Regio overleg

Voorlopig het laatst geplande regionaal overleg vond plaats op 8 juni jl.  ABL bijeenkomst 8 juni 2015

Tijdens deze vergadering is afgesproken om in september samen te bekijken hoe nu verder te gaan.


Op 15 april werd  het regio overleg gehouden in het gemeentehuis te Eersekl. Zie ABL bijeenkomst 15 april 2015

Met hierbij het verslag van de overlegtafel d.d. 30 april 2015: 2015 04 30 Verslag FOT


Het verslag van de bijeenkomst op 19-3-2015:   ABL bijeenkomst 19 maart 2015

Bijgevoegd het verslag van de eerste vergadering overlegtafel nieuwe stijl Verslag FOT 26-03-2015 fysieke overlegtafel


De actie/besluitenlijst van het voorzittersoverleg d.d. 18 februari 2015 ABL bijeenkomst 18 februari 2015.


Met betrekking tot de monitoring van de ervaringen en bevindingen van gebruikers en aanbieders in het kader van de Wmo, die sinds 1 januari van kracht is geworden, is in dit overleg van de gezamenlijke Wmo Adviesraden Reusel DM, Bergeijk en Eersel afgesproken dat alle raden eenzelfde verzoek aan de portefeuillehouder van hun gemeente zullen doen. Zie Brief portefeuillehouders inzake monitoring.


Op 22 januari 2015 werd een voorzittersoverleg gehouden: ABL bijeenkomst 22 januari 2015

Bijgaand de presentaties van de werkbijeenkomst van de gemeenteraad in Reusel- De Mierden met WVK en ISD op 21-1-2015:

Presentatie WVK gemeenteraad Reusel 2015-01-21

Presentatie ISD Reintegratie ISD en Werkbedrijf 21-1-2015

Presentatie ISD Visienota Participatiewet 21-1-2015

Presentatie ISD de Participatiewet 21-1-2015

Het managementteam van WVK en visie WVK


Op 21 januari 2015 werd een info bijeenkomst gehouden voor alle leden van de Wmo Adviesraden uit de regio én voor geïnteresseerden.

Het programma was als volgt:

1.      Zorgcirkels in de Kempen

In de Kempen werken diverse organisaties samen tijdens de nacht. Zij zorgen samen voor goede nachtzorg in woon-zorg-voorzieningen en in de thuiszorg.

Jacqueline Kuppens (projectleider Zorgcirkels) schetst de samenwerking in de regio. Wally van Laarhoven (Centrale24) vertelt over de techniek die ‘s nachts ter ondersteuning wordt ingezet.

Na hun presentaties werd volop gebruik gemaakt van de gelegenheid vragen te stellen. Ook enkele leidinggevenden van deelnemende organisaties waren aanwezig om toelichting te geven.

zie Presentatie Zorgcirkels in De Kempen

2.      Wijkleerbedrijf De Kempen/Lokaal + De Kempen

Lokaal+ de Kempen is een initiatief van Summa Zorg, Pius X-College, Huis van de Brabantse Kempen, RSZK, Gemeente Bladel, ISD de Kempen en TU/e, bestaande uit een Wijkleerbedrijf en een activiteitencentrum.

De opzet is dat het opleiden van studenten en het ondersteunen van burgers op meer plekken lokaal in de regio gecombineerd wordt. Met de bedoeling de uitstroom van verzorgenden in de ouderenzorg op te vangen en deze jonge generatie in te zetten in het kader van de Wmo.

Mantelzorg nieuwe stijl?

Marc Zwamborn en Susan Metz, docenten aan het Summa College, vertelden er meer over.

De presentatie kunt u inzien en downloaden Presentatie wijkleerbedrijf Lokaal +De Kempen


Eveneens op 11 december werd een infobijeenkomst gehouden voor alle leden van de regionale Adviesraden en andere geïnteresseerden met het volgende programma:

1.     Invulling Jeugdhulp in de Kempen: Er staan vijf jeugdhulpteams en een coördinatieteam CJG+ klaar om in 2015 de benodigde ondersteuning te kunnen bieden aan jeugdigen en hun ouders in de Kempen. Dat is goed nieuws!

Wat gaan zij exact doen en op welke wijze? Wat doen de Kempengemeenten zelf en wat doen de Kempengemeenten niet zelf?

Hierover praten Marijke Swinkels (Combinatie Jeugdzorg) en Sylvia Sanders (Kwartiermaker Kempengemeenten CJG+) u bij. Zie Presentatie Wmo raden 11-12-2014 Jeugdhulp De Kempen

2.     Beter zicht op de positie van de mantelzorger

Met Ivonne Berkers, vrijwilliger van Mezzo en ervaringsdeskundige, die haar persoonlijk verhaal vertelt. Deze voorlichting had een interactief karakter en er was volop ruimte voor discussie en het uitwisselen van gedachten. Presentatie 11-12-2014 Mezzo


Verslag overleg voorzitters 11 dec. 2014

Bijlagen behorende bij dit overleg: 3e kwartaalrapportage LOT RDM 2014 def.2 DEF tweede KTJ rapportage kwartaal 3 2014 versie 2 december 2014,

3e kwartaalrapportage LOT RDM 2014 def.2, Concept visie participatiewet versie 12-11-2014


Verslag overleg voorzitters 20 nov. 2014


De projectgroepen Jeugd én Wmo hebben een bijeenkomst gehouden met beide klankbordgroepen over de beleidsregels op 16 oktober om 19.30 uur in het gemeentehuis van Reusel. Het is de bedoeling dat de stukken inzake de beleidsregels op 1 oktober worden toegestuurd. Op de bijeenkomst van 16 okt. wordt een toelichting hierop gegeven en uiterlijk 29 oktober wordt een advies verwacht.

Voor een verslag van deze bijeenkomst verwijzen wij u naar het tabblad Transitie AWBZ/Wmo.


Verslag overleg voorzitters 17 sept. 2014


Zie het verslag ABL bijeenkomst 12 juni 2014


Op 8 mei jl. heeft overleg plaatsgevonden met de voorzitters van de gezamenlijke Wmo Adviesraden en de projectleiders. Zie ABL bijeenkomst 8 mei 2014

Ingebrachte punten: contact formele en informele zorg, proces van verordening en samengaan ISD/WVK, taakstelling/harmonisatie Wmo Adviesraden.

Aandachtspunten zijn:

  • Te maken afspraken voor overleg tussen de leden van de klankbordgroepen en projectleiders. Welke adviezen zijn te verwachten? De klankbordgroepen moeten tussentijds goed op de hoogte worden gehouden, zodat bij urgentie geen problemen ontstaan.
  • Ook inhoudelijke doelstellingen en praktische toepassingen voor de decentralisaties benoemen, zodat deze op termijn kunnen worden geëvalueerd.
  • Op 26 mei wordt een infobijeenkomst gehouden in Bergeijk. Alle leden van de klankbordgroepen worden verwacht.

Momenteel zijn binnen de gezamenlijke Wmo Adviesraden (Reusel- De Mierden, Bergeijk en Eersel) twee klankbordgroepen actief: een voor de transitie jeugd en een voor de twee andere transities. In de klankbordgroepen worden leden van de verschillende Wmo Adviesraden afgevaardigd.

De afspraken die zijn gemaakt binnen het regionale overleg zijn samengevat in

3D raadsplanning Kempengemeenten 7 januari 2014

ABL bijeenkomst 13 februari 2014

ABL bijeenkomst 12 december 2013 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Op 12 december 2013 stond het overleg van de gezamenlijke Wmo Adviesraden De Kempen geheel in het teken van ‘inkoop en kwaliteit in de Wmo’.

Gemeenten worden straks verantwoordelijk voor extramurale begeleiding, dagbesteding, persoonlijke verzorging en logeren. Om als Wmo Adviesraad de gemeente goed te kunnen adviseren, is het goed zicht te hebben op het inkoopbeleid en kwaliteitsbeleid van de gemeente. En omdat de Kempengemeenten het inkoopbeleid samen doen, is dit een belangrijk onderwerp voor de gezamenlijke Wmo Adviesraden.

Voor meer info open Kwaliteit en inkoop WMO adviesraden Kempengemeenten 12-12-2013

___________________________________________________________________________________________________________________________

De Kempengemeenten werken intensief samen op het gebied van de drie transities. Hieruit is de vraag voortgevloeid of het niet logisch is dat ook de adviesraden samenwerken in hun advisering. In februari 2013 is hierover dan ook een brief geschreven door de Wmo adviesraden. De reacties van de verantwoordelijke wethouders zijn positief. In het laatste gezamenlijke overleg van de adviesraden is besloten om hiervoor een voorstel te doen.

De voorzitters van de adviesraden van Eersel en Reusel- De Mierden hebben daarom een concept protocol opgesteld, waarin wordt aangegeven hoe deze gezamenlijke advisering vorm kan worden gegeven.  Klik op conceptProtocol voor samenwerking tussen de WMO (2)

Het concept protocol voor samenwerking tussen de Wmo Adviesraden van de Kempengemeenten (juli 2013), is gezonden aan de Wmo Adviesraden en de colleges van de gemeenten van Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel- De Mierden. Reacties, opmerkingen en vragen kunt u vóór 31 augustus inzenden aan mvmeijl@reuseldemierden.nl


Verslag van de vergadering van WMO Adviesraden De Kempen op 21 maart 2013


Op woensdag 20 februari 2013 werd in de raadzaal van het gemeentehuis van Bergeijk een bijeenkomst gehouden. 

Deze bijeenkomst werd speciaal georganiseerd voor alle raads- en commissieleden van de 5 Kempengemeenten en heeft een informatief karakter. Tijdens deze avond komen de 3 grote transities (begeleiding Wmo, Participatiewet en Jeugdwet) aan de orde en zal nader ingegaan worden op het besluitvormingsproces als gevolg van deze transities. Vanuit de college’s van de Kempengemeenten is aangegeven ook de Wmo-adviesraden tegelijkertijd op de hoogte te willen brengen van de beschikbare informatie.

zie ook de bijlagen

3 Decentralisaties presentatie 5 Kempengemeenten 20-2-2013

brief_overhedenoverleg_01

kamerbrief-contouren-participatiewet_met_arcering1


Aan de het overleg van de wethouders

Verslag van de vergadering van WMO Adviesraden de Kempen op 22 janunari 2013 te Eersel

Verslag regio overleg 25 10 2012