Koepel Adviesraden Sociaal Domein


Brieven voor de wethouder en beleidsambtenaar

In de eerste week van september 2017 heeft de Koepel de bij het sociaal domein betrokken wethouders en de beleidsambtenaren van alle gemeenten in Nederland bijgaande brieven gestuurd om hen te informeren over de Koepel, de ontwikkelingen en de toekomst van de Koepel. Dat de Koepel actief is binnen het sociaal domein en vooral  over de betekenis die de Koepel kan hebben voor de adviesraad binnen hun gemeente. Lees de Brief beleidsambtenaar en Brief wethouder. 


Op 14 juli 2016 werd het VN-verdrag echt van kracht in Nederland. Op 21 januari van dit jaar stemde de Tweede Kamer in met het verdrag, gevolgd door de Eerste Kamer op 12 april.

Ludiek actie Coalitie voor Inclusie

De Coalitie heeft als missie om de implementatie van het VN-verdrag te realiseren en zo te werken aan een inclusieve samenleving. Met selfies wil de Coalitie laten zien dat Nederland vanaf die datum toegankelijk wordt. Maak daarom op 14 juli een selfie en laat zien dat je blij bent met de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking: “#Nederland wordt ook toegankelijk dankzij het #VNverdrag!” Lees hier meer over deze actie

Meer info over het VN-Verdrag:

  • Hier treft u een korte animatie over het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
  • Hier treft u een handig Casusboekje VN-verdrag rechten van personen met een handicap
  • Hoe ziet het leven voor mensen met een beperking eruit in Nederland? Dat kunnen alleen mensen zelf vertellen. De Coalitie voor Inclusie wil graag weten wat u meemaakt.  Vertel hier uw verhaal: www.vnvertelpunt.nl

UIT DE LEDENBRIEF VAN DE KOEPEL (maart 2016)

Na maanden van overleg, spanning en geduld is het dan zover: VWS heeft ons verzoek tot subsidieverlening Burgerparticipatie op lokaal niveau 2016 – 2017 positief gewaardeerd en de aangevraagde subsidie is inmiddels toegekend. De afgelopen maanden heeft dit proces veel aandacht gevraagd van het bestuur en de bureaumedewerkers van de Koepel. Hiernaast hebben we de informatievoorziening en verdere dienstverlening voor onze leden in de ‘lucht’ weten te houden. De aandacht van de Koepel zal zich de komende tijd volledig richten op de invulling en uitvoering van het nieuwe activiteitenplan. Hiervoor werken we nauw samen met onze partners, de gemeenten, de VNG, en het Ministerie van VWS. Verder zullen we de samenwerking met het programma Aandacht voor Iedereen (AVI) voortzetten dat vooral op lokaal niveau haar uitvoeringskracht kan inzetten. Naast de genoemde partners zullen we onze samenwerking verbreden met nieuwe partners.

Tijdens de laatste ledenvergadering is gekozen voor een nieuwe naam: KOEPEL ADVIESRADEN SOCIAAL DOMEIN. De komende weken zal deze naam en het nieuwe logo van de Koepel worden aangepast in onze uitingen als website, nieuwsbrief, Twitter, LinkedIn, etc…. Er is gekozen voor het maximale behoud van herkenbaarheid. Naast o.a. een nieuwe domeinnaam en nieuwe e-mailadressen blijven de oude mailadressen, websitegevens, etc… vooralsnog gewoon bereikbaar.

Voor wie is de Koepel Adviesraden Sociaal Domein er?

Natuurlijk zijn we er voor u. Maar hiernaast wil de Koepel zich openstellen voor alle raden, platforms en netwerken in het sociale domein die op lokaal niveau belangen behartigen, adviseren aan gemeente en/of gezamenlijk initiatieven uitvoeren.

Het gaat erom de zeggenschap en participatie op lokaal niveau in de breedte te versterken. Vooral om daarmee de burger blijvend in positie te brengen als gelijkwaardige gesprekspartner én mede ontwikkelaar van beleid.

De Koepel is en blijft een vereniging en netwerkorganisatie nieuwe stijl, zonder huisvesting en met flexibel opdrachtgeverschap. Een bestuur, bestaande uit vrijwilligers, stuurt een klein bureau aan (1,2 FTE totaal), waarvan de medewerkers zorgen voor de dienstverlening aan de leden in samenwerking met partners. Daar omheen functioneert een wisselende schil van experts die op thema beschikbaar zijn. Deze succesformule nutten we verder uit. Ook willen we met onze partners programmatisch zaken uitvoeren die in de breedte versterking van lokale zeggenschap en participatie als resultaat hebben. De burger is hierbij steeds het vertrekpunt. Tevens halen we signalen op om lokaal, regionaal en landelijk beleid vanuit burgerperspectief te bevorderen. Door deze keuzes besteden we onze middelen optimaal aan dienstverlening voor onze leden en voorkomen we overheadkosten.

Verder blijven we inzetten op een goede informatievoorziening. Hiervoor ontwikkelen we, uiteraard in nauw overleg met leden uit het land, een nieuw informatieplatform dat de komende maanden zal worden uitgewerkt.

Ontwikkelagenda

We zijn als Koepel nauw betrokken bij de ontwikkeling van de gemeenschappelijke ontwikkelagenda 2016-2017. Vanuit onze specifieke expertise aangaande het integrale inwonersperspectief zullen wij bijdragen aan deze agenda.


Stand van zaken toekomst Wmo Adviesraden december 2015:

De Koepel kan terugkijken op een bijzonder jaar. Een jaar waarin de drie nieuwe wetten in het kader van de 3 decentralisaties in de praktijk zijn ingevoerd met grote gevolgen voor de gemeenten en de Wmo-adviesraden. Een spannend jaar met veel onrust en onzekerheid voor grote groepen mensen. Als Koepel hebben we u waar mogelijk voorzien van relevante informatie rondom alle ontwikkelingen en getracht ervaringen en vragen uit het land te beantwoordden en te delen.

Naar aanleiding van een ledenraadpleging dit najaar blijkt dat onze leden van mening zijn dat de Koepel zich moet profileren als landelijk kenniscentrum voor lokale adviesraden. Zij vinden vooral de informatiefunctie hierbij essentieel, omdat de informatie vanuit de Koepel werkt als een ‘filter’ voor hun werkzaamheden en daarop is toegespitst. Ook ziet men de landelijke lobbyfunctie als belangrijk vanuit het oogpunt van de onafhankelijkheid van onze vereniging. Tenslotte vinden de leden de servicefunctie van de Koepel belangrijk en zien deze functie graag uitbreiden.

Stand van zaken ´Toekomst´

Wij informeerden u al eerder over de toekomst van de Koepel en het proces van subsidie aanvraag bij het Ministerie van VWS. Op dit moment kunnen wij u melden dat de subsidieaanvraag is ingediend. Onze aanvraag wordt betrokken bij de gemeenschappelijke ontwikkelagenda Hervorming Langdurige Zorg van het Ministerie. Dit betekent dat er medio februari duidelijkheid is over de activiteiteninvulling van de Koepel voor u. U accordeerde het activiteitenplan tijdens de laatste ALV in november. Tijdens de te houden ledenraadplegingen en tijdens onze ALV in mei nemen wij u mee in de meest actuele stand van zaken van het activiteitenplan en gaan in we op de inhoudelijke thema’s van dat moment. Graag horen we van u waar u behoefte aan heeft tijdens deze bijeenkomsten.

Naast ontmoeting en discussie met u willen wij u graag persoonlijk spreken, om te horen wat er bij u speelt. De vereniging is er tenslotte voor u. Hiervoor zal het bureau in de periode januari – maart telefonisch contact opnemen met u. Mocht u nog wijzigingen hebben in contactpersonen of andere gegevens, dan horen wij dit graag zo snel mogelijk!


Sinds 1 juli 2013 is de Wmo Adviesraad Eersel lid van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

Koepel Adviesraden Sociaal Domein, in 2008 opgericht als Koepel Wmo-raden, is een vereniging van lokale adviesraden. De Koepel richt zich op verbreding van het werk van adviesraden van Wmo naar het complete sociale domein. De Koepel focust zich op lokaal met van daaruit verbreding naar wijkgericht en regionaal werken. Tevens haalt de Koepel signalen op om lokaal, regionaal en landelijk beleid vanuit burgerperspectief te bevorderen. De leden van de Koepel willen inzetten op: burgers versterken in regievoeren door het verstevigen van zeggenschap en participatie. Dit doet de Koepel door:

  • Adviesraden, platforms, commissies te verbinden tot verbrede netwerken
  • Participatie en burgerschap te versterken
  • Vernieuwing in participatie te stimuleren

Zie ook www.koepeladviesradensociaaldomein.nl