Van:                                Koepel Adviesraden Sociaal Domein <post@koepeladviesradensociaaldomein.nl>

Verzonden:                     dinsdag 14 juli 2020 11:15

Aan:                                info@adviesraadsociaaldomeineersel.nl

Onderwerp:                    Nieuwsbrief juli 2020 | Nieuws, trainingen en inspirerende voorbeelden

 

 

 

Geachte leden en volgers van de Koepel,


Vanaf volgende week is de Koepel 'op vakantie'. Mijn collega's en ik gaan er wat weken tussenuit om samen te zijn met familie en vrienden en ook om inspiratie op te doen en op te laden voor het tweede deel van dit jaar. Een jaar dat vooralsnog heel anders verliep dan gepland. Maanden die voor veel mensen zorgden voor spanning en helaas ook verdriet. Maar ook maanden waarin prachtige initiatieven ontstonden en mensen er echt voor elkaar konden zijn. 

Een belangrijk inzicht voor ons als organisatie was dat onze leden veel meer online georiënteerd bleken dan wij hadden gedacht. Waar face-to-face ontmoeting voor ons meestal op één stond, blijkt dat de online ontmoeting ook ontzettend waardevol en leuk kan zijn. Heel veel adviesraadsleden stelden zich open voor online communicatie: ze deelden hun verhalen in online ontmoetingen en luisterden vol interesse naar online webinars. 


Deze zomer gaan we even offline. Maar daarna (vanaf 30 augustus) staan we weer voor u klaar, met o.a. veel inspirerende online initiatieven. Gelukkig kunnen we elkaar vanaf dat moment ook weer face-to-face ontmoeten voor trainingen, dus al met al maakt dat een mooie mix. 

Fijne zomer gewenst!


Hartelijke groeten,
Sanne Hekman, communicatieadviseur Koepel
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

 

Landelijk congres 5 jaar cliëntondersteuning: leren en innoveren
Op dinsdag 29 september van 9.30 tot 15.00 uur organiseert Movisie met partners VNG, Ieder(in), de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en het ministerie van VWS het landelijke congres: 5 jaar cliëntondersteuning, leren en innoveren. Het congres vindt dit jaar online plaats en staat in het teken van bewezen voorbeelden en echte innovatie!
De exacte invulling van het programma wordt in augustus bekend gemaakt. Op dat moment start ook de inschrijving. Wilt u daarop geattendeerd worden? Laat uw mailadres achter

Zomervakantie Koepel ASD
De Koepel is deze zomer gesloten van maandag 20 juli t/m zondag 30 augustus. Uw mail wordt in die periode niet behandeld. Daarna komen we heel graag weer met u in contact. 

Trainingen en bijeenkomsten najaar 2020 en voorjaar 2021
We merken dat veel adviesraden hun werk weer volop oppakken. We krijgen daarom veel verzoeken voor trainingen op maat. Dit najaar hebben we niet veel beschikbaarheid meer voor trainingen op maat. Wel is er nog voldoende plek voor de training 'Adviseren kan je leren' op 19 december. Daarnaast zijn we een nieuwe training aan het ontwikkelen, die zich helemaal richt op de rol en positie van adviesraden in tijden van (en na) corona. Na de zomer informeren wij u hierover en delen we ook de data waarop deze training wordt gegeven. 

 

Resultaten onderzoek: Hoe kijken inwoners aan tegen hulpverlening van de gemeente bij financiële problemen?

Hoe kijken inwoners aan tegen hulpverlening van de gemeente bij financiële problemen? Studente Pien van der Sanden deed er een afstudeeronderzoek naar. Dit onderzoek ging specifiek over het cliëntenperspectief op dienstverlening bij schulden en armoede in Nijmegen, maar de resultaten zijn zeker interessant voor andere lokale advies- en cliëntenraden. Pien: “Dit onderwerp is tot nu toe weinig onderzocht. De deelnemers hebben mij verteld over hoe zij de hulp ervaren die zij krijgen of in het verleden hebben gekregen van de gemeente bij financiële problemen. In het onderzoek is o.a. naar voren gekomen dat vooral een menselijke aanpak belangrijk is volgens het cliëntenperspectief. Daarnaast is het volgens de deelnemers van belang dat er rekening wordt gehouden met de verschillen tussen mensen: als zij bijvoorbeeld psychisch kwetsbaar of laaggeletterd zijn, vraagt dit om een aanpak die daarop aansluit.” Hierbij delen we graag de samenvatting van het onderzoek, inclusief een mooie infographic die de resultaten in één oogopslag helder laten zien.

 

 

Online themadossiers
Onze online ladekast maakte begin dit jaar plaats voor themadossiers.  Een lijst met meer dan 50 thema's die relevant zijn voor lokale advies- en cliëntenraden. Zoals cliëntenparticipatie, eenzaamheid, vrijwillige inzet en inkoop. Onder ieder thema vinden leden* documenten, linkjes en/of dossiers van onze samenwerkingspartners of door onszelf vervaardigd. Achter het thema Adviesraden vindt u concrete en praktische informatie die uw werk als adviesraadslid makkelijker maken. 
*Onze themadossiers zijn alleen toegankelijk voor leden van de Koepel

 

 

Nieuwe handreiking: De toezichtfunctie in het kwaliteitsbeleid van gemeenten

Gemeenten zijn in het kader van het sociaal domein verplicht kwaliteitsbeleid te voeren. Kwaliteitsbeleid omvat veel aspecten van het gemeentelijk beleid: inkoopbeleid, klachtrecht, medezeggenschap en de toezichtfunctie. In deze handreiking wordt de toezichtfunctie behandeld. Wat zijn de verplichtingen van de gemeente, hoe voeren ze die uit en wat kan de bijdrage zijn van adviesraden? U leest er meer over in deze handreiking. 
*Onze handreikingen staan op het besloten deel van de website en zijn zodoende alleen toegankelijk voor leden van de Koepel. Nog geen lid, maar wel interesse om lid te worden? Hier leest u meer over ons lidmaatschap.

 

 

TRAININGEN & BIJEENKOMSTEN

 

Inspiratiebijeenkomst voor voorzitters van adviesraden

Voorzitter zijn van een adviesraad: droombaan, pittige klus of iets daar tussenin? Feit is dat de voorzitter een belangrijke rol vervult binnen de adviesraad. Hij of zij geeft leiding aan de adviesraad en moet zorgen voor het ‘goede gesprek’ tussen de leden om uiteindelijk met een bruikbaar advies richting de gemeente te komen.

Het voorzitterschap brengt ongetwijfeld vraagstukken met zich mee. In de eerste plaats omdat het sociaal domein heel breed is en er dus veel diverse thema’s ‘op het bordje’ van de adviesraad terecht kunnen komen. Daarnaast blijkt in de praktijk dat een adviesraad vaak bestaat uit een gemêleerde groep leden met verschillende achtergronden. Hierdoor is het soms een heel proces om tot concrete adviezen te komen. Ook omdat adviseren niet iets is wat deze leden dagelijks doen of waar ze veel ervaring mee hebben. Tenslotte opereer je als adviesraad in een complexe context waar je te maken hebt met wethouders, beleidsmedewerkers en gemeenteraad.

In deze inspiratiebijeenkomst op vrijdag 9 oktober gaan we kijken naar al deze verschillende facetten van het werk. Meer lezen en/of aanmelden >>>

 

Online ledenontmoetingen

Omdat fysiek samenkomen in tijden van corona minder makkelijk is, hebben we de afgelopen weken drie online ontmoetingen voor leden georganiseerd. Beide keren waren er adviesraden uit heel Nederland aanwezig. Het was (ook voor ons) ontzettend leuk en inspirerend om elkaars ervaringen te horen; met name over corona en kwetsbare inwoners. Met elkaar hebben we verder gesproken over verwachtingen van inwoners richting de overheid, over individuele en collectieve voorzieningen en over verantwoordelijkheden van gemeente én gemeenschap.
We hebben de komende maanden nog drie online ontmoetingen ingepland. We nodigen onze leden van harte uit zich hiervoor aan te melden!
De volgende online ledenontmoetingen zijn gepland op:
Maandag 28 september van 19.00 – 20.30 uur
Dinsdag 13 oktober van 19.00 – 20.30 uur
Meer informatie en aanmelden >>>

Telefonische (video)sessies: De gevolgen van de coronacrisis op de adviesraden sociaal domein
Het wordt steeds duidelijker wat de gevolgen zijn van de coronacrisis op de samenleving. Zo zorgt de coronacrisis er voor dat er ‘straks’ nog meer inwoners in de gemeente kwetsbaar zijn. Wat betekent dit voor u als adviesraad? Heel graag denken we met u mee in een telefonische (video)sessie van ongeveer een uur. Bijvoorbeeld tijdens een adviesraadsoverleg. Over de rol die u als adviesraad kunt innemen nu en ook in de post corona fase. Hoe is het voor mensen om ‘opeens’ in de bijstand terecht te komen? Wat betekent het om op jezelf terug geworpen te worden? Maar ook: welke mooie initiatieven zijn er lokaal ontstaan en hoe kan de energie en de betrokkenheid die vrij is gekomen ook later worden benut? Meer lezen >>>

 

 

 

Blogs

We hebben de afgelopen weken een heleboel nieuws blogs online gezet. Een deel vindt u hieronder. In de zomermaanden zullen we ook de andere nieuwe blogs via Nieuwsflitsen met u delen. 

Ik hoor u wel, maar ik begrijp u nietXavier Moonen
“In de pogingen om helder en duidelijk te communiceren wordt nog steeds té veel, abstracte, moeilijke en nodeloos ingewikkelde taal gebruikt. Er zijn bijzondere groepen mensen met cognitieve of andere functiebeperkingen voor wie informatie op een op hen toegesneden manier aangeboden moet worden.” 

Van vrijblijvend advies naar co-creatie en meebeslissenAddie de Hoop
“Hoe bereik je dat je van een goedbedoeld, vrijblijvend advies komt tot de hoogste vormen van participatie: co-creatie en meebeslissen? Hiervoor is het onder andere van belang om te kijken naar de samenstelling van de adviesraad.”

Gooi angst, stress en onzekerheid door corona niet op één hoopMarianne van Bochove
“Onderzoek naar de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis richt zich vaak op percentages. De verhalen achter de cijfers laten zien dat we niet alles en iedereen op één hoop moeten gooien. Lichte irritatie in de supermarkt, zorgen om een ziek familielid of een zware depressie: dat maakt nogal een verschil.

Laten we leren van de impact van de coronacrisis op mantelzorgersElisabeth van Oostrum
“Mantelzorgers bewogen bij de start van de Coronacrisis direct mee, zoals ze ook ooit mantelzorger waren geworden. Er was terecht applaus voor de zorg, maar mantelzorgers werden vrijwel nooit genoemd.” 

Experimenteren met bijstandMarcel van Druenen
“Bijstand is iets wat je verleent omdat het nodig is. Daar experimenteer je niet mee. Je doet wat nodig is. Maar wat nodig is, dat is niet altijd even duidelijk. Dan ga je dingen uitproberen om te kijken wat werkt.”

 

 

 

ALGEMEEN NIEUWS: SOCIAAL DOMEIN

 

Wetsvoorstel reparatie Wvggz en Wzd
Per 1 januari 2020 zijn de Wvggz en de Wzd in werking getreden. Uit het veld kwamen direct veel signalen dat deze wetten voor een hoge regeldruk en veel extra administratieve lasten zorgen. De wetgever wil daarom nu snel twee 'reparatiewetten' doorvoeren. Het spoedreparatiewetsvoorstel is al op 11 mei ingediend bij de Tweede Kamer. Daarmee zou in de Wzd o.a. de eis komen te vervallen dat de arts die een verklaring opstelt bij het verzoek tot een machtiging voor onvrijwillig verblijf niet verbonden mag zijn aan de instelling (in plaats daarvan wordt de eis dat de arts minstens een jaar niet betrokken was bij de behandeling). Meer lezen >>>
 

Praktijkverhaal Gemeente Veenendaal deel 2: investering in samenwerking met zorgaanbieders

Met Model Veenendaal 2020 zette de gemeente Veenendaal een heldere visie op het sociaal domein neer. Nu geeft de gemeente het samen met (zorg)aanbieders vorm. Bijvoorbeeld door in pilots met andere manieren van bekostiging te experimenteren. Het uiteindelijke doel is een beweging van zware naar lichtere zorg, zodat kosten, organisatie en kwaliteit in balans komen. Programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein sprak met Gerben Pluim (gemeente Veenendaal), Tjitske Tabak (zorgorganisatie Reinaerde) en een cliënte van de dagbesteding van Reinaerde in Veenendaal. Meer lezen >>>
 

Investeren in fundamenten en kwaliteit van onze samenleving is hard nodig
De coronacrisis toont nog weer eens aan dat economie en volksgezondheid nauw met elkaar zijn verbonden. Dat besef was er al in de 19de eeuw, toen overheden grootschalig investeerden in riolering en andere publieke hygiëne. Tweehonderd jaar later gloort het inzicht dat alleen een duurzame economie toekomstige pandemieën kan beheersen of voorkomen, betoogt voormalig voorzitter van de WRR André Knottnerus.  Meer lezen >>>

Coronacrisis: waar staan we en wat weten we?
De coronacrisis laat zien dat de hele samenleving kwetsbaar is voor een onzichtbaar virus met grote gevolgen. Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar in het oog houden? In dit artikel maken we de balans op: waar staan we en wat weten we inmiddels? We doen dat aan de hand van vijf actuele sociale vraagstukken. Meer lezen >>>


Zelfhulpinitiatieven ondersteunen als gemeente in tijden van corona

Het is het begin van intelligente lockdown. In het ZeeuwseTholen ziekt een meneer (70+) uit van de corona. Tijdens zijn quarantaine en zijn besmetting heeft hij veel vragen. Maar ook deskundigen weten nog geen antwoorden op zijn vragen. Later neemt hij contact op met de gemeente. ‘Ik wil iemand van steun kunnen zijn, die hetzelfde doormaakt als ik. Kan ik een steunpunt starten?’ Van zijn ondersteuningsvraag maakte de gemeente Tholen werk. Meer lezen >>>

 

 

AGENDA 2020

Op onze website vindt u een agenda met activiteiten die interessant kunnen zijn voor adviesraden. Heeft u activiteiten die hier op zouden moeten staan? Geef dit dan even door aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  

 

Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de website, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Mijn gegevens aanpassen

Afmelden