Links

Waar staat je gemeente?

Vergelijk, verbaas, verbeter! Bekijk de cijfers van uw gemeente in https://www.waarstaatjegemeente.nl

Steunwijzer

Het is belangrijk dat burgers tevreden zijn over professionele hulpverlening. Het doel van Steunwijzer is, om burgers een nadrukkelijke stem te geven in de hulp- en zorgverlening die wordt ingekocht. Goede informatievoorziening vanuit de gemeente is daarvoor cruciaal. Zie www.steunwijzer.nl en  https://eindhoven.steunwijzer.nl

Zorg Wijzer

Op Zorg Wijzer staat een uitgebreid kennisdossier over de Wmo (taken van gemeente, wijzigingen en aanvraagprocedure). Deze pagina is hier te raadplegen: https://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo


Langdurige zorg

Vanaf 2015 gaat de langdurige zorg via de AWBZ in Nederland volledig op de schop. Op de pagina ‘Hervorming van de langdurige zorg’ , https://www.vgz.nl/zorgadvies/hervorming-langdurige-zorg , kunnen bezoekers per zorgsoort alle belangrijke veranderingen terugvinden, waaronder de zorg vanuit Wmo en de veranderingen in het Pgb. Handig voor bezoekers die behoefte hebben aan een duidelijk overzicht m.b.t. de toekomstige inrichting van hun zorg.


Overheid

Gemeente Eersel

Gemeentelijke website van de gemeente Eersel

www.eersel.nl


WMO

Onderdeel Wmo van de website Informatie Pon-Brabant

Kennisinstituut op het sociale domein

www.pon-brabant.nlVerwey-Jonker

Onafhankelijk onderzoeksinstituut voor advies en innovatie op sociaal-maatschappelijk terrein

www.verwey-jonker.nl


Leefwijzer

Algemene Informatie

www.leefwijzer.nl


VNG

Algemene informatie

www.vng.nl


Zorg

Zuidzorg

Zorginstelling

www.zuidzorg.nl


RSZK

Regioale Stchting Zorgcentra de Kempen

www.rszk.nl


LunetZorg

Lunet zorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking

www.lunetzorg.nl


Stichting De Boei

Zorginstelling aangesloten bij GGzE. Biedt professionele hulp vanwege psychische of psychiatrische aandoeningen

www.deboei.com


CIZ

Centrum indicatiestelling zorg. Het CIZ bepaalt als onafhankelijke organisatie of iemand in aanmerking komt voor AWBZ-zorg

www.ciz.nl


Zorgbelang Nederland

Zorgbelang Nederland is de brancheorganisatie van de 13 regionale Zorgbelangorganisaties die elk actief zijn in hun eigen regio. Zij werken aan optimale zorg- en welzijnsvoorzieningen.

www.zorgbelang-nederland.nl


Wonen

Wonen op leeftijd

Senioren en mensen met een beperking ervan bewust maken, dat veiligheid en comfort belangrijk zijn om tot op hoge leeftijd gebruik te kunnen maken van de eigen woning

www.wonenopleeftijd.nl


Woningstichting de Zaligheden

Woningstichting de Zaligheden verhuurt, onderhoudt, renoveert en ontwikkelt woonruimten in de Kempen

www.wsz.nl


Welzijn

Ouderenwerk De Kempen

Het Gecoördineerd Ouderenwerk De Kempen (GOW) wil met haar inzet het zelfstandig wonen en functioneren, de maatschappelijke integratie en het welzijn bevorderen van ouderen, mensen met een functiebeperking en chronisch zieken.

www.ouderenwerkdekempen.nl


Mezzo

Mezzo zet zich in voor iedereen die langdurig en onbetaald voor een ander zorgt en geeft steun, informatie en advies en behartigt de belangen van mantelzorgers en de vrijwilligerszorg.

www.mezzo.nl


MinVWS

Het is de ambitie van VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws