Adviezen

Zie hier het Advies studietoeslag 14 juli 2022, zoals uitgebracht door de ASD. 


Ook de gemeente Eersel krijgt te maken met de vluchtelingencrisis die het gevolg is van de oorlog in OekraÏne.  De ASD heeft B&W een (ongevraagd) advies gezonden. Zie Advies inclusie en vluchtelingen Oekraine


De Adviesraad heeft op 19 maart advies uitgebracht over de verordening Jeugdhulp 2022. 
Advies ‘verordening Jeugdhulp’ 2022


De ASD ondersteunt met een ongevraagd advies aan B&W de initiatieven van de dorpsraad in Steensel. Advies dorpsondersteuner Visieplan Dorpsraad Steensel


Voor het eerst werd een advies gevraagd met betrekking tot de beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang (Kempenbreed beleid). Zie de bijlage. Advies tegemoetkoming kinderopvang SMI 2022 


Nog een aanvulling op de Beleidsregels bijzondere bijstand Kempengemeenten 2022: zie ons advies d.d. 31 januari: Advies beleidsregels bijzondere bijstand Kempengemeenten 2022
en de reactie van de gemeente Reactie advies Beleidsregels bijzondere bijstand en Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang SMI


Kempenbreed wordt gewerkt aan een Woonzorgvisie Kempengemeenten. Zie hierbij ons advies: Advies Woonzorgvisie Kempengemeenten


Wederom heeft de ASD een advies gegeven bij de Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning, ditmaal over 2022: Advies Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning 2022
Zie hier de reactie van de gemeente Reactie op advies Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning 2022


De ASD ontving de uitnodiging om advies uit te brengen over de Regiovisie Beschermd Wonen, nadat op 6 oktober 2021 een online informatiebijeenkomst werd gehouden. 
Het advies kunt u hier inzien. Advies Regiovisie Beschermd Wonen 2022-2026


Hier kunt u het advies Handhavingskader na Wmo-toezicht inzien: 20210816 Handhavingskader kwaliteitstoezicht Wmo DEF


De ASD heeft haar zorgen over de uitvoering van het inclusiebeleid geuit in een advies dat werd uitgebracht in aug. 2021.  Lees daarover in Advies inclusie en participatie


De gemeente Eersel verzocht de ASD om op 7 juli 2021 deel te nemen aan de stakeholderssessie Omgevingsvisie 2.0 en daarop feedback te geven.  Die vindt u terug in Feedback stakeholderssessie Omgevingsvisie 7-7-21
Aansluitend heeft de ASD advies gegeven over het concept Omgevingsvisie 2.0.  Advies Conceptversie omgevingsvisie 2.0


Omdat de oprichting van de Opinieraad voor Kempenplus maar steeds niet van de grond komt, heeft de ASD gemeend met een advies te moeten bijdragen aan de structurele opzet van een de opinieraad: Advies oprichting Opinieraad Kempenplus
Zie ook  het advies van het PMB hierover bij tabblad vergaderingen 2021, bijlagen vergadering 7 juli. 


In vervolg op de adviezen over de Kadernota armoedebestrijding en de beleidsregels bijzondere bijstand heeft de ASD op 21 april geadviseerd m.b.t. de Schuldhulpverlening 2021.
Zie Advies beleidsregels Schuldhulpverlening 2021
en de reactie daarop Reactie advies beleidsregels schuldhulpverlening 2021


De gemeente Eersel heeft advies gevraagd over het concept evaluatie Welzijnskader. De ASD heeft dat concept tijdens een digitale sessie op 1 maart 2021 besproken. 
Het advies is als volgt: Advies evaluatie Welzijnskader 
Het verslag van de bespreking kunt u vinden op tabblad Vergaderjaar 2021. 

In de reactie van B&W wordt aangegeven dat de adviezen zijn verwerkt in de notitie:
Reactie advies evaluatie Welzijnskader en Evaluatie Welzijnskader 2017-2020 waarin advies verwerkt


Zie voor het advies op de beleidsregels bijzondere bijstand Kempengemeenten 2021, dat werd uitgebracht op 6 januari 2021 :
Advies beleidsregels bijzondere bijstand Kempengemeenten 2021


Op 5 oktober 2020 heeft de ASD  twee ongevraagde adviezen uitgebracht, namelijk


In september 2020 heeft de ASD op verzoek van B&W adviezen uitgebracht over de volgende drie onderwerpen:

De reactie op deze adviezen treft u hier: Reactie op de adviezen Beleidsregels MO 2020 inkoop Begeleiding en Kadernota Armoedebestrijding

Tevens heeft de adviesraad de gemeente gevraagd mee te werken aan een verbetertraject  m.b.t. de toegankelijkheid van het sociale domein. Zie Advies inzake traject Toegankelijkheid Sociaal Domein.
Zij antwoordde als volgt: Antwoord advies pilot toegankelijkheid


De advisering over het Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp 2020- 2024 liep vertraging op door late besluitvorming van het college.
Op 4 februari 2020 werd het advies van de ASD uitgebracht.

In september 2019 heeft de ASD haar advies over de Verordening Jeugdhulp gemeente Eersel 2019 uitgebracht: lees Advies Verordening Jeugdhulp gemeente Eersel 2019


De ASD heeft de gemeente Eersel gevraagd haar wederom te informeren over de stand van zaken inzake de omgevingsvisie en omgevingswet in Eersel.  In vervolg hierop is besloten een ongevraagd advies uit te brengen.  Zie Advies omgevingsvisie omgevingswet 3-7-2019


In vervolg op onze kennismaking met het nieuwe, per 1 juli 2019 op te richten Participatiebedrijf, heeft de ASD bij B&W een ongevraagd advies neergelegd. Zij wil in het kader van de integrale advisering een actieve rol vervullen bij de advisering van het Participatiebedrijf.

Bovendien heeft de ASD het gemeentebestuur gevraagd om de financiële reserves die de WVK in het verleden heeft opgebouwd en die nu terugvloeien naar de gemeenten, nadrukkelijk te bestemmen voor het Sociaal Domein!  Advies advisering Participatiebedrijf


De verordening en beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en beleidsregels bijzondere bijstand werden aangepast en de gemeente Eersel vroeg ons advies uit te brengen over deze nieuwe verordening en beleidsregels. Zie Advies verordening en beleidsregels MO en beleidsregels bijz. bijstand 2019 Eersel

Lees de Reactie Advies verordening en beleidsregels MO en beleidsregels bijz. bijstand 2019 Eersel.  In vervolg hierop zal een overleg plaatsvinden tussen de wethouder, beleidsmedewerker,  consulenten van het Wmo loket en leden van de ASD op maandag 21 oktober 2019 om 10.00 uur in het gemeentehuis .


De gemeente Eersel vroeg de Adviesraad om voor 15 juli advies uit te brengen over het Besluit en de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2018.  zie  Advies Besluit en Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gem. Eersel 2018 . De beleidsregels kunt u inzien op het tabblad vergaderingen 2018.

Wij ontvingen een reactie op 22 augustus Reactie advies Beleidsregels en Besluit Wmo Eersel 2018


Op 31 mei heeft de Adviesraad Sociaal Domein Eersel advies uitgebracht m.b.t.  aspecten van de vorming van het Participatiebedrijf. Zie  Advies vorming Participatiebedrijf


Op 13 maart 2018 werd advies uitgebracht over de volgende onderwerpen:

  1. Privacybeleid Sociaal Domein Kempengemeenten: Advies Privacybeleid Soc. Domein Kempengemeenten
  2. Notitie verantwoordingsvrij bedrag pgb Wmo: Advies notitie verantwoordingsvrij bedrag pgb Wmo
  3. Uitvoeringsplan vrijwilligerswerk 2018-2021: Advies concept Uitvoeringsplan vrijwilligersbeleid 2018-2021

Het antwoord op het Advies Privacybeleid Soc. Domein Kempengemeenten werd verwoord in Reactie op advies Privacybeleid Sociaal domein Kempengemeenten en de Raadsinformatie AVG Kempengemeenten.


De adviesraad heeft in een brief aan het college ook aandacht gevraagd voor de Licht Verstandelijk Beperkten (LVB).  Brief B&W reactie Aandacht LVB Zorgbelang.

In februari 2018 heeft ook het Platform VG Zuidoost Brabant een brief met dit onderwerp gezonden aan alle gemeentebesturen.  Zie ook het verslag van de vergadering van de ASD d.d. 5 maart 2018.


In de vergadering van onze raad d.d. 13 november 2017 stond ook de omgevingsvisie/ omgevingswet op de agenda. Dit item werd ons aangereikt door de landelijke Koepel van Adviesraden Sociaal Domein en we hebben beleidsmedewerker B. Joosten gevraagd en bereid gevonden om ons middels een presentatie te informeren over de huidige stand van zaken in de gemeente Eersel.

In vervolg hierop werd besloten in een ongevraagd advies een verzoek te richten aan B&W om vroegtijdig betrokken te worden bij de beleidsvorming. Lees Brief B&W Omgevingsvisie gem. Eersel


In de vergadering van 9 oktober 2017 werden twee uit te brengen adviezen besproken. De Wmo adviesraad bracht advies uit over het Minimabeleid Kempengemeenten 2018-2022: Advies Minimabeleid Kempengemeenten 2018-2022.  En zie hier het ontvangen antwoord op ons advies:  Reactie advies minimabeleid De Kempen

Ook werd in dezelfde vergadering de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 besproken en vervolgens het Advies verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 uitgebracht.  Het antwoord op het advies over deze verordening leest u hier: Reactie advies verordening maatschappelijke ondersteuning 2018


Verkenning naar de positie van Eersel binnen samenwerking Kempengemeenten:

In het voorjaar 2017 heeft overleg plaatsgevonden over de bestuurlijke toekomst van Eersel met de vier O’s. Conclusie: bestuurlijke besluitvorming op Kempenniveau, daarbij lokale kwaliteiten waarborgen en de uitvoering differentiëren. Ook de Wmo Adviesraad heeft haar zienswijze ingediend: Wmo veerkrachtig bestuur


Op 1 december 2016 ontvingen we de volgende reactie van gemeente Eersel reactie-toekomstbestendig-accommodatiebeleid-2017-2020

Op 29 november bracht de Wmo Adviesraad een – ongevraagd – advies uit over het ‘concept Toekomstbestendig accommodatiebeleid 2017-2020’; zie Advies-concept-toekomstbestendig-accommodatiebeleid-2017-2020.

Daarin werd ook de zienswijze van het PMB meegenomen. Zie 2016-10-29-zienswijze-pmb-toekomstbestendig-accommodatiebeleid-2017-2020


In de vergadering van 5 september 2016 werd besloten om naar aanleiding van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 een advies hierover te sturen aan het college van

B&W: advies-clientervaringsonderzoek-wmo-2016


In de vergadering van 4 juli 2016 werden de ‘nadere regels PGB Jeugdhulp’ en onderwerpen voor het ‘activiteitenplan 2017 Gow’ besproken.

Over beide onderwerpen werd advies uitgebracht: Advies nadere regels PGB Jeugdhulp en Advies activiteitenplan 2017 gow

29 mei 2017 ontvingen we de reactie van de gemeente op ons advies: Reactie advies nadere regels PGB


In de vergadering van 11 april 2016 informeerde de beleidsmedewerker ruimtelijke ordening de Wmo Adviesraad over de voortgang van het ontwikkelplan Eersel Zuid.

In vervolg hierop heeft de raad het volgende advies uitgebracht: Advies ontwikkelplan Eersel Zuid

De reactie van de gemeente Eersel kunt u lezen in Reactie op advies Eersel Zuid


De gemeente Eersel vroeg de Wmo Adviesraad advies inzake de Uitvoering Participatiewet in de Kempen over de volgende onderwerpen:

  1. Het voorgestelde dienstverleningsmodel
  2. De voorgestelde scenario’s voor participatie
  3. De dekkingsvoorstellen om het tekort op het participatiebudget te dekken
  4. De realisatie van één garantiebaan voor Eersel in 2016, oplopend tot 2,5 in 2020.

Op 18 april werd het advies uitgebracht. Zie Advies Uitvoering Participatiewet in de Kempen

We ontvingen op 29 mei 2017 de volgende reactie: Reactie uitvoering Participatiewet de Kempen


Op 26 januari 2016 heeft de Wmo Adviesraad alsvolgt advies uitgebracht over het concept Welzijnskader 2016-2019: Advies concept Welzijnskader 2016-2019

De 6 bijlagen zijn een integraal onderdeel van het advies:

In een email heeft de gemeente een Reactie advies Welzijnskader 2017-2020 gegeven.


Voor het advies over de ‘Monitor van het sociaal domein’ met de focus op jeugdhulp, d.d. 20 juli 2015, zie Advies monitor jeugdhulp en stappenplan calamiteiten

en de reactie van de gemeenten in De Kempen hierop Reactie monitor jeugdhulp aug. 2015


De Wmo Adviesraad heeft op 30 juni 2015 twee adviezen uitgebracht:

Advies Verordening clientenparticipatie ISD De Kempen 2015 en het

Advies evaluatie en actualisatie voorschoolse educatie gem. Eersel

In verband hiermee verwijzen wij u ook naar de notulen van de vergadering d.d. 29 juni 2015 op het tabblad vergaderingen 2015.

De reactie van de gemeente Eersel op deze adviezen leest u in: Reactie op advies verordening clientenpart. ISD De Kempen 2015 en Reactie advies evaluatie en actualisatie voorschoolse educatie Eersel


Op 13 april 2015 heeft de Wmo Adviesraad een advies uitgebracht inzake de nota ‘Visie participatiewet van de vier Kempengemeenten 2015-2018’ in Advies inzake de nota ‘Visie participatiewet van de vier Kempengemeenten 2015-2018’

Het PMB van Eersel werd betrokken in onze adviesvorming en zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd. Zie daarvoor Inspraak PMB Visienota Participatiewet van de vier Kempengemeenten 2015-2018, dat als integraal onderdeel van ons advies werd bijgevoegd.


De gemeente Eersel heeft ons verzocht advies uit te brengen over de Woonvisie Eersel 2014. Het advies met bijlagen treft u hierbij aan.

Advies woonvisie Eersel 2014.

Reactie PMB op WOONVISIE 2015

Woonvisie 2014 reactie SR

Bijlage advies Woonvisie Eersel 2014

U kunt de woonvisie Eersel 2014 vinden als bijlage bij de notulen van de vergadering d.d. 23-2-2015, op het tabblad ‘Vergaderingen 2015’.

met hierbij de reactie van de gemeente Eersel op ons advies: Reactie gemeente op advies woonvisie


Het advies dat op 31 oktober 2014 door de Wmo Adviesraad werd uitgebracht over:

  • de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015,
  • nadere regels gegevensverwerking, privacy en klachtrecht en
  • nadere regels PGB jeugd

kunt u uploaden Advies beleidsregels MO 2015, nadere regels geg.verw., privacy, klachtrecht en pgb jeugd.

Tevens werd op die dag advies uitgebracht inzake de concept Kadernota minimabeleid 2015: Advies concept kadernota minimabeleid 2015

De reacties van de gemeente Eersel op deze adviezen treft u hierbij:

Reactie gemeente advies beleidsregels Wmo 2015

Reactie gemeente advies Nadere regels PGB Jeugd

Reactie gemeente advies Kadernota Minimabeleid


Op 2 juli hebben de gezamenlijke Wmo Adviesraden van Reusel- De Mierden, Bergeijk en Eersel een advies uitgebracht omtrent de nieuwe verordening Wmo en Jeugdhulp 2015. Open Advies verordening Wmo en Jeugdhulp 2015 Adv.raad Eersel 1-7-2014 om dit advies te lezen.

Het verslag van de infobijeenkomst over dit onderwerp, die werd gehouden op 19-6-2014 maakt integraal deel uit van dit advies: open Verslag infobijeenkomst 19-6-2014 nwe verordening Wmo en Jeugdhulp 2015.


In de vergadering van onze raad op 19 mei 2014 hield mevr. W. Wibbes een presentatie over het inclusiefbeleid, het preventie- en handhavingsplan alcohol en het lokaal gezondheidsbeleid.

Aan de Wmo Adviesraad is gevraagd een advies uit te brengen over het preventie- en handhavingsplan alcohol en het lokaal gezondheidsbeleid. Bovendien is een aanbeveling toegevoegd inzake het inclusiefbeleid, dat reeds door het college is vastgesteld. De adviesraad kan zich vinden in het beleid, maar er leven bij de leden wel vragen, die onbeantwoord blijven. De vragen en opmerkingen zijn per onderwerp opgenomen in de bijlagen.

Lees Advies inclusiefbeleid, alcohol- en gezondheidsbeleid d.d. 26-5-2014

In september 2014 ontvingen we het antwoord van de gemeente Eersel op dit advies Reactie advies 27-5-2014 Gemeente Eersel


Op 26 februari hebben de projectleiders van de Kempengemeenten een toelichting gegeven op het beleidskader 2015-2019. In dit beleidskader geven de samenwerkende gemeenten aan hoe ze de integrale aanpak van de transities voor de komende 4 jaren willen vormgeven. De vorm die hiervoor is bedacht, wordt de 3D constructie genoemd. Er worden uitgangspunten, missie, visie en ambities benoemd.

De gezamenlijke adviesraden waarderen dat zij in een vroeg stadium bij dit besluitvormingsproces worden betrokken, maar tegelijkertijd beseffen ze dat het daarmee moeilijk wordt om inhoudelijk te reageren op het beleidskader. De adviesraden kunnen zich hierin wel vinden, maar daarnaast leven er bij hen wel vragen die onbeantwoord blijven in het beleidskader.

Zie voor de vragen Advies beleidskader samenhang soc. domein ‘Krachten bundelen waar nodig’ 2015-2019

en de reactie van de gemeente Eersel d.d. 19 maart 2014 op die advies Reactie Advies Beleidskader Samenhang Sociaal Domein 5-3-2014


Op 17 januari 2014 is een advies uitgebracht inzake de notitie inkoop aanbesteding individuele maatwerkvoorzieningen WMO functie begeleiding. Dit advies was wederom een geïntegreerd gemeenschappelijk advies van de gezamenlijke Wmo Adviesraden van Eersel, Bergeijk en Reusel De Mierden.

Klik voor de volledige tekst op Brief en advies 2014 inkoop aanbesteding ind. maatwerkv. Wmo functie beg.

en de reactie van de gemeente Eersel  Reactie Advies notitie aanb. indiv. maatwerkvoorz. beg. Wmo (3-2-2014) 


Op 2 januari 2014 hebben de gezamenlijke Wmo Adviesraden van Eersel, Bergeijk en Reusel De Mierden een advies uitgebracht met betrekking tot het concept Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp in De Kempen.

Voor de inhoud ervan klik op Advies inzake concept Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp in De Kempen 

en de reactie van de gemeente Eersel  Reactie op advies inzake concept Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp in De Kempen (21-1-2014)


Voor de adviezen van de Wmo adviesraden gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel- De Mierden inzake de kaderstellende notitie: ‘De basis voor andere jeugdzorg’:

Klik op Reactie adviezen kaderstellende notitie ‘De basis voor andere jeugdzorg’  2013


Klik op Bijlage behorend bij raadsvoorstel “Voorbereiding invoering participatiewet en transitie begeleiding” d.d. 25-4-2013


Klik op  Advies WMO Adviesraad Eersel 25-2-2013 n.a.v. Rapportage Q consult


Advies 25-2-2013 n.a.v. Rapportage ‘Transitie extramurale begeleiding (Wmo), Wet werk en bijstand (Wwb) en Wet sociale werkvoorziening (Wsw) (rapport Q consult)

De vraag aan de Raad is of de schema’s op pag. 21 en pag. 24 een richting aangeven, waarmee de Wmo Adviesraad zou kunnen instemmen?

De Raad kan met deze uitgangspunten instemmen.

De Raad is daarnaast van mening dat snel duidelijkheid moet komen over de uitwerking. In de nota staat ook nog veel “notataal”, mooie woorden en grote schema’s. Er wordt daarom gewezen op het belang van het keukentafelgesprek, dat toch het uitgangspunt moet zijn. Minder versplintering in de zorg en helderheid over de zorgverlening is welkom, maar er moet wel maatwerk geleverd worden. Dat wil onder meer zeggen, dat zorg kleinschalig in de woonkernen moet worden aangeboden en dat daarbij zo integraal mogelijk gewerkt moet worden.

Het advies is daarom: uitgangspunten en richting zijn goed. Wel wordt aandacht gevraagd voor de volgende punten:

– Zorg moet verleend worden dichtbij de lokale bevolking, geworteld in kleine gemeenschap;

– Herkenbaar binnen de structuur van de gemeente;

– Integraal opgezet.

In fase II (transitiebegeleiding) komt de inhoud aan bod: die is belangrijk voor de burger en geeft meer aanknopingspunten voor advisering door de WMO Adviesraad.


Protocol Indicatiestelling hulp bij het huishouden

Advies van de WMO AdviesRaad:

“Het voorliggende indicatieprotocol is niet alleen een richtlijn bij aanvragen, maar kan ook gebruikt worden tijdens het “keukentafelgesprek”.

De Raad constateert dat er sprake is van aangescherpte en daardoor mogelijk krappe normen. Hij acht zich niet competent te beoordelen of de normen te krap zijn. Maar uitgaande van de eerste conclusie acht de Raad het van betekenis, de toepassing  van de normen te zien binnen de context van  “zorgketens”. In dat verband moet dan de inzet van vrijwilligers en mantelzorg goed in beeld zijn om knelpunten te voorkomen.

De Raad acht het van belang actief na te gaan, of door toepassing van het protocol ook werkelijk knelpunten ontstaan in de ondersteuning. Daartoe is een evaluatie van toepassing van het protocol na een jaar gewenst, maar ook een actieve “vinger aan de pols” vanaf de invoering.

Op 8 januari 2013 is het Protocol Indicatiestelling hulp bij het huishouden vastgesteld. Vaststelling Protocol Indicatiestelling hulp bij huishouden

UB1204 Positionering Dorpsraden en Adviesraad en Werkwijzer Participatie d.d. 15-2-2012

UA1203 Advisering Wmo verordening c.s d.d. 10-2-2012

UA1201 Vrijwilligersbeleid 2012-2015 d.d. 9-2-2012

Pre-Advies Welzijnsprestatieplan 2012-2015 d.d. 10-2-2011

Preadvies vrijwilligersbeleid 18-1-2011

Advies Mantelzorgondersteuning 9-7-2010