Doelgroepen

De Adviesraad Sociaal Domein Eersel bestaat uit vertegenwoodigers van lokale vrijwilligers- en belangenorganisaties in Eersel die op de een of andere manier raakvlakken hebben met de wetgeving op het Sociaal Domein.

De adviesraad bestaat uit  vertegenwoordigers van:

  • Senioren
  • Mantelzorgers
  • Vrijwilligers
  • Mensen met een lichamelijke beperking
  • Mensen met een verstandelijke beperking
  • Mensen met een psychische beperking
  • Jeugd
  • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, minima en statushouders

Elke belangengroepering vaardigt twee ‘leden’ af.

Belangrijk is ook te vermelden dat de adviesraadsleden ten aanzien van hun achterban de volgende taken hebben:

  • Onderhouden van contacten;
  • Voeden van de Adviesraad Sociaal Domein met signalen vanuit de achterban.