Jeugd

De vertegenwoordigers van de jeugd in de Adviesraad zetten zich in voor alle jongeren die problemen hebben, welke die ook mogen zijn.

In het nieuwe jeugdstelsel (ingaand 2015) heeft de gemeente de verantwoordelijkheid gekregen voor alle vormen van jeugdhulp (inclusief specialistische hulp zoals jeugd-ggz, jeugd-lvb , gesloten jeugdhulp) en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Deze verantwoordelijkheid wordt in het voorstel voor de nieuwe Jeugdwet vormgegeven als een zorgplicht van gemeenten, de jeugdhulpplicht. De gemeente is verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van de verschillende vormen van jeugdhulp en van gecertificeerde instellingen en zorgt dat ieder kind dat een vorm van jeugdhulp nodig heeft, dit ook daadwerkelijk krijgt.

De vertegenwoordiging van de jeugd in de ASD  volgt de ontwikkelingen nauwgezet.  Het functioneren van het Centrum Jeugd en Gezin, hoe problemen worden gesignaleerd, capaciteiten van instellingen en pleeggezinnen, de bezuinigingen die door de overheid opgelegd worden, het zijn allemaal aandachtspunten.

Door de complexiteit en het ontbreken van een goede achterban is het lastig voor hen om de signalen op te vangen en te weten waar eventuele knelpunten liggen.  Deze site geeft u de gelegenheid om uw knelpunten met hen te delen!

Invulling Jeugdhulp in de Kempen: Er staan vijf jeugdhulpteams en een coördinatieteam CJG+ klaar om de benodigde ondersteuning te kunnen bieden aan jeugdigen en hun ouders in de Kempen.

Zie de website voor meer info:  www.cjgplusdekempen.nl