Ontwikkelingen

De ASD en Corona

Zie ook onze berichten ‘De ASD en Corona’ 1, 2, 3 en 4. 

Maart 2020, Covid 19. Binnen enkele weken is de wereld om ons heen totaal veranderd. Alles is in een ander perspectief komen te staan en wat de toekomst ons brengt is onzeker. We beleven zeer bijzondere tijden, die niemand van ons ooit eerder heeft meegemaakt. Het raakt de samenleving in al zijn voegen. Niets is meer hetzelfde en de maatschappij, de samenleving zal zeker op een aantal terreinen ingrijpend veranderen. 

Voor ons als ASD betekent dat bijvoorbeeld dat we voorlopig fysiek niet bij elkaar kunnen komen in de huidige samenstelling. 

Wat de consequenties zijn voor onze aandachtsgebieden in het sociale domein (WMO, Participatie, Jeugd) is op dat moment moeilijk te voorspellen en te overzien, maar zeker is dat ook voor die gebieden geldt dat het ingrijpende consequenties zal gaan krijgen. Juist onze doelgroepen worden extra geraakt en de financiële positie van gemeentes zal verslechteren.

Dat roept de vraag op wat dat zou moeten betekenen voor onze taak die we als ASD hebben, onze agenda, en de mogelijkheden om met elkaar te verkeren.  We hebben daarvoor een vragenlijst opgesteld en de leden verzocht deze te beantwoorden en eventueel nog aanvullende suggesties te doen. De antwoorden worden gebundeld. ASD-Corona_vragenlijst

In juni 2020 schreef de voorzitter de notitie ‘Post corona analyse en statements’ (op persoonlijke titel). Deze notitie zal nog in kleine commissie worden besproken. 

Post-Corona analyse en statements_juli2020

Ook in 2020 vond het jaarlijks overleg met Burgemeester en Wethouders plaats. Voor meer info zie

Op 21 januari 2020 hebben de leden van de ASD een informatief gesprek gevoerd met raadsleden, commissieleden en wethouders. Zie hiervoor het


Overleg met B&W 15-1-2019

Na de bijeenkomst van de ASD met het College van B&W volgt hier een terugblik en een voorstel over de voortgang : Thema’s_voortgang_feb.2019

In het jaarlijks overleg met het college van B&W maakte de ASD kennis met een geheel nieuw  college.

Het Sociaal Domein is zeer omvangrijk en omvat een groot speelveld. Daarom moet de ASD zich afvragen hoe in de toekomst met elkaar te functioneren en kiezen voor kwaliteit i.p.v. kwantiteit. De Koepel ondersteunt daarbij.  In deze bijeenkomst deelt de ASD informatie over de thema’s die de ASD in de komende 4 jaar als haar prioriteit ziet met het college en wil bovendien van gedachten wisselen over de rol, werkwijze en betrokkenheid van de ASD bij de beleidsvorming.

De thema’s van de ASD en haar werkwijze werden voorgelegd aan het college.  Het college heeft hierop voorzichtig positief gereageerd. Zie de presentatie ASD vergadering 15jan2019 logo 2 en het verslag van de vergadering. Verslag ASD 190115


Overleg met B&W 22-1-2018

In de vergadering van 22 januari 2018 werd het jaarlijks overleg met B&W gehouden.  Voor een verslag van dit overleg verwijzen wij u naar het verslag van de vergadering.  Tabblad vergaderjaar 2018.

Adviesraad Sociaal Domein Eersel

Uiteindelijk heeft de gemeente groen licht gegeven en vanaf 1 januari 2018 mogen we ons Adviesraad Sociaal Domein Eersel noemen! Reactie op brief naamswijziging 4-12-2017. 

Zie hier de aangepaste Regeling Adviesraad Sociaal Domein gemeente Eersel 2018

In vervolg op het antwoord van B&W d.d. 16 maart heeft op 16 oktober 2017 een overleg plaatsgevonden tussen afvaardigingen van de ISD, het cliëntenplatform van de ISD en de Wmo Adviesraad Eersel. Het verslag daarvan kunt u lezen: Kort verslag overleg cliëntenraad ISD en ISD 16 oktober 2017. Aansluitend is een brief aan B&W gezonden met het verzoek de naamswijziging per 2018 te laten ingaan. Lees Brief B&W naamswijziging per 2018.

Op 16 maart 2017 heeft de Wmo Adviesraad Eersel een brief gestuurd aan het college van B&W met het verzoek de naam van de Wmo Adviesraad Eersel te wijzigen in Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Eersel en tevens de instellingsbeschikking aan te passen. Zie Brief ASD aan B&W

In bijgaand overzicht hebben we onze ambitie als Adviesraad nog eens kernachtig samengevat. De actiepunten zijn de zaken die we dit jaar al op de agenda willen zetten. De huidige samenstelling van de Adviesraad is voor alle duidelijkheid nog eens weergegeven, inclusief de bestaande vacatures. Van WMO adviesraad naar Adviesraad Sociaal Domein, versie 19-02-2017

Op 25 april 2017 heeft het college geantwoord ons verzoek aan te houden. zie Antwoord op brief ASD 16-3


Traditiegetrouw vind in de laatste vergadering van het jaar overleg plaats met Burgemeester en Wethouders. Zo ook in de vergadering van 12 december 2016. Het verslag daarvan kunt u terugvinden in de notulen.

 • Terugblik zoals besproken in college: Deze tijd vraagt om helderheid en een herijkingsdiscussie: wie is waarmee bezig? B&W dringt aan op bespreking van positionering met dorpsraden, cliëntenplatform ISD en de Wmo Adviesraden in de Kempen. M.a.w. afspraken rond adviesorganen naast elkaar zetten en conclusies trekken.De actualiteit van Wmo en Participatiewet is complex en vergt een goede samenwerking. Ook de cliëntenraad is bezig met beleid (en uitvoering) inzake Wmo.De positionering met de dorpsraden bespreken; wat moet worden aangepast?
 • Er moet een opmaat gerealiseerd worden naar een Kempische Adviesraad Sociaal Domein. Misschien wel in aanloop bij beleidsadvisering jeugd. De Wmo Adviesraad vraagt wethouders bij te dragen aan Kempenbreed overleg van de Wmo raden. Tegelijkertijd is men bezig met een bestuurlijke visie op Kempenniveau. Komend jaar komen daarover mogelijk uitspraken. Dan komen ook deze discussies aan de orde.
 • De Wmo Adviesraad is in het afgelopen jaar al in gesprek geweest met de cliëntenraad van de ISD, maar dat heeft nog niet geleid tot een persoonlijke uitwisseling of vruchtbare uitwisseling van stukken. Zouden we een concrete afspraak kunnen maken over een afvaardiging van de Wmo Adviesraad in de cliëntenraad en ook andersom? Zie de situatie in Veldhoven.
 • B&W adviseert de situatie nu te actualiseren. Als de doorontwikkeling van de Adviesraad Sociaal Domein én de bestuurlijke visie op Kempenniveau duidelijkheid zijn, maakt de cliëntenraad daar wellicht onderdeel van uit.De Wmo Adviesraad zal het verzoek overwegen een van haar leden te laten participeren in de cliëntenraad. Daarnaast zullen we via de Koepel opvattingen en modellen verkennen die van toepassing zijn en die, op voorhand, met Marco Boone bespreken.
 • B&W: Op de korte termijn doorgroei realiseren naar een Adviesraad Sociaal Domein in Eersel en een positie verwerven in de cliëntenraad ISD. Lange termijn: Kempenbrede Adviesraad Sociaal Domein waarin ook de cliëntenraad van de ISD zitting heeft. Tussenstap: doorgroeien samen met andere Wmo raden in de Kempen.

Op 1 december 2016 werd door de Wmo Adviesraad een bijeenkomst georganiseerd over

‘Samenwerking en afstemming bij advisering in het Sociaal Domein’.

In veel gemeenten in Nederland bezinnen Adviesraden WMO zich op hun rol en taak. Aanleiding is de verdere uitwerking van de decentralisatie Welzijn naar gemeenten door het operationeel worden van de WMO en invoering van de Jeugdwet en de Participatiewet.

Dat geldt ook voor onze Raad. In de afgelopen maanden hebben we, mede naar aanleiding van aan ons voorgelegde adviesaanvragen, met elkaar gesproken over de gewenste reikwijdte van onze advisering. Daarbij hebben we als uitgangspunt gekozen dat alleen advisering over het gehele ‘Sociale Domein’ wenselijk kan zijn. Voor elk van de wetten onder de decentralisatie naar gemeenten is sprake van een onderlinge samenhang met de sociale omgeving in de ruime zin van het woord of de inrichting van het sociale domein.

Deze avond ging over de vraag hoe we dat het beste in samenspraak kunnen doen met de betrokken geledingen, waarvan sommigen ook een vertegenwoordiging in onze Raad hebben. Er werd gediscussieerd in 4 groepen.

Indeling groepen met leden van de Wmo Adviesraad:

 • Dorpsraden en leefbaarheidsgroepen met Coby, Claartje en Riny
 • PMB en KBO met Jan, Ad en Jo
 • CJG+ De Kempen met Tamara, Petra en Piet
 • ISD en GOW met Erica, Toinette en Cees

Over de volgende vragen:

 • Wat kan de Wmo Adviesraad voor uw stichting/instelling betekenen?
 • Wat mag de Wmo Adviesraad van uw stichting/instelling verwachten?
 • En wat betekent dat voor de praktijk in de toekomst v.w.b. de Wmo, de Jeugd en de Participatie en hoe zijn de taken verdeeld

Wat werd besproken in deze gespreksronde:

Dorpsraden en leefbaarheidsgroepen met Coby, Claartje en Riny:

 • De Wmo Adviesraad is bezig met beleid, de dorpsraden/leefbaarheidsgroepen met de uitvoering daarvan. Commissies zorg en welzijn in dorpsraden zijn moeilijk te bemensen.
 • De Wmo Adviesraad beter bekend maken bij de dorpsraden. Nuttig dat we nu een lijntje hebben met de Wmo Adviesraad voor vragen vice versa. Samenwerking wordt op prijs gesteld om preventief bezig te kunnen zijn.
 • Uitwisselen van informatie is belangrijk, met name v.w.b. de basisvoorzieningen zoals vervoer, openbare veiligheid etc.
 • Is structureel overleg wenselijk en welke thema’s zijn er dan?
 • De dorpsraden zouden samen kunnen inventariseren of sommige problemen in alle kernen spelen en mogelijk voor die onderwerpen gezamenlijk ondersteuning zoeken bij de Wmo Adviesraad.

PMB en KBO met Jan, Ad en Jo

 • Wmo Adviesraad zou meer info moeten verstrekken over de uitgebrachte adviezen. Uitwisselen notulen.
 • De relatie KBO en Wmo Adviesraad is verbeterpunt voor de KBO. De Kring KBO moet nog groeien in huidige vorm.
 • De cliëntondersteuners van de KBO kunnen informatie delen met de Wmo Adviesraad.
 • In de toekomst concrete onderwerpen kiezen voor een avond als deze en zoeken naar meer verdieping: bijv. evaluatie van onze adviezen, participatie, ‘kanteling’ ISD, bijstand particulieren.

CJG+ De Kempen met Tamara, Petra en Piet

 • Jeugdwet (CJG+) is ondergebracht in GRSK. Afvaardiging voor jeugd in adviesraad ook Kempenbreed? Samen optrekken met andere gemeenten.
 • Aansluiten Wmo Adviesraad bij bijeenkomsten Zorgbelang?
 • Meer communicatie met gemeente en CJG over input onderwerpen.
 • Actief communiceren over het ‘Kempenverhaal’ bij de actualiteiten in samenspraak met CJG.

ISD en GOW met Erica, Toinette en Cees

 • Verbinding zoeken met andere gemeenten en samen optrekken. Proberen de samenwerking met andere Wmo Adviesraden in de Kempen weer op te pakken.
 • Wmo Adviesraad, ga aan tafel met ISD en haar cliëntenplatform. Probeer de discussie breder te trekken en samen te kijken naar wat het beste zou zijn voor de gebruikers. Meer contact/overleg zoeken op uitvoeringsniveau. Daar zou het PMB ook bij aanwezig willen zijn.
 • Verbinding zoeken om de beleidsgebieden helder te krijgen. Is er overlap of niet?
 • Er is voor de burger meer duidelijkheid nodig over ‘hoe het in elkaar zit’. De continuïteit bij verhuizing is een aandachtspunt.

Derde gespreksronde met de wethouders:

R. van der Hamsvoord (Wmo en Jeugd):

 • Er is veel input van organen/geledingen, daarbij zijn afspraken gemaakt over de samenwerking. Eventueel kunnen verbeteraspecten worden uitgewerkt. Daarbij moeten we het vooral werkbaar houden.
 • De rol van de cliëntenraden is een dilemma. De cliëntenraad van de ISD zal voorlopig gehandhaafd blijven, de ISD kan meedenken vanuit ervaring. De wethouder voorziet wel een afvaardiging van het cliëntenplatform ISD in de Wmo Adviesraad om integraal mee te denken. .
 • Dank voor het initiatief om deze bijeenkomst te organiseren.

L. Sjouw (Participatiewet):

 • Samenwerking is belangrijk, waar je elkaar kunt versterken maar ook kunt loslaten. Samenwerking in de Kempen moet mogelijk zijn, met respect naar elkaars inhoud.
 • Bedenk wat je opdracht is en hou dat in de gaten; wat is beleid en wat is uitvoering.
 • Probleem blijft de info overvloed, iedereen moet sorteren.

Samenvatting door de voorzitter:

Dit was voor wat betreft de Wmo Adviesraad een open uitnodiging en verkenning, we willen de samenwerking zoeken en de verantwoordelijkheid delen in een goed sociaal klimaat. We zullen de suggesties die vanavond werden gedaan vertalen naar 2017 en ons afvragen welke speerpunten er voor ons zijn in het komend jaar. Dank dat u er was.


Adviesraad Sociaal Domein (uit de brief aan het college van B&W d.d. 22-9-2016)

In veel gemeenten in Nederland bezinnen Adviesraden WMO zich op hun rol en taak. Nog meer Raden hebben dit proces inmiddels afgesloten in een nadere precisering ervan. Aanleiding is de verdere uitwerking van de decentralisatie Welzijn naar gemeenten door operationalisering van de WMO en invoering van de Jeugdwet en de Participatiewet.

Dat geldt ook voor onze Raad. In de afgelopen maanden hebben we, mede naar aanleiding van aan ons voorgelegde adviesaanvragen, met elkaar gesproken over de gewenste reikwijdte van onze advisering. Daarbij hebben we als uitgangspunt gekozen dat alleen integrale advisering over het ‘Sociale Domein’ wenselijk kan zijn. Voor elk van de wetten onder de decentralisatie naar gemeenten is sprake van een directe samenhang met de kwaliteit van de sociale omgeving in de ruime zin van het woord of de inrichting van het sociale domein. We hebben dit standpunt in onze recente adviezen ook kenbaar gemaakt. Wij hebben inmiddels ook kandidaten gevonden om ons op het terrein van de Participatiewet te versterken.

Tegen deze achtergrond hebben we het college van B&W gevraagd onze naam te wijzigen in Adviesraad Sociaal Domein. Wij voelen ons gesterkt in dit verzoek door de Koepel van Adviesraden, die zelf ook de titel draagt ‘Koepel Adviesraden Sociaal Domein’. De meeste Nederlandse gemeenten kennen inmiddels ook een Adviesraad Sociaal Domein. Voor verdere toelichting en onderbouwing mogen we u ook verwijzen naar de site van deze koepel. U vindt daar tevens de notitie: van Adviesraad WMO naar Adviesraad Sociaal Domein.

Wij hebben het voornemen, dit onderwerp nader uit te werken met een aantal instellingen in onze gemeente, zoals de dorpsraden, de kring KBO en het PMB, de cliëntenraad van de ISD. We onderzoeken nog of specifieke vertegenwoordigers op het terrein van de Jeugd gevonden kunnen worden.

Onze ‘invitational’ willen we organiseren op 1 december 2016. Daarbij gaat het wat ons betreft niet over de vraag of we het Sociale Domein als uitgangspunt moeten kiezen, maar hoe we dat het beste in samenspraak kunnen doen met de betrokken geledingen, waarvan sommige ook een vertegenwoordiging in onze Raad hebben. Uiteraard willen we deze invitational opzetten en inhoud geven in samenspraak met de betrokken wethouders van uw College en met de betrokken beleidsmedewerkers.


In de vergadering van 14 december 2015 vond het jaarlijks overleg plaats met het college van B&W, dat werd afgevaardigd door de wethouders R. van der Hamsvoord en L. Sjouw. De besproken agendapunten waren:

 • Inleiding door de voorzitter van de Wmo Adviesraad
 • Adviesraad Wmo/Cliëntenraad ISD – verhouding en rollen
 • Voortgang Welzijnskader
 • Stand van zaken resultaatgericht inkopen begeleiding Wmo
 • Vluchtelingen
 • Monitoring Jeugdhulp
 • Ouderenoverleg
 • Vrijwilligers en GOW
 • Stand van zaken kinderboerderij
 • Belemmerende regels bespreken met politiek
 • Wegenwacht in de zorg

U kunt het volledige verslag van dit overleg terugvinden in de notulen van de vergadering onder tabblad ‘WMO raad/vergaderjaar 2015’.

Zie ook: Brief B&W verslag overleg dec. 2015


De Wmo Adviesraad is nauw betrokken bij de evaluatie van het Welzijnsprestatieplan 2012-2015 van de gemeente Eersel en het opstellen van het nieuwe Welzijnskader.

In het Welzijnskader komen alle beleidsterreinen binnen Welzijn aan de orde!

In de vergadering van 7 september heeft onze raad het WPP 2012-2015 geëvalueerd. Zie de notulen op het tabblad vergaderingen.

Op 22 september werd in het gemeentehuis een beeldvormende bijeenkomst gehouden. Daarbij waren ook enkele leden van onze raad en afgevaardigden van het PMB en de Seniorenraad aanwezig. De sheets kunt in vinden bij de vergaderstukken.

De gemeente heeft gereageerd op de evaluatie in de Reactie opmerkingen Evaluatie Welzijnsprestatieplan 2012-2015

De inspraakronde is gepland in januari 2016, ons advies over het concept wordt ook in januari 2016 verwacht.


Op 3 maart 2015 werd in het gemeentehuis een raadsessie gehouden over de ‘Monitoring van het sociaal domein in De Kempen’.

Daarvoor waren uitgenodigd de leden van de gemeenteraad en commissie van de gemeente Eersel, de leden van de Wmo Adviesraad en leden van het cliëntenplatform ISD De Kempen.Uitnodiging 3 maart 2015

Hier kunt u de gehouden presentatie inzien en downloaden Presentatie 3 maart 2015 gemeentehuis Eersel


Mevr. Ria van der Hamsvoord, wethouder, praatte ons in de vergadering van 12 januari 2015 bij over de s.v.z. en de speerpunten voor 2015.

Want 2015 zal een belangrijk jaar zijn:

–          het is zaak de continuïteit te waarborgen,

–          te zorgen dat de nieuwe instroom van zorgvragen goed wordt begeleid en

–          dat de doorontwikkeling van de Wmo wordt vormgegeven.

1. In het 1e kwartaal van 2015 zal de gemeenteraad een voorstel ontvangen, hoe de monitoring vorm te geven. Aan de Wmo Adviesraad zal hierover een advies worden gevraagd.

2. De Participatiewet gaat in op 1 juli 2015: daarin zal worden afgestemd met de arbeidsmarkt in de regio met 14 gemeenten.

3. Het Welzijnsprestatieplan 2015-2019: dit is het instrument waaruit de doorontwikkeling moet blijken.

De vraag is: hoe neem je mensen mee en geef je de transformatie vorm?

In maart/april wordt hierover een grote bijeenkomst georganiseerd voor Wmo raad, dorpsraden, zorgaanbieders en – afnemers e.a. In deze bijeenkomst wil de gemeente allereerst informeren, bijv. over ketensamenwerking, welzijnsprestatieplan, inclusiefbeleid etc. Tevens is dit een goede gelegenheid om nieuwe onderwerpen te introduceren, zoals zorg voorelkaar, dementievriendelijke gemeente, sociale kaart, kansen nieuwe ict ontwikkelingen, gezondheidspreventie.

Het is de bedoeling zoveel mogelijk burgers te bereiken. Daarvoor moeten we ook naar de kernen toegaan. De lokale structuur maakt veel uit.

De voorzitter merkt op dat er veel raakvlakken zijn met onze prioriteiten uit de zelfevaluatie. We moeten met elkaar overleggen hoe we kunnen bijdragen aan de monitorfunctie. Ook de communicatie is een speerpunt: beter contact met dorpsraden en doelgroepen en hen uitnodigen tot samenwerking.

De Kempengemeenten vinden dat de processen lokaal moeten worden uitgerold. Maar dan wel kaders stellen op macro niveau en op micro niveau maatwerk leveren.


Hier het Verslag jaarlijks overleg van de WMO Adviesraad Eersel met het college van Burgemeester en Wethouders 13-10-2014


Op 7 oktober 2014 vond een informatieve werkbijeenkomst plaats in het gemeentehuis van Eersel van de leden van de Wmo Adviesraad met de gemeenteraad van Eersel over de drie transities. Alle info hierover vind u in deze bestanden:

Opening R.v.d.Hamsvoord infoavond met gemeenteraad 7-10-2014

Infobijeenkomst 7 oktober 2014 met de raadsfracties

Presentatie WMO infoavond 7-10-2014

Presentatie PW infoavond 7-10-2014

Presentatie Jeugd infoavond 7-10-2014


Kennismaking met de wethouders Wmo gemeente Eersel in de vergadering van 23 juni 2014

Sinds 2 maanden heeft Eersel een nieuw college. Mevr. R. van der Hamsvoord en mevr. L. Sjouw delen de portefeuille Wmo. In goed overleg en met veel samenspraak moet een goede match mogelijk zijn.

Ria van der Hamsvoord blijft verantwoordelijk voor het gedeelte welzijn en zorg, Liesbeth Sjouw zal zich met name bezighouden met de participatie. T. van Hoef is ook de contactpersoon voor sociale zaken.

 • Doelstelling en plannen college: door ontwikkelen wat reeds in gang gezet is. In de Wmo en Jeugdzorg is een goede basis gelegd om de decentralisatie vorm te geven. In de zorg wordt gestreefd naar maatwerk op basis van regie. In de participatie is al veel gerealiseerd. Daar zal het accent liggen op preventie.

In de coalitieonderhandelingen werd het belang van de partners die willen door ontwikkelen zeer groot geacht. Zeker m.b.t. tot de zgn. 3D’s is de bereidheid tot samenwerken groot.

Men is zich bewust van de krappe planning (voor iedereen) en het korte tijdsbestek waarin e.e.a. moet worden gerealiseerd.

 • De ISD is zowel beleidsmaker als uitvoerend orgaan. Echter de besluitvorming komt terug bij het college. De cliëntenraad heeft ook een adviesrol. Er moet wel duidelijkheid zijn omtrent de taken van de Wmo adviesraad t.o.v. de cliëntenraad.
 • Regionale samenwerking: in de vorige collegeperiode werd met de gemeenten gezamenlijk beleid gemaakt in een eenduidige kaderstelling. Nu bevinden de nieuwe colleges zich in een zoekproces met beginners-perikelen. De eensgezindheid en samenwerking moet opnieuw verstevigd worden.

Nu openlijk gesproken wordt over een grote Kempengemeente, wordt hier en daar op de rem getrapt.

 • De samenwerking tussen het Gow en het steunpunt vrijwilligers is nog niet concreet. In de voorjaarsnota is geld gevraagd voor het steunpunt en dat heeft zijn politieke duiding gehad. In november wordt uitsluitsel gegeven, maar men moet er rekening mee houden dat er geen geld en nog een groot gat te dichten is.

De vergadering laat weten dat samenwerking tussen steunpunt en gow een prima ontwikkeling is, maar waarborg a.u.b. wat nu goed bevalt.

 • Woonvisie Eersel: is weinig Wmo- proof. Er wordt een praatdocument gemaakt, waarin Wmo, domotica, scheiding van wonen en zorg, nieuwe vormen van beschermd wonen etc. aan de orde moeten komen.

De woningstichting heeft kenbaar gemaakt minder ruimte te hebben om te investeren en is gebonden aan nieuwe regelgeving. De gemeenten zullen zelf actie moeten ondernemen. Ook hierin weer afstemmen met de regio.

Onze raad volgt de ontwikkelingen met grote interesse.

 • De informatiebijeenkomst over de nieuwe verordening was geen heldere en transparante bijeenkomst. De Jeugdzorg staat beter op de rit dan de Wmo. Onze raad zal het verslag toevoegen aan het advies m.b.t. de nieuwe verordening 2015.
 • Mantelzorgcompliment: er zijn geen aanvullende middelen beschikbaar ter compensatie. Waarschijnlijk zal ‘een pakket van maatregelen’ de mantelzorgers moeten ondersteunen. Onze raad zal ook dit onderwerp met belangstelling volgen.

De volgende afspraken zijn vastgelegd:

°          Op 23 juni a.s. van 14.00 – 14.30 uur: nadere kennismaking met wethouders van der Hamsvoord en Sjouw

°          Op 13 oktober van 13.30 – 15.00 uur voor het jaarlijks overleg met het voltallige college.


Op 28 november 2013 werd in het gemeentehuis Eersel een bijeenkomst gehouden van de Wmo Adviesraad Eersel met de politieke partijen van Eersel.

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2014 worden gehouden, zullen de politieke partijen binnenkort hun programma voor de raadsperiode 2014/2018 publiceren.

Voor meer info open Verslag bijeenkomst met politieke partijen 28-11-2013 def.

_____________________________________________________________________________________________

Op 15 augustus 2013 hadden de leden van de WMO Adviesraad Eersel een gesprek met het college van B&W (in het gemeentehuis te Eersel). 


Aanwezig waren:

Namens de gemeente Eersel: Mevr. J.A.M. Thijs- Rademakers, burgemeester, mevr. M.T.L. van der Hamsvoord- Huijbers, wethouder, de heer S.J. Kraaijeveld, wethouder en mr. H.J.M. Timmermans, gemeentesecretaris.

Namens de Wmo Adviesraad Eersel: P. Verbraak, C. van Hoof,  E. Vaarkamp, N. Verdonk, M. Vermeulen, J. Wouters, M. van de Ven, D. Verbeek, F. Masselink, C. Beerens. Afwezig met bericht van verhindering: G. Menting, T. van Unen- v.d. Heijden, J. Bloemsma.

Notulist: R. Castelijns, secretaris

1.       Opening

De burgemeester heet iedereen van harte welkom. Ze beaamt de belangrijke functie van de Wmo Adviesraad, nu er grote veranderingen aanstaande zijn. Er zal door de omvorming van de maatschappij steeds meer verantwoordelijkheid van de gemeente naar de burger gaan. Dat zal soms een worsteling zijn, maar het is mede interessant te ervaren waar verbeteringen mogelijk zijn. Daarbij vindt ze het wel belangrijk de reikwijdte van de invloed van de Wmo Adviesraad te bepalen.

Voorstelrondje

De burgemeester deelt mee dat twee wethouders, de heren R.T.R.W. van Hooff en P.F.M.G. van den Bliek, niet bij dit overleg aanwezig kunnen zijn.

De Wmo Adviesraad bestaat uit 14 leden, zijn afgevaardigden van alle geledingen in de maatschappij en afkomstig uit de verschillende dorpen. Ze doen dit werk met veel plezier, de presentie is hoog.

De vergaderingen worden voorbereid in het agendaoverleg, samen met mevr. T. van Hoef.

Van belang voor de communicatie is de (vernieuwde) website. Transparant en geschikt voor dynamisch gebruik. Bovendien heeft ze een archieffunctie.

2.       Advisering Wmo Adviesraad

Onze advisering heeft een integrale insteek. De raad heeft de indruk dat het integrale denken bij de gemeente er nog niet altijd inzit. (Wellicht zou een Wmo paragraaf kunnen worden toegevoegd aan de beleidsdocumenten.)

In de onderlinge samenwerking is de communicatie en informatievoorziening van groot belang. Een voorbeeld van het ontbreken daarvan wordt duidelijk rond het advies inzake het jongeren alcoholbeleid.

Het is de wens van de Wmo adviesraad om in een vroegtijdig stadium betrokken te worden bij het beleid en dus de besluitvorming. Het voorstel is dan ook om, op initiatief van de vertegenwoordigers van de verschillende doelgroepen, tussentijds overleg te plannen met de betreffende beleidsambtenaren en projectleiders.

De vraag is hoe het Wmo traject eruit ziet. De mensen in de raad staan dicht bij de praktijk en willen het beleid concretiseren. In de discussie met de ambtelijke besluitvorming geeft dat spanningspunten. Een ander spanningsveld ligt nog wel eens bij de gemeenteraad.

In de toekomst moet geprobeerd worden een werkwijze te ontwikkelen, waarbij de participatie geborgd is. Er is al gewerkt aan een werkwijzer participatie, om die bewustwording van de mensen intern te bevorderen; in de structuur (aangepast en met inschakeling specialisten) en de cultuur (op tijd alle mensen bij elkaar brengen, daarbij ook de buitenwacht bedienen).

Een belangrijk punt van aandacht is de relatie tussen de gemeente en de Wmo Adviesraad, cliëntenraad en de dorpsraden. Ook hierin moet een evenwicht gevonden worden. De integraliteit, kern van het beleid en de draagkracht liggen met name bij de dorpsraden. De notitie hierover kan op korte termijn in de Wmo raad behandeld worden.

Uiteindelijk hebben alle partijen één belang en dat is de burger. Die is het meest gediend bij een goede samenwerking, korte lijnen en soepele interactie van alle partijen.

3.       Proactieve opstelling

De Raad wil zich proactief opstellen, door ook zonder adviesvragen na te gaan waar prioriteiten liggen bij de achterban en hoe daar vanuit de Adviesraad op ingezet kan worden.

Een duidelijk signaal is het speerpunt van de senioren: dementie.

Voor wat betreft de ketenzorg is de raad van mening dat daar in de volgende slag (werkafspraken) gemaakt moet worden. Het is echter zaak niet alleen deze pretentie te hebben, maar we moeten het ook kunnen waarmaken.\

4.         Samenwerking in de Kempen

De Kempengemeenten werken intensief samen op het gebied van de drie transities. Inmiddels is een concept protocol voor samenwerking tussen de Wmo raden van de Kempengemeenten opgesteld. De interne discussie in de Wmo raden hierover wordt nog gevoerd én het zal besproken worden in het portefeuillehoudersoverleg.

De Kempengemeenten hebben projectleiders aangesteld om de transities jeugd en AWBZ te begeleiden. De gezamenlijke Wmo raden zouden in dit proces het belang van de burger moeten bewaken.

Echter, zolang de verschillende gemeenteraden een eigen accent inbrengen, valt het niet mee om gezamenlijk op te trekken.

5.         Financiën

De Wmo Adviesraad heeft de financiën op orde en ook de bereidheid te kijken naar de besteding van de gelden. De penningmeester overlegt hierover met de wethouder.

6.         Rondvraag

–          N. Verdonk: hoe is de stand van zake inz. de buurtboerderij Kerkebogten?

–          GGD rapport belevingsonderzoek Eindhoven Airport: er volgt een uitnodiging voor de informatieronde.

–          E. Vaarkamp: m.b.t. de ketenzorg moeten niet alleen de formele maar ook de informele partijen bekend zijn.

–          R. v.d. Hamsvoord: 

Staatssecr. Van Rijn heeft een brief gestuurd over het inclusiebeleid. 

Er wordt een wijkontwikkelplan opgesteld m.b.t. de opgroei omstandigheden in Eersel Zuid. Agenderen en toelichten in Wmo vergadering. 

Het Wmo loket start een klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2013. Wordt a.s. maandag besproken in Wmo vergadering.

De burgemeester dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en verlaat om 11.00 uur de vergadering. De heer Timmers sluit na de rondvraag de vergadering.

De raad dankt B&W voor dit gesprek. Zij is zich ervan bewust dat de materie nog vrij abstract aan de orde is voor de gemeente. Wel jammer dat twee wethouders afwezig waren. Met name de wethouder van ruimtelijke ordening heeft een belangrijke rol in de transitie Wmo.

De cursief gedrukte alinea’s zijn toevoegingen van de Adviesraad uit de terugblik op dit gesprek met B&W, besproken in de vergadering van 19-8-2013.


In de vergadering van de WMO Adviesraad Eersel, die werd gehouden op 14 januari 2013, was wethouder mevr. R. van der Hamsvoord uitgenodigd.

In het gesprek met de leden gaat zij in op de betekenis van het regeerakkoord  Rutte II en het volgende werd besproken:

 • Veel taken die nu onder de AWBZ vallen, zullen in de toekomst moeten worden uitgevoerd door de gemeente in het kader van de WMO. De nieuwe wet is van toepassing voor alle hulpvragen van mensen die thuis wonen.
 • Een van de belangrijkste uitgangspunten daarbij is de scheiding van ‘zorg’ en ‘wonen’. Vanaf 1-1-2014 zal deze scheiding bij nieuwe cliënten strikter worden toegepast. Voor cliënten die al een zorgindicatie hebben, blijft de bestaande situatie gehandhaafd tot een nieuwe indicatie wordt afgegeven. De kosten van wonen zullen voor rekening van de burger komen.
 • Deze nieuwe wetgeving vraagt veel expertise van de gemeente. Daarom zal samengewerkt worden met externe partijen, zorgaanbieders en regionaal met de Kempengemeenten.
 • Voor de gemeentelijke WMO bijdrage  geldt een verdeelsleutel en het geld dat de gemeente hiervoor ontvangt, wordt ook daaraan besteed. Het beleid wordt in een verordening vastgesteld, wél met een zgn. open eind regeling.  De gemeente heeft nl. de plicht om de burger tegemoet te komen.Maar het is ook een compensatiewet, d.w.z. je mag een beroep doen op de eigen kracht van de cliënten. Tot nu toe heeft de gemeente geen zicht op de financiën. De gemeente Eersel heeft wel een bestemmingsreserve WMO in de begroting opgenomen. De doelgroepen en de aantallen zijn bekend.
 • Het Rijk vraagt in het regeerakkoord tevens een bezuiniging van 25%. Een gedeelte daarvan zal gehaald worden uit de bureaucratie en indicatiestellingen, vermindering vervoerskosten en overhead bij de zorgaanbieders.
 • Wordt de zorg inkomensafhankelijk? Dat zal op grond van jurisprudentie (nog) niet het geval zijn. Nog niet alle consequenties van de scheiding van zorg en wonen zijn duidelijk. Samenvattend zal meer verantwoordelijkheid worden gelegd bij de gemeenten, de mensen zelf en hun omgeving.
 • Wie is de coördinator/organisator? Dat kan heel verschillend zijn. Gestreefd wordt naar wijkteamgerichte aansturing, waarin de keten voldoende wordt georganiseerd en de deskundigheid wordt bevorderd. Er zal voorzien worden in meer volume voor WMO consulenten, die dichter bij de dorpen staan en bekend zijn met de plaatselijke situatie.
 • Wat verwacht de wethouder van de WMO Adviesraad? De wethouder zou het prettig vinden om goed in gesprek te blijven met de WMO Adviesraad. Uitwisseling van informatie vooraf is belangrijk. Samen bedenken welke consequenties het uitgestippelde beleid zal hebben; waar de knelpunten zitten, of er draagvlak is etc. Er zijn weinig zekerheden, 2013 wordt een belangrijk jaar v.w.b. de WMO! De vergadering stelt aan de wethouder voor om regelmatig een overleg met onze raad in de plannen. Zij vindt het een goed plan.
 • Er wordt besloten om de notitie van de seniorenraad en het overleg ketenzorg te behandelen in het volgende overleg.
  • Dementie raakt vele vlakken en de kosten van de arrangementen moeten worden afgestemd met alle zorgaanbieders  en verzekeraars.
  • Publicatie in de welzijnswijzer: 10 punten dementievriendelijke gemeenten.
  • De ketenzorg met kantelingsgerichte werkwijzen zoals die is opgezet in Steensel en Wintelre, is een blauwdruk voor andere gemeenten.

Als de wethouders van de Kempengemeenten groen licht geven aan het beleid, kan het proces worden opgestart en komt een adviesaanvraag naar de WMO Adviesraad.

Alle documenten komen ter inzage naar de raad.