Van:                                Koepel Adviesraden Sociaal Domein <post@koepeladviesradensociaaldomein.nl>

Verzonden:                     maandag 27 januari 2020 8:00

Aan:                                info@adviesraadsociaaldomeineersel.nl

Onderwerp:                    Nieuwsbrief januari 2020 | Nieuws, trainingen en inspirerende voorbeelden

 

 

 

Geachte leden en volgers van de Koepel,


Een nieuw jaar, waarin we weer enthousiast en vol energie begonnen zijn met wat we heel graag doen: adviesraden ondersteunen. We hebben als organisatie een flinke transformatie doorgemaakt het afgelopen jaar. Door het wegvallen van onze subsidie (per 1 januari 2020) werden we genoodzaakt om dingen anders te gaan doen. Nog beter en efficiënter aansluiten op de behoefte van onze leden. Voor ons was het duidelijk dat we bovenal moesten focussen op onze trainingen en bijeenkomsten. Want leden hebben behoefte aan deskundigheidsbevordering en willen van elkaar leren door persoonlijke ontmoeting. Dus in 2020 veel trainingen en bijeenkomsten, waar leden al weer enthousiast op inschrijven! 

Ook in deze nieuwsbrief weer een rijtje blogs: want ook die blijven we dit jaar actief delen. Er is zoveel kennis aanwezig bij professionals en experts in het sociaal domein en gelukkig zijn veel van hen bereid dit belangeloos met adviesraden te delen! 


Kortom: we hebben zin in 2020! We zijn trots op het aanbod dat er nu staat. Heeft u nog aanvullende wensen en ideeën: deel ze vooral met ons!

Hartelijke groeten,
Sanne Hekman, communicatieadviseur Koepel
communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

NIEUWS VAN DE KOEPEL

 

Training ‘Effectief vergaderen’   

Met welke soorten vergaderingen heeft een lid van de adviesraad te maken? Hoe kun je als lid van de adviesraad de verschillende vergaderingen goed voorbereiden? Wat wordt er van je verwacht qua voorbereiding, wat kun je doen? Vragen die aan bod komen tijdens onze training ‘Effectief vergaderen’. We bieden deze training op maat aan, dus speciaal gericht op de concrete vragen en behoeftes van uw adviesraad. Meer informatie en/of training aanvragen >>>

 

 

Drie nieuwe handreikingen online

Speciaal voor leden van de Koepel hebben we de afgelopen weken 3 nieuwe handreikingen online gezet:
Handreiking Domeinoverstijgende problematiek
Handreiking De adviesraad volgens de gemeente; 'De ogen en oren van de samenleving'
Handreiking Energietransitie en adviesraden sociaal domein

 

 

 

Blogs

Onze nieuwste blogs:

De participatiesamenleving: voelt iedereen zich thuis? – Janine Janssen
De vraag stellen is hem beantwoorden. Niet iedereen kan goed mee komen in de participatiesamenleving. Het vereist minimaal goede sociale vaardigheden en een dito sociaal netwerk. Dat heeft lang niet iedereen en zeker niet op momenten dat het tegenzit in het leven. Wat mij in mijn werk rond geweld in afhankelijkheidsrelaties – zeg maar vormen van geweld waarbij de dader een bekende is en deel uit maakt van het sociale netwerk – vooral zorgen baart, is de vraag waar deze slachtoffers dan aan moeten kloppen?

Van individuele voorzieningen naar collectief aanbod – Petra van der Horst
Het wordt langzamerhand onbetaalbaar voor elk kwetsbaar individu een op maat gesneden oplossing of voorziening te financieren. Bovendien zijn er onvoldoende mensen om dat soort ondersteuning en zorg te geven. Het is aan de gemeenten de keus te maken en de balans te vinden in wat zij individueel en collectief aanbieden. Gezien de vraagstukken lijkt het een logische keuze om meer voor collectieve voorzieningen te kiezen. In de praktijk zie ik echter bij gemeenten juist de neiging om die te stoppen. Is dit wel een verantwoordelijke keuze als je ziet hoeveel mensen met een ondersteuningsbehoefte thuis blijven wonen en/of dichtbij huis oplossingen nodig hebben? Wat kan een adviesraad met dit vraagstuk?
 
De kunst van het zorgen en loslaten - Ineke Tieltjes
Het valt vaak niet mee voor mantelzorgers om grenzen aan te geven en ook goed voor zichzelf te zorgen. Het zorgen voor de ander kan een automatisch patroon zijn geworden. Het is belangrijk om het zorgen voor jezelf en de ander in balans te houden. Zorgen voor jezelf zorgt namelijk voor draagkracht, en dat heb je uiteindelijk ook nodig om voor een ander te kunnen zorgen.
 
‘Meedoen is mooi meegenomen' - Arend Wesdijk
Een gezond gemeentelijk beleid is er niet alleen op gericht dat ieder mens, met welke beperking dan ook, in een samenleving leeft waarin hij of zij naar vermogen kan meedoen, maar ook dat hij of zij ertoe doet. Diversiteit is erbij zijn, meedoen is mooi meegenomen, maar het gaat erom dat je er ook echt bij hóórt.

 

 

 

TRAININGEN & BIJEENKOMSTEN

 

Training Adviseren kan je leren

De eerste twee trainingen 'Adviseren kan je leren' die we in 2020 gepland hebben zijn al volgeboekt! Fijn om te merken dat deze training voldoet aan de vraag en behoefte van onze leden. We hebben een nieuwe datum gepland, voor deze bijeenkomst is nog voldoende plek:
Zaterdag 9 mei 2020 van 10.00 – 15.30 uur (Utrecht)
Meer informatie en aanmelden >>>
Let op: Als u met meerdere leden uit één adviesraad wilt deelnemen is het wellicht aantrekkelijk om deze training 'op maat' af te nemen. We komen de training dan bij u in de gemeente verzorgen. Meer informatie: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl 


Inspiratiebijeenkomst voor voorzitters van adviesraden sociaal domein
Voorzitter zijn van een adviesraad: droombaan, pittige klus of iets daar tussenin? Feit is dat de voorzitter een belangrijke rol vervult binnen de adviesraad. Hij of zij geeft leiding aan de adviesraad en moet zorgen voor het ‘goede gesprek’ tussen de leden om uiteindelijk met een bruikbaar advies richting de gemeente te komen.
In deze praktische bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over de rol en taak van u als voorzitter. Eigen ervaringen zijn hierbij belangrijke input. We vragen deelnemers dan ook om van tevoren casussen en dilemma’s in te brengen. Zodat we hier tijdens de bijeenkomst op terug kunnen komen.
Vrijdag 6 maart 2020 van 13.00 – 16.30 uur in Amersfoort 
Meer lezen en aanmelden >>>

 

Nieuw: Workshop Denken vanuit de inwoner
Als adviesraad heb je de meeste toegevoegde waarde als je het inwonersperspectief écht binnen weet te brengen bij de gemeente. Hierbij is het noodzakelijk om ook echt te denken vanuit de inwoner. Maar dat is soms nog niet zo makkelijk, helemaal niet als je als adviesraad gevraagd advies moet geven op een beleidsstuk of kadernota.
Om meer vaardigheden te ontwikkelen om echt te denken vanuit inwoners als het gaat om beleid en uitvoering bieden we vanaf 2020 een nieuwe workshop aan: Denken vanuit de inwoner (denken vanuit persona’s). Meer informatie en aanmelden >>>

 

 

ALGEMEEN NIEUWS: SOCIAAL DOMEIN

 

Waarom de zorg geweldig is en niet te doen
“Zorg is wat mensen maakt.   Maar stress maakt ons minder empathisch en haalt de zorg uit de zorg. Dat is de zorgcrisis van deze tijd…” Een mooi artikel van het platform De Correspondent, dat u hier kunt lezen én beluisteren >>>


Steun voor het basisinkomen is vooral steun voor een ‘basis’-inkomen

Het maatschappelijk draagvlak voor het basisinkomen is groot, blijkt uit survey-onderzoek. Maar wat betekent die bijval precies? Meer lezen >>>

 

 

 

Jeugd

 

Alleen fundamentele keuzes kunnen jeugdzorg uit de brand helpen

De jeugdzorg staat zwaar onder druk. De oplossing voor een ontoereikend budget voor een almaar groeiende clientèle lijkt voor de hand te liggen: meer geld. Helaas, dat alleen zal geen soelaas bieden. Er zijn fundamentelere keuzes nodig, zodat preventie in de jeugdzorg echt inhoud krijgt. Meer lezen >>>
 

Er gaat ook wel wat goed in de jeugdzorg

Er is momenteel veel kritiek op de jeugdzorg. Instellingen vallen om, er ontstaan tekorten en wachtlijsten. De minister wil een deel van de transitie terugdraaien. Toch heeft de transitie en transformatie ook positieve gevolgen, betoogt Peer van der Helm. Meer lezen >>>

 

 

 

Wmo

 

Advies: Huishoudelijke hulp naar bijzondere bijstand

Huishoudelijke hulp moet van de Wmo naar de bijzondere bijstand worden overgeheveld, zodat deze voorziening voor de meest kwetsbaren beschikbaar blijft. Alle hulp en ondersteuning voor zelfstandig thuiswonende ouderen moet vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) bij de Wmo en de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden ondergebracht. Gemeenten moet worden verboden Wmo-cliënten naar de Wlz door te schuiven als zelfstandig thuiswonende ouderen het ook met Wmo-ondersteuning kunnen redden. Gemeenten die kunnen voorkomen dat inwoners een beroep op de Wlz moeten doen, moeten een hogere uitkering uit het gemeentefonds krijgen.  Meer lezen >>>
 

Waarom is het zorglandschap toch zo gruwelijk ingewikkeld?

‘Tien ambtenaren bemoeiden zich met het dossier van Brandon. Maar geen van hen kon hem helpen met de benodigde fiets’: voorpaginanieuws van afgelopen dinsdag. Er was onder andere een WMO-consulent bij betrokken, een leerplichtambtenaar, een maatschappelijk werker, een onafhankelijke cliëntondersteuner en een tussenpersoon van de Participatiewet. Meer lezen >>>

 

 

 

 

Voorbeelden en signalen uit het land 

 

Leren van elkaars adviezen
Tijdens bijeenkomsten en trainingen van de Koepel ervaren we dat adviesraden met elkaar in gesprek gaan over concrete adviezen die ze hebben gegeven aan hun gemeente. Gevraagd en ongevraagd. Fijn, want het blijkt vaak heel zinvol om ervaringen op dit vlak uit te wisselen. Het advies van de ene adviesraad is soms heel goed bruikbaar als input voor een andere adviesraad. Onze tip is dan ook om als adviesraad eens rond te kijken op websites van andere adviesraden. Vaak publiceren zij hun adviezen online en kunt u hier nuttige elementen uithalen. Kijk bijvoorbeeld eens op de website van de Participatieraad Haarlemmermeer. Zij delen hun adviezen erg overzichtelijk en stellen ze graag beschikbaar aan andere raden.

 

 

Afgeschermd gedeelte website Koepel 

Op onze website vindt u een Afgeschermd gedeelte. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor leden; dat is één van de privileges van lidmaatschap. U vindt hier o.a. handige documenten (zoals jaarplannen en -verslagen) van andere adviesraden.

 

 

AGENDA 2020

Op onze website vindt u een agenda met activiteiten die interessant kunnen zijn voor adviesraden. Heeft u activiteiten die hier op zouden moeten staan? Geef dit dan even door aan communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl  

 

Wij stellen alles in het werk om u optimaal op de hoogte te houden en proberen u middels onze nieuwsbrief, nieuwsflitsen, de website, social media en de ladekast goed te informeren. Heeft u op- of aanmerkingen, vragen of oplossingen? U kunt deze met ons delen via communicatie@koepeladviesradensociaaldomein.nl

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Mijn gegevens aanpassen

Afmelden