Bijeenkomst ‘Samenwerking en afstemming bij advisering in het Sociaal Domein’ gehouden op 1 december 2016

Zie voor het verslag van deze avond notulen-wmo-bijeenkomst-161201

In veel gemeenten in Nederland bezinnen Adviesraden WMO zich op hun rol en taak. Aanleiding is de verdere uitwerking van de decentralisatie Welzijn naar gemeenten door het operationeel worden van de WMO en invoering van de Jeugdwet en de Participatiewet.

Dat geldt ook voor onze Raad. In de afgelopen maanden hebben we, mede naar aanleiding van aan ons voorgelegde adviesaanvragen, met elkaar gesproken over de gewenste reikwijdte van onze advisering. Daarbij hebben we als uitgangspunt gekozen dat alleen advisering over het gehele ‘Sociale Domein’ wenselijk kan zijn. Voor elk van de wetten onder de decentralisatie naar gemeenten is sprake van een onderlinge samenhang met de sociale omgeving in de ruime zin van het woord of de inrichting van het sociale domein.

Wij willen dit onderwerp nader uitwerken met een aantal instellingen in onze gemeente, zoals de dorpsraden en leefbaarheidsgroepen, de kring KBO en het PMB, de ISD en haar cliëntenraad, het CJG etc.

Daarbij ging het wat ons betreft over de vraag hoe we dat het beste in samenspraak kunnen doen met de betrokken geledingen, waarvan sommigen ook een vertegenwoordiging in onze Raad hebben.

Zie ook het tabblad Wmo ontwikkelingen op deze site.