Iedereen doet mee!

Op 7 november jl. is het Manifest ‘Iedereen doet mee!’ ondertekend.

De gemeente Eersel wil een echte inclusieve gemeente zijn voor mensen met en zonder handicap,  beperking of kwetsbaarheid. Iedereen is gelijkwaardig.

INCLUSIE AGENDA

Wat is een inclusie agenda?
Alle gemeenten hebben de taak een plan van aanpak of een beleidsstuk op te stellen waarin ze duidelijk maken op welke manier ze het VN-verdrag uit gaan voeren.In dit plan staat een duidelijke omschrijving van de doelen, de verbeterpunten, de speerpunten en de actiepunten met daarbij aangegeven binnen welke termijn dit gaat gebeuren. In het plan moeten de onderwerpen onderwijs, werk, inkomen, vervoer, wonen en leven een plek krijgen.

Bijgesloten afbeelding laat goed zien waar de inclusie agenda/beleid over gaat.

Inclusie agenda uitgelegd

Het is belangrijk dat het plan samen met inwoners met een beperking, ervaringsdeskundigen
en/of belangenbehartigers wordt opgesteld. Zij mogen meepraten over wat beter kan.

De campagne die hiervoor gevoerd wordt, luidt dan ook: Niets over ons zonder ons. 

Iedereen doet mee!
Het VN-verdrag is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat iedereen overal mee kan doen
in onze samenleving. Helaas is er nog steeds sprake van uitsluiting van personen/groepen. En is er op allerlei terreinen sprake van ongelijke behandeling. Iemand kan bijvoorbeeld door haar/zijn beperking niet reizen met het openbaar vervoer en daardoor niet bij de opleiding van haar/zijn keuze komen.

We willen graag dat Nederland toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten en beperkingen. 

Inclusieve gemeente
Om het VN-verdrag zo goed mogelijk toe te kunnen passen in de gemeente Eersel, zijn beleidsambtenaren, tezamen met het PMB Eersel (Platform voor Mensen met een Beperking gemeente Eersel) en de ASD (Adviesraad Sociaal Domein Eersel), aan de slag gegaan om een inclusie agenda op te stellen. De titel hiervan luidt “Waarom moeilijk doen als het samen kan!”.

De inclusie agenda van de gemeente Eersel heeft als speerpunten:

 1. Bewustwording:
  Dit speerpunt gaat over je bewust zijn van iemands situatie. En begrip hebben voor mensen die ‘anders’ zijn. Je hebt vaak al een beeld of oordeel over iets of iemand zonder dat je je echt verdiept hebt in iemands leven. De beste manier om meer inzicht te krijgen, is door zelf te laten ervaren hoe het is om een beperking te hebben.
 2. Toegankelijkheid:
  Een ruim begrip. Het heeft betrekking op de toegankelijkheid van gebouwen, van de openbare ruimte, van het openbaar vervoer en van informatie. Bijvoorbeeld is de ingang van een winkel drempelvrij of is een website toegankelijk voor blinden of laaggeletterden.
 3. Participatie:
  Participeren is meedoen. Participatie heeft hier betrekking op meedoen in de samenleving en op werken, zowel betaald als vrijwilligerswerk.

Het in de praktijk brengen van deze inclusie agenda zal niet zonder slag of stoot gaan en zal geleidelijk aan plaatsvinden. Een grote uitdaging, want de ervaring leert dat elke beperking vaak een andere oplossing vraagt. Het is vooral belangrijk om alle neuzen dezelfde richting in te krijgen en open te staan voor anderen!

Inclusief agenda

 • iedereen doet mee
 • niemand wordt buitengesloten
 • rekening houden met de verschillende omstandigheden waarin mensen zitten
  en met mogelijke beperkingen waar ze mee te maken hebben
 • denk in mogelijkheden en zie beperkingen niet als belemmeringen.

 

Meer informatie over de inclusie agenda van Gemeente Eersel zie www.eersel.nl/inwoners/inclusieagenda