we een training ontwikkeld waarbij we beginnende adviesraadsleden op weg helpen. Tijdens deze praktische, online training gaan we in op de volgende onderwerpen:

 • Korte introductie in het sociaal domein en de rol van adviesraden;
 • Wat houdt het in om lid te zijn van een adviesraad?;
 • Waar haal je je informatie vandaan?;
 • Welke netwerken kan je hierbij opbouwen en inzetten?;
 • Hoe geef je het inwonersperspectief vorm en inhoud?;
 • Hoe geef je invulling aan je adviesfunctie?

We bieden deze training online aan via Zoom. Deelnemers ontvangen een handleiding voor het gebruik van deze videotool. De training is praktisch en inhoudelijk van aard en bevat vooral concrete tips over het invullen van de adviesrol. Vragen van leden proberen we zo veel mogelijk te behandelen gedurende de training.
Meer lezen en/of aanmelden >>>


Themabijeenkomst voor voorzitters sociaal domein

Eerder dit jaar organiseerden we een inspiratiebijeenkomst voor voorzitters van adviesraden sociaal domein. Hierin hebben we o.a. gekeken naar alle praktische en inhoudelijke aspecten van het voorzitterschap. Daar is het idee ontstaan om aanvullend ook een themabijeenkomst voor voorzitters te organiseren. Waarin we specifiek inzoomen op sociaal maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen en de rol van de adviesraad én voorzitter hierbij. Vragen die we tijdens deze themabijeenkomst behandelen:

 • Welke ontwikkelingen spelen er in het sociaal domein en in de samenleving?;
 • Wat betekenen deze ontwikkelingen voor (kwetsbare) inwoners?;
 • Wat kan/wil je hier als adviesraad mee?;
 • Hoe verhoud je je als adviesraad tot de lokale politiek (lokale partijen, fracties en gemeenteraad)?;
 • Wat zijn aandachtspunten, effecten en ervaringen als het gaat om de samenwerking met de gemeente?

Deze themabijeenkomst vindt plaats op vrijdag 8 januari 2021 van 13.30 – 16.30 uur in Amersfoort*. U wordt ontvangen met koffie en thee (geen lunch). 
Meer lezen en/of aanmelden >>>
*Mocht het vanwege de maatregelen rondom het coronavirus niet mogelijk zijn om t.z.t. fysiek samen te komen, dan gaan we over tot een online bijeenkomst. De kosten worden hier dan ook op aangepast. 

Blogs

We hebben de afgelopen weken weer nieuwe blogs online gezet:

Burgerzin: van levensbelang voor coronabestrijding – Laura Jacobs
Een woord dat meermaals viel tijdens de coronacrisis is ‘burgerzin’, en dat is geen toeval. Burgerzin of ‘het engagement van burgers om actief deel te nemen aan en zich in te zetten voor het algemeen belang van de samenleving’ is van cruciaal belang voor overheden in democratische samenlevingen.
 
Vrijwilligers kom je tegen op de meest uiteenlopende plekken – Michaëla Merkus
Vrijwilligers zijn onderdeel van de Nederlandse cultuur, zonder dat wij ons daar erg bewust van zijn. Nederland is daar bijzonder in, zonder het te weten.
 
Reis door de tijd: waardevol werk voor én met langdurig werklozen – Margriet Jongerius
Bij het kennisinstituut Movisie ben ik tijdelijk werkzaam op het thema Waardevol Werken. De ontwikkelingen, die nu in dit domein spelen, herinneren mij aan eerdere ervaringen. Ik neem u in deze blog graag mee op mijn reis door de tijd.

 
Bloggers gezocht!
We zijn altijd op zoek naar mensen die hun kennis en ervaring rondom thema's binnen het sociaal domein willen delen middels een blog. Dus heeft u een mooi verhaal dat u wilt delen met onze leden, stuur dan een mail aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl. U ontvangt van ons praktische informatie over onze blogs en ook helpen we u graag bij eventuele redactie van de tekst. 

ALGEMEEN NIEUWS: SOCIAAL DOMEIN

5 jaar Sociale Raad Tilburg: ‘Samen weten we meer’ 

Het sociaal domein is breed en omvat een diversiteit aan thema’s en vraagstukken. Zijn er rode draden te ontdekken die fundamentelere kwesties binnen het sociaal domein aan de orde stellen? De Sociale Raad Tilburg (SRT) heeft bij gelegenheid van hun vijfjarig bestaan korte films uitgebracht over drie rode draden die de leden de afgelopen jaren in hun werk gevonden hebben: burgerparticipatie, ervaringsdeskundigheid en meedoen. 
In deze korte films komen Tilburgers aan het woord. Zij vertellen wat dit thema voor hen betekent, over hun ervaringen, inzet en visie. Een landelijke professional levert vanuit haar/zijn deskundigheid een bijdrage. Deze thema’s zijn immers niet alleen in Tilburg aan de orde, ook landelijk is hier aandacht voor. Als SRT leren wij van deze verhalen en zij geven richting aan de agendapunten voor de komende jaren.
Burgers, overheid en professionals: ieder heeft een eigen verantwoordelijkheid en beschikt over specifieke kennis. Door al deze kennis bij elkaar te brengen en samen verantwoordelijkheid te nemen, ontstaat er een mooie samenwerking en een breed draagvlak. Zo geven we samen vorm aan de eigen woon- en leefomgeving van burgers én aan de stad. 
De SRT-filmpjes vindt u op de website van de Sociale Raad Tilburg: https://socialeraadtilburg.nl/
 

Coronamaatregelen leiden tot nieuw inzichten over dagbesteding

Het plotsklaps stoppen van hun dagbesteding door het coronavirus had grote invloed op mensen met een handicap. Eenzaamheid en verveling staken de kop op. Tegelijkertijd bood het ruimte om na te denken over wat goede en zinvolle dagbesteding is. Bijvoorbeeld geen activiteiten ergens in een dagactiviteitencentrum, maar bij de mensen thuis, in kleine groepen. Meer lezen >>>
 

Verandering van een wijk vergt ook transitie van gemeentelijke bureaucratie

Eigenzinnige en energieke Rotterdamse ambtenaren willen transities in de wijk Reyeroord bewerkstelligen en tegelijkertijd de gemeentelijke overheid prikkelen tot verandering. Dat stelt hen voor dilemma’s. Ze hebben de bureaucratie die ze willen omvormen, tegelijkertijd ook nodig. Meer lezen >>>
 

Hoe ga je vooroordelen over mensen met een psychische kwetsbaarheid tegen?

Mensen met een psychische kwetsbaarheid kunnen te maken krijgen met vooroordelen en stereotypen vanwege hun kwetsbaarheid. Zo stuitte onlangs opvang voor mensen met een psychische kwetsbaarheid op weerstand bij buurtbewoners. De buurtbewoners meenden dat hun komst gevaarlijk of ontwrichtend zou zijn voor hun buurt. Hoe voorkomen we dergelijke vooroordelen en stereotiepe beelden en wat is daarbij werkzaam? Meer lezen >>>
 

Podcast Betrokken buurten tegen eenzaamheid
Deze podcast biedt u interessante inzichten hoe je aan de slag kan met eenzaamheid in uw buurt of dorp. Podcastmaker en opbouwwerker Daniel Pit gaat in gesprek met onderzoeker Eric Schoenmakers over alle ins en outs van eenzaamheid. Hoe ga je het gesprek over eenzaamheid aan? Hoe organiseer je ontmoeting in je buurt zo, dat het mensen ook helpt om minder eenzaam te zijn? Luister naar de tips en tric’s wat je als buurt en wijk voor en met elkaar kunt doen. Een tipje van de sluier: “Doe iets wat bij je past, hou vol en leg de lat niet te hoog”. Een betrokken buurt is waar het om gaat! De podcast luisteren >>>
 

AGENDA 2020 en 2021

Op onze website vindt u een agenda met activiteiten die interessant kunnen zijn voor adviesraden. Heeft u activiteiten die hier op zouden moeten staan? Geef dit dan even door aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  
Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de website, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.